< <
2 / total: 13

Co Je To Zkamenělina (Fosilie)?

Podle nejširší definice je zkamenělina zbytek živého organismu, který žil velmi dávno a který vydržel do současnosti tak, že byl uchován za přirozených podmínek. Zkameněliny, které se dochovaly, jsou částí organismu, nebo zbytky zanechanými živým organismem dokud byl naživu (druhé je známo jako stopové zkameněliny.) Vytvořily se, když byla uhynulá zvířata anebo rostliny uchovány dříve, nežli se rozložily a později se staly součástí zemské usazené horniny. Aby se odehrála fosilizace, zvíře nebo rostlina musí být pohřbeno dosti rychlým způsobem—všeobecně být pokryto vrstvou bahna. Po tomto obecně následuje chemický proces, během kteréhož je zajištěno zachování prostředky minerálních změn, které se odehrají v původních tkáních.

huş ağacı yaprağı, kurbağa, fosil

Tato zkamenělina břízy z období paleocénu (před 65.5 až 55 miliony let) nalezená v Montaně je trojrozměrná.

50 MILIONŮ LET STARÁ ZKAMENĚLINA ŽÁBY
Neexistuje rozdíl mezi touto žábou, co byla naživu před 50 miliony let a těmi dnešními.

Zkameněliny jsou nejpodstatnějším důkazem podrobností o prehistorickém životě. Z různých oblastí světa byly získány stovky milionů zkamenělin a ty poskytují okénko do historie a struktury života na Zemi. Miliony zkamenělin indikují, že druhy se objevily naráz, plně formované se složitými strukturami, a od té doby, za miliony let, neprodělaly žádné změny. Toto je významným důkazem, že život vznikl z ničeho—jinak řečeno, že byl vytvořen. Ani jediná zkamenělina neznačí, že živé organismy se tvořily postupně, jinými slovy, že se vyvíjely. Vzorků zkamenělin, které evolucionisté prosazují jako "přechodné zkameněliny " je málo a jejich neplatnost byla vědecky dokázána. A současně některé exempláře zobrazované jako přechodné vzorky byly ve skutečnosti odhaleny jako padělky, což demonstruje, že darwinisté jsou v takové zoufalé pozici, že se uchylují k podvodu.

Za uplynulých zhruba 150 let dokazují zkameněliny z vykopávek prováděných po celém světě, že ryba byla vždy rybou, hmyz byl vždycky hmyzem, ptáci byli vždy ptáky a plazi pořád plazy. Ani jedna jediná zkamenělina neukázala na jakýkoli přechod mezi živými druhy—jinak řečeno od ryb k obojživelníkům nebo od plazů k ptákům. Zkrátka, fosilní záznam definitivně zničil základní tvrzení evoluční teorie, že jednotlivé druhy jsou potomky jiných druhů, které v průběhu doby prodělaly změny.

yengeç fosili

Fosilie kraba, který žil před 38 až 23 miliony lety.

Navíc k této informaci, kterou zkameněliny poskytují ohledně forem života, taktéž nás vybavují významnými daty o historii planety, jako jak pohyby zemských desek změnily povrch Země a jaký druh klimatických změn se v uplynulých érách odehrál.

Zkameněliny přitahovaly zájem badatelů od dob starého Řecka, třebaže jejich zkoumání jako oddělený vědní obor započalo teprve v polovině 17.století. Potom následovaly práce badatele Roberta Hookea (autora Mikrografie, 1665, a Pojednání o zemětřeseních, 1668) a Nielse Stensene (lépe známého jako Nicolai Steno). V době, kdy Hooke a Steno prováděli svá zkoumání, většina myslitelů nevěřila, že zkameněliny jsou vlastně zbytky živých organismů, které v minulosti existovaly. V centru diskuse o tom, zda jsou fosilie vlastní zbytky organismů, ležela neschopnost vysvětlit, kde byly zkameněliny nalezeny ve smyslu geologických dat. Zkameněliny byly často nacházeny v horských oblastech, jenže v tehdejší době bylo nemožné vysvětlit jak ryba, kupříkladu, zkameněla ve vrstvě skály tak vysoko nad úrovní moře. Tak jako dříve navrhl Leonardo da Vinci, Steno tvrdil, že hladina moře musela během staletí poklesnout. Hooke, na druhou stranu, řekl, že hory se vytvořily jako následek oteplení uvnitř Země a zemětřesení v oceánských deskách.

deniz yıldızı, karides, fosil

Garnáti, co žili před 250 miliony a 70 miliony jsou shodní, jako ti, co žijí v naší době. Garnáti, co vydrželi nezměněni po miliony roků ukazují, že k evoluci nikdy nedošlo.

490 - 443 milionů let stará hvězdice odhaluje, že hvězdice zůstaly stejné po stovky milionů let a nevyvíjely se.

Následující úvahy Hookea a Stena, kteří vyložili, že zkameněliny jsou vlastně zbytky živých organismů, které jednou v minulosti žily, se rozvinula geologie v průběhu 18. a 19.století a začalo systematické sbírání a výzkum zkamenělin ústící ve vědní obor. Principy, jež položil Steno, byly následovány v klasifikaci a výkladu zkamenělin. Od 18. století dále rozvoj hornictví a vzestup výstavby železnice dovolil větší podrobnější zkoumání toho, co leží pod povrchem země.

Fossils, amber, winged ant

OKŘÍDLENÝ MRAVENEC CO ŽIL PŘED 20 AŽ 15 MILIONY LET.

Fosilie zachycené v jantaru ztvrdnutím pryskyřice také vyvracejí evoluční teorii.

trilobite fossil

Vyobrazen je trilobit, co žil v ordoviku (před 490 až 443 miliony let) a plž ze siluru (před 443 až 417 miliony let). Z těchto fosilií můžeme uhodnout, že daná skála je stará kolem 448 až 442 milionů let.

Moderní geologie odhalila, že zemská kůra je tvořena ohromnými díly, známými jako "desky" které se pohybují po povrchu zeměkoule, nesouce kontinenty a tvoříc oceány. Čím větší pohyb desek, tím větší změny v geografii Země. Horské hřebeny jsou výsledkem srážek velkých desek. Změny a přesuny v zemské geografii, které se odehrály za dlouhá časová období, také ukázaly, že to podloží, které dnes tvoří část pohoří, bylo kdysi pod vodou.

Tímto způsobem se zkameněliny ve skalní vrstvě vynořily jako hlavní prostředek k získání informací o rozličných érách historie Země. Geologická informace ukázala, že zbytky organismů uchovaných po smrti v usazeninách—jinak řečeno zkameněliny—povstaly ve skalní vrstvě nahromaděné za ohromně dlouhá časová období. Některé skály, v nichž byly nalezeny zkameněliny, jsou staré stovky milionů let.

Během těchto studií bylo pozorováno, že určité vzorky zkamenělin byly nalezeny pouze v určité vrstvě a v určitých druzích horniny. Po sobě jdoucí vrstvy, jak bylo pozorováno, obsahovaly vlastní skupiny zkamenělin, což se dalo považovat za určitý "podpis" vrstvy. Tyto "podpisové zkameněliny" se mohou různit, podle času, období a oblasti. Například ve dvou odlišných prostředí, podmínkách a druzích usazenin—dnu starobylého jezera a korálovém útesu, kupříkladu—se mohou vyskytovat stejné zkameněliny v nosné vrstvě patřící do jednoho geologického období. Nebo můžeme narazit na tentýž fosilní "podpis" ve dvou odlišných skalních podložích vzdálených od sebe mnoho kilometrů. Skrze informaci sdělovanou těmito pozůstatky, vědci určili geologický časový rámec, který dosud používáme.

fossil layers

Obecně následně po smrti živého organismu jsou nejprve měkké tkáně zničeny a rozkládají se. Pak později jsou tvrdé části jako kosti a zuby zachovány. Pohřbení by se mělo odehrát dost rychle, aby se zabránilo deformaci kostí.

Po dlouhém časovém období jsou kosti pohřbeny pod nižšími vrstvami sedimentu a tam se zbytky živé bytosti stávají fosilizovanými.

Jak země nahoře pomalu eroduje, vrstva skály, v níž se fosilie vytvořila, se začíná vynořovat na povrch.

Fosilie stoupající na povrch se buď objeví sama nebo je nalezena paleontology během jejich výzkumu.

 

Výzkumník zkamenělin pracující v útvaru Ediacara v Austrálii.

 

Himalayas, tectonic plates, Euroasia, ocean, floor

 

historical, formation, Himalayas

Na horní kresbě je vyobrazena historická formace Himáláje. Když se oblast Indie počala pohybovat směrem k Euroasii před asi 145 miliony let, dno oceánu skouzlo pod Euroasii. Spojení Indie s Euroasií způsobilo, že vrstvy oceánského dna byly namačkány mezi dva kontinenty a tudíž tlačeny vzhůru, což vyústilo ve vyzvednutí dnešních Himálájí.

A) Indie,
B) Euroasie,
C) Indie,

D) Euroasie,
E) Klouzání spodních zemí oceánů,
F) Indie,

G) Oceán Téthys,
H) Himalayalar,
I) Tlačení vrstev vzhůru vyvolané vzpříčením

 

satellite, Earth, image trilobite, Ordovician

Satelitní obraz Země.

Fosilie užívané k určení data vytvoření skal se nazývaji indexové fosilie. Většina těchto druhů jsou takové, co žily jen v určitém období, byly rozšířené a snadno rozpoznatelné.

fossil, evolution

 

Darwinisté tvrdí, že proděláváním menších změn se živé věci vyvíjejí od jednoho druhu k jinému v průběhu milionů let. Podle tohoto tvrzení, které je vyvráceno vědeckými zjištěními, se ryby transformovaly v obojživelníky, a plazi se proměnili v ptáky.

Tento takzvaný proces transformace, o němž se tvrdí, že trval miliony let, by měl zanechat nespočetné doklady ve fosilním záznamu. Jinými slovy, během intenzivního výzkumu za uplynulou stovku let, by badatelé měli odkrýt mnoho groteskních živých bytostí jako napůl ryba, napůl plaz, napůl pavouk, napůl moucha nebo napůl ještěrka, napůl pták. Avšak přestože byla prokopána skoro každá vrstva na Zemi, ani jedna zkamenělina nebyla nalezena, kterou by mohli darwinisté použít jako důkaz pro takzvaný přechod

Na druhou stranu existuje nekonečně fosilií ukazujících, že pavouci byli vždy pavouci, mouchy byly stále mouchy, ryby byly pořád ryby, krokodýli stále krokodýli, králíci zůstali králíky a ptáci byli pořád ptáci. Stovky milionů zkamenělin jasně ukazují, že živé organismy neprodělaly evoluci, nýbrž byly stvořeny. Stovky milionů fosilií dokazují, že živé věci se nevyvinuly, ale byly stvořeny.

Fosilní nálezy odhalují, ze imaginární bytosti na těchto kresbách nikdy neexistovaly. Živé věci se ve fosilním záznamu objevily naráz, se všemi svými vlastnostmi nedotčenými, a po celou existenci druhu neprodělaly vůbec žádné změny.

Utváření Zkamenělin

wasp, amber, Fossils

Vosa z doby před 54 až 28 miliony let, zkamenělá v jantaru.

Po smrti živého organismu vzniká zkamenělina zachováním tvrdých složek těla, které po zvířeti zůstanou, jako jsou kosti, zuby, lastura nebo drápy. Na fosilie se obecně pomýšlí jako na části rostliny anebo živočicha ve zkamenělém stavu. Jenže fosilie nevznikají jenom petrifikací. Některé přetrvaly do současnosti bez porušení nebo rozkladu svých struktur, tak jako mamuti zmrzlí v ledu nebo hmyz a drobní plazi a bezobratlí uchovaní v jantaru.

Když organismus zahyne, měkké tkáně tvořící jeho svaly a orgány se brzy začnou rozkládat účinky bakterií a podmínek prostředí. (Ve velmi řídkých případech, jako při teplotách pod nulou anebo v horku pouště, se rozklad neodehraje.) Odolnější části organismu, obvykle části obsahující minerály jako jsou kosti nebo zuby, mohou přetrvat dlouhá časová období, což jim dovoluje projít rozmanitými fyzickými a chemickými procesy. A tyto procesy dovolují, aby se odehrála fosilizace. Proto jsou většinou části, které se stanou zkamenělinami, kosti a zuby obratlovců, ulity ramenonožců a měkkýšů, vnější kostry určitých korýšů a trilobitů, vnější obrysy organismů typu korálů a hub a dřevité části rostlin.

Také okolí a podmínky prostředí hrají hlavní úlohu při formaci zkameněliny. Lze předvídat, zda se odehraje fosilizace, na základě okolí organismu. Třeba ve smyslu formace fosilií je podvodní prostředí vhodnější než souš.

midge, amber

20-15 milionů let starý komár uchovaný v jantaru.

Nejobyčejnější, hojně známý proces fosilizace, proslul jako permineralizace nebo mineralizace. Během tohoto procesu je organismus nahrazen minerály v tekutině v půdě, v níž je zabořeno tělo. V průběhu procesu mineralizace se odehrávají tyto fáze:

Zaprvé, je zásadní, aby bylo pokrytím půdou, blátem nebo pískem, tělo ihned ochráněno před stykem se vzduchem. Za následující měsíce jsou na pohřbené pozůstatky navršeny nové vrstvy usazenin. Tyto vrstvy působí jako sílící štít chránící zbytky živočicha před vnějšími činiteli a fyzickým opotřebováním. Mnoho dalších vrstev se vytvoří, jedna na druhé; a za několik set let leží zbytky živočicha několik metrů pod povrchem země nebo pod mořským či jezerním dnem. Jak uplyne další čas, struktury jako zvířecí kosti, ulita, šupiny nebo chrupavka pomalu začnou svůj chemický rozpad. Podzemní vody začnou vnikat do těchto struktur a minerály rozpuštěné v těchto vodách—takové minerály jako vápenec, pyrit, křemen a železo, které jsou mnohem odolnější proti erozi a chemickému rozpadu—postupně nahradí minerály ve tkáních.

dragonfly, evolution, fossil

Tato vážka lapená v bahně může jednoho dne zkamenět a dospěje do budoucích generací jako důkaz, že evoluce se nikdy nestala

Tak v průběhu milionů let dají tyto minerály vzniknout přesné kamenné kopii nahrazením tkání v těle organismu. Nakonec vznikne zkamenělina mající přesný tvar a vnější podobu jako organismus původní, jenže nyní proměněný v kámen.

Během mineralizace se mohou vyskytnout rozličné situace:

1. Je-li kostra zcela vyplněna tekutým roztokem a rozpad se odehrává v pozdějším stádiu, potom vnitřní stavba fosilizuje.

2. Pokud je kostra zcela nahrazena minerálem odlišným od původního, vznikne úplná kopie skořápky.

3. Pokud se přesný vzor nebo "tvar" kostry vytvoří díky tlaku, pak mohou zůstat zbytky vnějšího povrchu kostry.

U zkamenělin rostlin na druhou stranu je to karbonizace způsobená bakterií, co zde platí. V průběhu procesu karbonizace jsou kyslík a dusík nahrazeny uhlíkem a vodíkem. Karbonizace se odehrává rozkládáním molekul tkáně bakterií skrze změny v tlaku a teplotě nebo různými chemickými procesy, způsobujícími chemické změny ve stavbě bílkovin a celulózy takovým způsobem, že zůstanou jen uhlíková vlákna. Další takové organické materiály jako oxid uhličitý, metan, hydrosíran a vodní pára zmizí. Tento proces dal vzniknout přírodním ložiskům uhlí, která se vytvořila z bažin existujících během karbonského období, před 354 až 290 miliony lety.

microscopic plankton, Plants, Fossil, Amber

1. Útes: Vápenití mořští živočichové formují útes.
2. Mřížovci: druh mikroskopického planktonu s kostrami z křemíku.
3. Měkkýš se dvěma lasturami z uhličitanu vápenatého. U fosilií mohou být takové tvrdé orgány uchovány beze změny.
4. Graptolit: Fosilie s organickými kostrami, které obykle zanechávají stopy v černé břidlici. Tato stvoření žila v koloniích.
5. Žraločí zuby: Kosti a zuby se skládají převážně z fosforu, pročež jsou odolnější, ve srovnání s orgány z měkkých tkání.
6. Stopové fosilie: Fosilie, kterí jsou tvořeny stopami viděnými v usazeninách.
7. Hlavonožec: Exemplář, jehož skořápka byla nahrazena železnými kyzy a zkameněla.
8. Petrifikovaný strom: V době, kdy jsou dřevité buňky nahrazeny křemíkem a zkamení.
9. Jantar: Drobné organismy jsou uchovány ve smůle.
10. Zuhelnatělé listy: Rostliny přeměněné v uhlíková vlákna.

 

fossil, fish

Tato zkamenělá ryba, 50 milionů let stará, je dokladem, že ryby byly pořád rybami.

 

Jurassic period, starfish, fossil

Někdy mohou za neobvyklých podmínek zkamenět i křehké organismy. Na obrázku je hvězdice z jurského období (před 206 až 144 miliony let). Neexistuje vůbec žádný rozdíl mezi touto fosilií a dnešní hvězdicí.

 

fossil, Triassic Period, fish

Kůže a šupiny této ryby z období triasu (před 250 až 203 miliony let) jsou zkamenělé se svými podrobnostmi nedotčenými. Tento vzorek odhaluje, že ryby měly stejnou šupinatou strukturu přes 250 milionů roků.

Zkameněliny se někdy vytvoří, když jsou organismy potopeny ve vodách bohatých na vápník a jsou potaženy takovými minerály jako travertin. Jak se organismus rozkládá, zanechává stopy sebe samého v minerálním lůžku.

Tethys Ocean, floor, evolution, sponge reef
NEJVĚTŠÍ HOUBOVÝ ÚTES NA ZEMI

Tento houbový útes starý 145 milionů let je stopou po dně oceánu Téthys. Houby dnešního dne se nijak neliší od těch, co vytvořily tento kopec. Tyto houby objasňují, že nikdy neprodělaly evoluci.

Naprostá fosilizace měkkých částí živočicha, dokonce včetně srsti, peří nebo kůže, se vyskytuje jen zřídka. Zbytky některých živých forem z měkké tkáně z období prekambria (asi 4.6 miliard až 543 milionů let zpět) byly velice dobře zachovány. Existují také zbytky měkkých tkání, které připouštějí, aby byly vnitřní stavby z kambrijského období (543 až 490 milionů let dozadu) prozkoumány navíc ke zbytkům tvrdých tkání organismů až do současnosti. Fosilní zbytky srsti zvířat a chloupky uchované v jantaru, a fosilní zbytky staré 150 milionů let jsou dalšími příklady, které dovolují podrobné zkoumání. Mamuti ztuhlí v balících sibiřského ledu nebo hmyz a plazi lapení v jantaru v baltských lesích byli také fosilizováni se svými měkkými tkáněmi.

Zkameněliny mohou být různé co do velikosti, podle druhu zachovaného organismu. Byly získány rozmanité zkameněliny od zkamenělých mikroorganismů po obrovské fosilie zvířat žijících ve skupině nebo stádu, společenským způsobem. Jedním příkladem takové obří zkameněliny je houbový útes v Itálii. Připomínající obrovský kopec, tento útes je tvořen 145 milionů let starými vápencovými houbami, které se rozvinuly na dně starobylého moře Téthys, a později se vyzvedly následkem pohybů tektonických desek. Obsahuje vzorky živých forem žijících v houbových útesech v období triasu. Burgess Shale v Kanadě a Chengdžiang v Číně patří mezi největší fosilní ložiska obsahující tisíce zkamenělin z období kambria. Ložiska jantaru v Dominikánské republice a zároveň západních březích Baltu jsou dalšími hlavními zdroji zkamenělého hmyzu. Fosilní ložiska Green River v americkém státě Wyoming, fosilní ložiska White River ve Střední Americe, ložiska Eichstatt v Německu a Hadžoula v Libanonu, jsou další příklady, které by šlo uvést.

Pod Kolika Odlišnými Skupinami Jsou Zkameněliny Studovány?

Tak jak je tomu u živých druhů, zkameněliny jsou studovány v odděleních, na něž se odkazuje jako na "říše." V 19.století byly zkameněliny seskupeny do dvou hlavních kategorií: rostliny a živočichové. Následný výzkum a objevy učinily nezbytným, aby byly založeny další skupiny zkamenělin, včetně živých forem jako jsou houby a bakterie. Podle klasifikace fosilií vyvinuté v roce 1963 začaly být zkameněliny studovány rozděleny do pěti odlišných říší:

1. Animalia – zkameněliny ze živočišné říše, z nichž nejstarší známé vzorky se datují 600 milionů let dozadu.

2. Plantae – zkameněliny z rostlinné říše, z nichž nejstarší známé vzorky se datují 500 milionů let dozadu.

3. Monera – zkameněliny bezjaderných bakterií, z nichž nejstarší známé vzorky se datují 3.9 miliard let dozadu.

4. Protoctista – zkameněliny jednobuněčných organismů, z nichž nejstarší známé vzorky se datují 1.7 miliard let dozadu.

5. Fungi – zkameněliny mnohobuněčných organismů, z nichž nejstarší známé vzorky se datují 500 milionů let dozadu.

Geologická Období a Paleontologie

První základní informace týkající se zemské kůry začala být sbírána koncem 18. a počátkem 19.století, během budování železnice a tunelů. William Smith, britský stavitel tunelů, během prací viděl, že skály podél pobřeží Severního moře, co jsou podobné těm pod Somersetem, sahají zpět do jurského období (před 206 až 144 miliony let). Se skalními a fosilními vzorky, které sbíral z jednoho konce země na druhý, Smith vyprodukoval první mapu geologického povrchu Anglie. Navíc, podle skalních vzorků ve svém vlastnictví, také nakreslil geologické mapy určitých oblastí, které byly hlavním příspěvkem pokroku moderní geologii a určování geologického časového rámce Země. Díky informaci obsažené v jeho mapách mohly být známy povaha a obsah (železné sloje, uhlí, atd.) vrstvy hned pod povrchem, i když samotné skály byly pokryty vegetací.

geology, Period, Carboniferous, Jurassic, Triassic

První mapy nakreslené Williamem Smithem, zakladatelem britské geologie, přispěly k rozvoji moderní geologie.

A) Některé fosilní vzorky sesbírané Williamem Smithem,
B) Plž,
C) Měkkýš.

1) Období svrchní karbon,
2) Spodní karbon,
3) Střední jura,
4) Jura,
5) Trias

Zkameněliny hrály zásadní úlohu v získávání této informace. Geologický časový rámec od prekambrijského období po čtvrtohory byl nakreslen pomocí dat označujících fosilní lůžka a dosud se používá. Díky zkoumání skalních struktur byla identifikována stádia, jimiž procházela Země v odlišných obdobích, a zkameněliny uvnitř hornin poskytly informace o organismech, které existovaly v různých dobách. Kombinování jich obou vyprodukovalo chronologii, podle níž se historie země rozdělila do dvou věků, které se dále dělí na éry a období.

geology, Period, Carboniferous, Jurassic, Triassic

Aby učinili přírodní historii dostupnější, geologové a paleontologové dělí historii Země do geologických dob. Při určování těchto období skalní útvary, jejich stáří a fosilie, které obsahují, hrají důležitou roli.

A) PREKAMBRIUM (před 4.6 miliardami až 543 miliony let),
B) PALEOZOIKUM,

C) KENOZOIKUM,
D) MESOZOIKUM

1- Kambrium (543 až 490 milionů let)
2- Ordovik (490 až 443 milionů let),
3- Silur (443 až 417 milionů let),
4- Devon (417 až 354 milionů let),
5- Karbon (354 až 290 milionů let),
6- Perm (290 až 248 milionů let),

7- Období triasu (248 až 206 milionů let),
8- Jura (206 až 144 milionů let),
9- Křída (144 až 65 milionů let),  
10- Období třetihor,
11- Období čtvrtohor,
12- (65 milionů let - dodnes)

1. Věk Prekambria (Před 4.6 Miliardami až 543 Miliony Let)

Prekambrium se považuje za nejstarší a také nejdelší období v dějinách Země a je rozděleno na různé věky a éry. Období mezi 4.6 a 3.8 miliardami let se nazývá Hadaikum. V této době se zemská kůra teprve tvořila. Archaikum bylo mezi 3.8 a 2.5 miliardami let, po něm přišlo Proterozoicum, mezi 2.5 miliardami a 543 miliony let. Ve fosilním záznamu z těchto období existují rozmanité stopy jedno a mnohobuněčných organismů.

2. Fanerozoikum (od 543 milionů let zpět podnes)

Fanerozoikum znamená "viditelný nebo známý život." Fanerozoikum se studuje ve třech oddělených érách: Paleozoikum neboli Prvohory, Mezozoikum tedy Druhohory a Kenozoikum zahrnující Třetihory a Čtvrtohory.

2A. Paleozoikum (543 až 251 milionů let zpět)

Tato éra trvající nějakých 300 milionů let, je první a nejdelší část věku Fanerozoika. V průběhu Prvohor bylo klima obecně vlhké a teplé, ačkoli čas od času se odehrávaly doby ledové.

Precambrian Period, Rocks Ediacara Hills, Precambrian

Skály z období prekambria v Grónsku (před 4.6 miliardami let až 543 miliony let)

Kopce Ediacara v Austrálii obsahují skály z éry prekambria. 570-543 milionů let stará zkamenělina medúzy na obrázku byla také nalezena v Ediacara. Tyto fosilní záznamy sahají stovky milionů let do minulosti a popírají tvrzení o "procesu postupného vývoje." Podle nevědeckých tvrzení evolucionistů:

1- By fosilní záznam měl prezentovat mnoho přechodných forem.
2- Přechod v těchto záznamech by měl být pomalý a postupný a měl by ukazovat vývoj od jednoduchého ke složitému.
3- Potom, co se vyvinula první imaginární buňka, vynořily se první druhy.

Také by stopy těchto druhů byly viditelné mezi fosiliemi. Avšak fosilní záznam nikdy neověřil tvrzení evolucionistů. Fosilie zjevily určitá fakta: Se svými specifickými strukturami mají živé bytosti rozdílné a rozlišitelné vlastnosti. Tyto vlastnosti nenabyly postupně v průběhu doby a neexistuje vystopovatelné evoluční spojení mezi skupinami současných živých organismů. Toto je jeden z nejdůležitějších důkazů odhalujících, že živé bytosti byly stvořeny Bohem, bezvadné, se všemi svými charakteristikami.

 

Éra Prvohor se studuje v šesti oddělených obdobích, Kambrium, Ordovik, Silur, Devon, Karbon a Perm:

2A1. Období Kambria (před 543-490 miliony let)
Cambrian Period

Kresba tvora z kambrijského období

Toto období je geologickým věkem, v němž se všechny základní živé skupiny (neboli kmeny) dodnes žijící a ještě další, které později vyhynuly, naráz objevily. (Kmen je největší kategorie po říši v klasifikaci živých organismů. Kmen se určuje na základě počtu a rozmanitosti orgánů a tkání organismů, jejich tělesné souměrnosti a vnitřní organizaci. Počet dnešních kmenů byl určen na 35, ale během kambrijského období jich existovalo na 50.)

Objevení druhů bylo tak náhlé a tak širokého rozsahu, že mu vědci dali název "kambrijská exploze." Evoluční paleontolog Stephen Jay Gould popsal tento úkaz jako "nejvýznamější a nejzáhadnější událost v dějinách života", zatímco evoluční zoolog Thomas S. Ray píše, že původ mnohobuněčného života je událost stejně významná jako původ života samotného.

Když člověk zváží informaci o kambrijské explozi, jak ji poskytuje věda paleontologie, tak jasně potvrzuje Boží stvoření a vyvrací evoluční teorii. Věk prekambria před kambriem byl obýván převážně jednobuněčnými organismy, pouze s několika mnohobuněčnými formami života jen s několika specifickými vlastnostmi a postrádající takové složité struktury jako jsou oči nebo končetiny. Proto žádný důkaz nepodporuje imaginární evoluční přechod ke kambrijským životním formám, a ani jediná zkamenělina, která by mohla představovat jejich předpokládaného předchůdce, neexistuje. V tomto holém prostředí, obydleném jednobuněčnými organismy, zničeho nic vznikla podivuhodná rozmanitost života s neuvěřitelně složitými vlastnostmi. Touto explozí navíc vznikly životní formy navzájem oddělené velmi odlišnými vlastnostmi stavby. Zkameněliny odhalují značné mezery z hlediska jak příbuznosti tak složitosti mezi organismy žijícími v prekambriu a těmi z kambria. Tak zarážející jsou tyto rozdíly, že evolucionisté, kteří potřebují prokázat návaznost mezi skupinami, neuspěli v ustanovení příbuznosti mezi těmito kmeny dokonce ani na čistě teoretické úrovni.

Kambrijské období ukazuje, že ihned od začátku vznikly velice rozmanité formy života s mimořádně složitými strukturami najednou—a ve skutečnosti toto je přesně ono, co je myšleno stvořením. Původ dokonalých struktur, jaké živé formy mají, je v Božím stvoření. Ve fosilním záznamu se tyto perfektní stavby objevují v bezvadné podobě, aniž by vykazovaly nějakou neúplnost, poloúplnost nebo zatím nefunkční stádia toho druhu, jaký je předvídán evoluční teorií založenou na náhodě.

2A2. Období Ordoviku (před 490 až 443 miliony let)
Ordovician Period

Kresba tvora z období ordoviku

V tomto období žilo velké množství mořských bezobratlých. Fosilní záznam odhalil velkou hojnost rodů mořských tvorů v průběhu ordoviku. Taktéž existují zkameněliny rostlin žijících na souši a datující se do stejného období. Během ordoviku globální změny klimatu vyvolané ledovými dobami vyústily ve vyhynutí velkého množství druhů. Tento stav věcí se popisuje jako "ordovické vymírání."

Některé životní formy, které existovaly v ordoviku, jsou dnes dosud kolem. Jednou z nich je ostrorep. 450 milionů let starý zkamenělý ostrorep ukazuje, že před skoro půl miliardou let měla tato stvoření naprosto totožné vlastnosti a složitá zařízení. Nejstarší známý a nejdokonaleji fosilizovaný vodouch také patří do období ordoviku (425 milionů let) a je dalším důležitým důkazem, že organismy zůstaly nezměněny po dlouhé věky. V době kdy—podle scénáře darwinistů—měly živé organismy procházet evolucí, tyto pozůstatky odhalují, že evoluce se nikdy nijakým způsobem neuskutečnila.

Cambrian, Newfoundland, Ordovician, Period, horseshoe crab

Tyto skály v Newfoundlandu ukazují přechod od období kambria do ordoviku.

450 milionů let stará zkamenělina ostrorepa, nijak se lišící od dnešních ostrorepů.

2A3. Období Siluru (před 443 až 417 miliony let)

Jak se teploty opět zvedly, ledovce se rozpustily a zaplavily některé světadíly. Existuje mnoho zkamenělin suchozemských rostlin z tohoto období, stejně jako zkamenělých ostnokožců jako je lilijice, členovců jako je ropušnice a různých druhů mihulí a pancířnatců, a rovněž množství druhů pavouků.

Silurian, Period, Crinoid

Lilijice z odbobí siluru

2A4. Období Devonu (před 417 až 354 miliony let)

Nesčetné zkameněliny ryb sahají do tohoto období. Během devonu se odehrál druh "hromadného vymizení" a určité druhy vyhynuly. Toto hromadné vymizení ovlivnilo korálové útesy, se stomatopory (formou korálů tvořících útesy) zcela vymírajícími.

Avšak neexistuje žádný rozdíl mezi tisíci zkamenělých ryb, které žily v období devonu a mnoha druhy ryb žijících dnes. Toto je opět důležitým důkazem, že živé organismy neprodělaly žádné změny za miliony let a nelze uvažovat, že by se postupně vyvíjely.

2A5. Období Karbonu (před 354 až 290 miliony let)
spider, fossil

355-295 milionů let stará fosilie pavouka

Známo též jako Věk uhlí, toto období je rozděleno do dvou oddělených dob Spodní karbon neboli Mississipp a Svrchní karbon neboli Pennsylvan. Stoupání a klesání země pramenící z kolizí mezi kontinenty a vzestup a pokles hladiny moří spojený s polárními čepicemi, byly významnými událostmi, které v tomto období tvarovaly svět. Mnohé zkameněliny mořských i suchozemských životních forem pocházejí z karbonu. Coelacanth, kterého darwinisté po mnoho let vyobrazovali jako údajně přechodnou formu, dodnes žije a poskytuje vyvrácení tohoto tvrzení. Neprodělal žádnou změnu v průběhu milionů let a nikdy neprošel "evolucí." V rozporu s tvrzením darwinistů, že coelacanth byl "chybějící článek" který podporuje evoluci, je ve skutečnosti příkladem "živé zkameněliny" jež naprosto vyvrací evoluci. Coelacanth byl předmětem nespočtu spekulací evolucionistů, ale jeho objevení jako živé zkameněliny představuje pro evolucionisty velké dilema.

 

fossil, Coelacanth

Zkamenělina Coelacantha, 410 milionů let Coelacanth dneška

2A6. Období Permu (před 290 až 248 miliony let)

Na konci období permu se odehrál další hromadný zánik představující konečný závěr éry paleozoika. Fosilní záznam ukazuje, že během tohoto obrovského zániku vyhynulo 90%-95% živých druhů. Nicméně některé formy života z permu přežily do současnosti. Vzorky zkamenělin z permu jako vážky a pavouci dokazují, že evoluce se neuskutečnila v žádném období minulosti.

2B. Mezozoikum (před 248 až 65 miliony let)

Mezozoikum se rozděluje na tři oddělená období: Trias, Jura a Křída. V tomto věku žili a vyhynuli dinosauři.

2B1. Období Triasu (před 248 až 206 miliony let)

Mezozoikum začalo obdobím triasu. Velké množství zkamenělin z triasu z celého světa ukazuje hojnou rozmanitost mořského i suchozemského života. Tak jako v případě ostatních období se neobjevuje jediná přechodná zkamenělina toho druhu, v jaký evolucionisté doufají.

Chilean araucaria, Petrified Forest, Triassic Period

Petrifikovaný les v Arizoně—z fosilizovaných, opalizovaných kmenů—je jednou ze slavných struktur rostlin z triasu. Tento les, sestávající ze stromů nyní známých jako Chilské araukárie, je dokladem, že rostliny se nevyvinuly. Tyto stromy, které žily před 248 až 206 miliony let, se nijak neliší od stejných, co žijí dnes.

Vědci pracující na zkamenělinách z triasu.

 

2B2. Období Jury (před 206 až 144 miliony let)

Tato část mezozoika viděla velké množství a různorodost dinosaurů. Ke konci jury vyhynuly některé druhy hlavonožců, houbovců, ústřic a mlžů.

Ale mnoho forem života přežilo nezměněno od jury—jinými slovy, aniž by prošly nějakou formou evoluce. Fosilní záznam je plný příkladů takových tvorů. Jeden z nejstarších známých zkamenělých krokodýlů, kupříkladu, je starý kolem 200 milionů let. Také existují příklady vyhynulých ještěrů hatérií, starých přes 200 milionů let. Mnoho zkamenělých garnátů z jurského období má naprosto stejné dokonalé soustavy a složitou stavbu jako ti dnešní.

dragonfly fossil, tuatara

200 milionů let starý ještěr hatérie a stejný ještěr žijící dnes.

Zkamenělina vážky, 150 milionů let stará. Je stejná jako dnešní vážky.

 

shrimp, fossil

206-144 milionů let stará zkamenělina garnáta. Nijak se neliší od garnátů žijících v naší době.

 

2B3. Období Křídy (před 146 až 65 miliony let)
fish, fossil, bat, France

Ryba stará mezi 146 a 65 miliony let a zkamenělý netopýr nalezený ve Francii.

Toto, konečné stádium mezozoika, je známo jako věk, v němž vyhynuly dinosauři, stejně jako velké množství suchozemských plazů a druhů rostlin.

Na druhou stranu velmi mnoha druhům vodních živočichů jako jsou hvězdice, krabi, některým druhům ryb, splešťulí, pavouků, vážek, želv a krokodýlů, a rozmanitým druhům rostlin se podařilo přežít do současnosti. Vzorky zkamenělin jako 135 milionů let stará hvězdice, 140 milionů let starý ostrorep a 125 milionů let starý list ginka jsou jen několika málo příklady. Navzdory plynoucím milionům let, tyto živé formy stále mají stejné složité soustavy a zcela vyvracejí tvrzení darwinistů ohledně přírodní historie.

2C. Kenozoikum (před 65 miliony lety až po současnost)

crocodile, fossil, Germany

Tento 56-35 milionů let starý zkamenělý krokodýl byl objeven v Německu

Kenozoikum, v němž dosud žijeme, začalo s koncem křídy. Donedávna geologové a paleontologové dělili kenozoikum na dvě nestejně dlouhá oddělená období: Třetihory a Čtvrtohory. Třetihory zahrnovaly časový rámec od před 65 miliony až 1.8 miliony lety a Čtvrtohory uzavřely zbylých 1.8 milionů let. Nedávno však bylo kenozoikum rozděleno na tři období. Podle nového systému jsou těmito třemi složkami Paleogén, starší třetihory a Neogén, mladší třetihory a Čtvrtohory.

Fosilní záznam z kenozoika obsahuje velké množství druhů, které, jako je tomu u ostatních období, ukazují, že evoluční teorie—která tvrdí, že živé organismy jsou náhodnými potomky jednoho předka—není pravdivá.

Charakteristickým rysem vzorků zkamenělin získaných ze všech těchto geologických období je, že příslušné druhy nikdy neprodělaly žádné změny. Nebo jinak, kdykoli se druh poprvé objevuje ve fosilním záznamu, zachovává si stejnou stavbu po desítky milionů let, dokud nevyhyne anebo se nedožije současnosti—znovu, aniž by se jakkoli změnil. Toto je jasným důkazem, že živé organismy nikdy neprošly evolucí.

Fosilní historie druhů definitivně a jasně vyvrací teorii evoluce. Je to Všemohoucí Bůh, se Svou vznešenou mocí a věděním bez hranic, Kdo vytvořil naprosto odlišné živé druhy z ničeho a činí svět vhodným pro život.

Kde Jsou Zkameněliny Většinou Nalézány?

Greenland, rocks, radioactive, minerals

Nejstarší skály světa jsou v Grónsku, mezi 3.9 a 3.8 miliardami let staré.

Stáří skal se určuje výzkumem rozpadu radioaktivnívh minerálů.

Zkameněliny jsou hojně rozptýleny po celé Zemi. V některých horninách se nesetkáváme téměř se žádnými zkamenělinami, zatímco v jiných jsou hojné. Geologové rozdělili tyto horniny do tří hlavních skupin:

1. Vyvřeliny
2. Usazeniny
3. Přeměněné

Kategorie vyvřelin zahrnuje druhy hornin typu žuly nebo čediče formované ochlazením magmatu přítomného v hlubinách Země, nebo jinak vydávaného sopkami v podobě rozpuštěné lávy. Usazené horniny se tvoří, když se písek, jíl, bláto a jiné malé částečky nesené vodou ukládají jedna na druhou. Přeměněné horniny jsou vyvřelé nebo usazené, které prošly změnami stavby následkem vysoké teploty a tlaku v hlubinách Země.

Málo fosilií se obecně vyskytuje v žílách vyvřelin. Řídké případy zde objevené jsou zkameněliny, které vznikly, když byla rostlina nebo živočich polapen tekutou lávou. Velmi málo zkamenělin může přežít vysoké teploty a tlak, které transfomují vrstvu usazenin v přeměněnou horninu. Skoro všechny zkameněliny jsou nalézány v žílách nebo nánosech usazenin.

Skoro všechny usazené horniny se tvoří z látek nesených větrem či vodou nebo jinak erozí jiných hornin. Některé, jako uhlí, se tvoří se zbytků rostlin nebo živočichů. Úlomkovitá je označení pro usazenou horninu tvořenou malinkatými částečkami nebo zrníčky. Pískovec a břidlice jsou příklady takových hornin. Pokud v transportované látce došlo k rozkladu, pak díky chemickému rozpouštění nebo vypařování se vytvoří "organické" ložisko usazeniny. Příklady takových hornin jsou vápenec a dolomit. Obvykle jsou sloje usazených hornin směsí úlomkovitých a organických žil. Zkameněliny je obyčejně vidět v jílovité břidlici, břidlici, pískovci a vápenci vytvořeném z uhličitanu vápenatého.

Jak Se Zkameněliny Nalézají a Vytahují?

fosil kazı aletleri fosil kazı aletleri

Nástroje pro sběr zkamenělin jsou tak jednoduché jako nástroje používané geology: kladívka, lopatky, různé nářadí pro řezání, kompasy, kartáče a síta.

Zkameněliny se někdy objevují na povrchu, potom, co eroduje vrchní měkká vrstva kolem nich. V takových případech postačí očistit zkamenělinu kartáčem. Avšak sbírání zkamenělin není obvykle tak jednoduché. Hornina, v níž jsou skryty, je obyčejně velmi tvrdá, a může to trvat hodiny vytáhnout zkamenělinu z jejího skalního lůžka. Nejprve je důležité určit, ze kterého bodu by měla být skála rozbita. Linie zlomu jsou označeny ve světle samotného skalního lůžka. Každý druh skály se láme jinými způsoby. Třeba břidlice má vrstvy, podle nichž lze určit linie zlomu. Oproti tomu křída neposkytuje žádné takové vrstvy. Zároveň je důležité sledovat znamení jako jsou změny barvy nebo odlišnosti ve struktuře, aby nebyly obsažené zkameněliny poškozeny.

Potom, co byla zkamenělina vytažena z horniny, prochází množstvím procesů. Musí být ochráněna a vyztužena, než bude dopravena do laboratoře k prozkoumání. Jednou z používaných metod je zkamenělinu stabilizovat chemickými lepidly. Sádrové otisky se používají u velmi velkých zkamenělin. Ty části, co by byly v nebezpečí během přepravy, jsou zabaleny do novin a obaleny páskou pro ztlumení nárazů.

collecting, fossils

Sbírání usazených hornin a opatrné otvírání lámáním těch, u nichž se předvídá, že obsahují zkameněliny, to jsou důležitá stádia sbírání zkamenělin.

Během dopravy musí být zkameněliny někdy ochráněny sádrováním. Na obrázku je ukázáno, jak je zkamenělá kost pokryta sádrou.

Pak se musí zkamenělina očistit, aby byly viditelné všechny podrobnosti. Pokud je zkamenělina tvrdší, než okolní hornina, pak je čistící proces o mnoho jednodušší. Avšak má-li zkamenělina měkčí strukturu, pak je nutno použít chemické látky. Jednou z nejběžnějších metod je očistit formu kyselinou. Toto umožňuje odhalit podrobnosti zkameněliny. V některých situacích—hlavně když je zkamenělina velmi delikátní a je stejné struktury jako okolní hornina—jsou používány rentgenové paprsky a počítačové skenery, aby se určila její stavba, než je vytažena ze svého umístění.

collecting, fossils
ČISTĚNÍ ZKAMENĚLIN KYSELINOU

Jednou z metod pro očištění zkamenělin je použít kyselinu. Je to efektivní metoda pro čistění vápencové skály obklopující fosilii, aniž by se poškodila.
1. Skála obklopující fosilii je ponořena do vhodné kyseliny dokud se neobjeví malá čast fosilie.
2. Vynořující se část fosilie je omyta a pokryta materiálem odolným proti kyselině.
3. Fosilie je znovu ponořena do kyseliny a tyto operace se opakují ještě několikrát.
4. Ochranný materiál by měl být aplikován na odhalenou část zkameněliny, aby ji chránil před poškozením.
5. Nakonec je celá zkamenělina uvolněna z okolní skály. Zkamenělina se pečlivě omyje, aby se očistila jak od kyseliny tak od ochranného materiálu.

Pravda Kterou Zkameněliny Odhalují O Živých Organismech: Stvoření

Charles Darwin

Charles Darwin

Zkameněliny vykopané do dnešního dne mají dva velmi důležité rysy, z nichž oba jsou v rozporu s tvrzeními evoluční teorie:

1. Stáza: Druhy nevykazují žádné změny v průběhu své existence na Zemi. Jakou stavbu projevovaly, když se poprvé objevily ve fosilním záznamu, stejnou stavbu mají, když z něho mizí. Morfologické změny (ve tvaru) jsou obvykle drobné a nesledují žádný konkrétní směr.

2. Náhlé objevení: Žádný druh se nikdy neobjevil postupně odlišením se od svých údajných předchůdců; objevují se naráz a "plně formované."

Význam těchto dvou bodů jest, že živé organismy byly stvořeny, bez evolučního procesu a bez přechodných stádií, jimiž by procházely. Vlastnosti, které mají, nezískaly postupně, nýbrž je mají od momentu svého stvoření.

Darwin sám věděl, že fosilní záznam vyvrací jeho evoluční teorii, ale darwinisté se zpěčovali to vůbec uznat. V kapitole s názvem "Potíže teorie" ve své knize O původu druhů, Darwin doznal, že fosilní záznam nelze vysvětlit pojmy evoluční teorie:

Proč, pokud druhy pocházejí z jiných druhů neznatelně jemnými postupnými přechody, nevidíme všude bezpočet přechodných forem? Proč není celá příroda ve zmatku, namísto aby druhy byly, jak vidíme, dobře určeny? ... Ale, jelikož podle této teorie musí množství přechodných forem existovat, proč je nenacházíme uloženy v nespočetném čísle v zemské kůře?… Proč není každý geologický útvar a každá vrstva plná takových přechodných spojení? Geologie nesporně neodhaluje žádný takový jemně postupný organický řetězec; a to je možná nejzjevnější a nejvážnější námitka, kterou lze doložit proti mé teorii. (Charles Darwin, O původu druhů, Oxford University Press, New York, 1998, str. 140, 141, 227)

fossil, Cambrian, Jurassic, Period

Nejstarší známý fosilní exemplář šneka zde vyobrazený patří do jurského období (před 206 až 144 miliony let). První vzorky třídy, do níž šneci patří, existovaly od éry kambria (před 543 až 490 miliony let). Šneci zůstali stejní po stovky milionů let, odhalující neplatnost evoluce.

54-37 milionů let stará zkamenělina včely

Argument, který Darwin navrhl čelíce nedostatku zkamenělin přechodných forem—k tomu účelu, že "nyní neexistují přechodné formy, ale mohou být objeveny budoucím výzkumem"—dnes už neplatí. Dnešní údaje ukazují, že fosilní záznam je neobyčejně bohatý. Podle stovek milionů vzorků zkamenělin získaných z rozmanitých oblastí světa bylo popsáno asi 250 000 jednotlivých druhů—z nichž mnohé se neuvěřitelně podobají zhruba 1.5 miliardě dnes žijících druhů. Vezmeme-li si nepřítomnost přechodné formy vzhledem k tomuto hojnému fosilnímu záznamu, je nemožné, aby se taková přechodná forma vynořila v nových vykopávkách.

Fosilní záznam neposkytuje jediný příklad "přechodné formy" který by mohli evolucionisté použít jako důkaz, ale poskytuje miliony vzorků, které demonstrují neplatnost evoluce. Nejdůležitější jsou "živé zkameněliny," od nichž dnes existují živé vzorky. Lze je vidět ve fosilním záznamu, že žili v různých geologických obdobích, a jsou důkazem stvoření, jelikož neexistuje rozdíl mezi organismy žijícími před stovkami milionů let a současnými exempláři. Darwinisté jsou bezmocní tváří v tvář této situaci.

sahte çizimler, evrim

FALEŠNÉ
Všichni živí tvorové se ve fosilním záznamu ukazují nedotčení a ve své bezvadné podobě. Třeba před krokodýly a veverkami neexistovaly žádné fosilie divných tvorů částečně se podobajících krokodýlům a částečně veverkám nebo jinému živočichovi. Veverky byly pořád veverky a krokodýli zůstávali krokodýly. Všechna tato fakta odhalují, že tvrzení evoluční teorie, že "živé věci se postupně vyvinuly během milionů let" je prostě výplod představivosti.

Evolucionista Niles Eldredge doznává, že nemohou nabídnout vysvětlení k předmětu živých zkamenělin, které představují pouze jedno z bezpočtu tajemství, která evoluce neumí odhalit:

sincap
ginkgo tree, Triassic, Period, Jurassic

Existuje mnoho druhů rostlin, jejichž struktura se nezměnila od triasu (před 248 až 206 miliony let). Jednou takovou je strom ginkgo. Vyobrazená fosilie je z jurského období (před 206 až 144 miliony let).

Větev ginkga rostoucího dnes.

... vypadá to, že nejsou žádné změny u jakékoli části, kterou můžeme srovnat se živým organismem a jeho zkamenělými předchůdci ze vzdálené geologické minulosti. Živé fosilie ztělesňují téma evoluční stability do extrémního stupně.... Ještě jsme úplně nevyřešili rébus žití do extrémního stupně... Ještě jsme úplně nevyřešili rébus živých zkamenělin. (http://www. nwcreation.net/fossilsliving.html)

"Hádanka" kterou se Niles Eldredge pokouší rozluštit, je ve skutečnosti dokonale jasný fakt. Živé zkameněliny dokazují, že druhy nikdy neprošly evolucí, nýbrž byly stvořeny. Jenže darwinisté se snaží tento fakt vyloučit z ideologických zájmů a přetrvávají v udržování dogmatu z doby před 150 lety naživu.

Avšak fakta lze dnes určit mnohem jasněji, než v době Darwina. Počet lidí, kteří chápou a volí si držet se faktů stoupá, kdežto těch, kdo věří báchorkám a nikdy je nezpochybňují, je méně než kdykoli předtím. Fakta už nejde skrývat a smetat stranou, tak jako tomu bylo za časů Darwina. Genetika, mikrobiologie, paleontologie, geologie a všechna ostatní odvětví vědy neustále odhalují pravdu, že Darwin a podporovatelé darwinismu nikdy nechtěli a asi nikdy neočekávali—skutečnost stvoření.

Iracionální a nevědecká tvrzení, jež darwinisté činí, podvody, kterých se dopouštějí, aby oklamali veřejnost, a propaganda, jíž využívají, aby oklamali lidi, jsou jen projevy jejich zoufalství. Budoucí generace budou žasnout, jak mohli někdy lidé mýtu darwinistů věřit. Poněvadž všechna vědecká zjištění ukazují očividný fakt, že evoluce se nikdy nestala, a že Bůh stvořil vesmír a všechno živé.

tigers, parrots, gazelles, birds, animals

Pán nebes i země a všeho, co mezi nimi je - jste-li pevně věřící! Není božstva kromě Něho a On oživuje a usmrcuje a Pánem vaším je i vašich předků dávných. A přesto nevěřící v pochybnostech si hrají. (Súra ad-Duchán, 7-9)

 

2 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top