Zhroucení Evoluční Teorie

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
1 / total: 21

Pravé Ideologické Kořeny Terorismu: Darwinismus a Materialismus

Většina lidí se domnívá, že teorie evoluce byla poprvé navržena Charlesem Darwinem, a spočívá na vědeckém důkazu, pozorováních a pokusech. Jenže pravdou jest, že Darwin nebyl jejím strůjcem a teorie ani nespočívá na vědeckém důkazu. Teorie sestává z přizpůsobení přírody ke starobylému dogmatu materialistické filosofie. Ačkoli není podložena vědeckými objevy, tato teorie je slepě podporována ve jménu materialistické filosofie.

Tento fanatismus vyústil ve všechny druhy pohrom. Spolu s šířením darwinismu a materialistické filosofie, kterou podporuje, se změnila odpověď na otázku "Co je to člověk?". Lidé, kteří odpovídali: "Bůh stvořil lidské bytosti a ty musí žít podle krásné morálky, kterou On učí", si nyní počali myslet, že "Člověk vznikl náhodou a je zvířetem, které se vyvinulo prostředkem boje o přežití." Za tento hrozný klam se platí obrovská cena. Násilné ideologie jako rasismus, fašismus a komunismus a mnoho jiných barbarských názorů na svět založených na konfliktu čerpají sílu z tohoto klamu.

Tento článek prozkoumá katastrofu, jíž darwinismus navštívil svět a odhalí jeho spojení s terorismem, jedním z nejdůležitějších globálních problémů naší doby.

Lež Darwinistů: "Život Je Konflikt"

darwin, terör
 

Darwin vydal jeden základní předpoklad, když rozvinul svou teorii: "Vývoj živých věcí závisí na boji o přežití. Silnější v zápase zvítězí. Slabí jsou odsouzeni k porážce a zapomenutí."

Podle Darwina existuje v přírodě nemilosrdný boj o přežití a věčný konflikt. Silní vždy porazí slabé a to umožňuje, aby se odehrál pokrok. Podtitul, jenž dal své knize O původu druhů, "Původ druhů prostředky přírodního výběru neboli zachování zvýhodněných ras v zápase o život", shrnuje toto hledisko.

Navíc Darwin navrhoval, že "boj o přežití" se vztahuje i na skupiny lidských ras. Podle tohoto fantastického tvrzení byly "zvýhodněné rasy" vítězi v tomto zápase. Zvýhodněnou rasou, z Darwinova pohledu, byli bílí Evropané. Africké nebo asijské rasy v boji o přežití zaostaly. Darwin zašel ještě dále a navrhoval, že tyto rasy v "boji o přežití" brzy úplně prohrají a takto vymizí:

V budoucím období, nijak vzdáleném měřeno po staletích, civilizované lidské rasy skoro určitě vyhubí a nahradí divoké rasy po celém světě. Současně budou i antropomorfní opi … nepochybně vyhubeni. Propast mezi člověkem a jeho nejbližšími spojenci pak bude širší, neboť bude ležet mezi člověkem civilizovanějšího stavu, jak doufáme, dokonce než současný bělošský, a některými opi tak nízkými jako je pavián namísto jako nyní mezi negry nebo Australany a gorilami.1

Indický antropolog Lalita Vidyarthi vysvětluje jak Darwinova teorie evoluce vynucuje rasismus ve společenské vědě:

Jeho (Darwinova) teorie o přežití nejschopnějších byla vřele přijata sociálními vědci tehdejší doby a oni se domnívali, že lidstvo dosáhlo různých úrovní evoluce kulminujících civilizací bílého muže. S druhou polovinou devatenáctého století byl rasismus přijat jako fakt velkou většinou západních vědců.2

Darwinův Zdroj İnspirace: Malthusova Teorie Bezcitnosti

thomas malthus, savaş

Thomas Robert Malthus

Darwinovým zdrojem inspirace v tomto předmětu byl britský ekonom Thomas Malthus se svou knihou Esej o principu populace. Ponecháni vlastním zařízením, Malthus vypočítal, že lidská populace rychle stoupá. Podle jeho názoru byly hlavními vlivy, jež udržují populaci pod kontrolou, pohromy jako válka, hladomor a nemoci. Zkrátka podle tohoto brutálního tvrzení museli určití lidé zemřít, aby jiní mohli žít. Existence počala znamenat "permanentní válku."

V 19.století byly Malthusovy myšlenky široce akceptovány. Evropská nejvyšší třída intelektuálů tyto kruté idee zvláště podporovala. V článku "Vědecké pozadí nacistického programu "očištění ras", je popsána důležitost oddanosti Evropy 19.století Malthusovým názorům na populaci takto:

V první polovině devatenáctého století napříč Evropou se příslušníci vládnoucích tříd shromáždili, aby prodebatovali nově objevený "populační problém" a zosnovali způsoby zavádění Malthuziánského nařízení, aby zvedli křivku úmrtnosti chudých:

"Namísto, abychom chudým doporučovali čistotu, měli bychom povzbuzovat opačné návyky. V našich městech bychom měli zúžit ulice, nacpat do domů více lidí a ucházat se o návrat moru. Na venkově bychom měli budovat vesnice poblíž stojatých nádrží, a zejména podporovat usazování na močálovitých a nezdravých místech," a tak dále a tak dále.3

Následkem této kruté politiky budou slabí a ti, co prohrávají v zápase o přežití eliminováni a výsledkem bude vyváženost rychlého růstu populace. Tato takzvaná "politika útlaku chudých" byla v 19.století skutečně prováděna v Británii. Byl zaveden průmyslový řád, podle něhož osmileté a devítileté děti pracovaly šestnáct hodin denně v uhelných dolech a tisíce v těchto hrozných podmínkách zemřely. "Boj o přežití" vyžadovaný Malthusovou teorií způsobil, že miliony Britů vedli život plný utrpení.

Ovlivněn těmito myšlenkami, Darwin aplikoval tento koncept konfliktu na celou přírodu a navrhl, že silní a nejvhodnější se vynoří jako vítězové z této války o existenci. Navíc navrhl, že takzvaný boj o přežití je ospravedlnitelným a neměnným zákonem přírody. Na druhou stranu pozval lidi, aby opustili své náboženské přesvědčení popřením stvoření a tak podkopal všechny etické hodnoty, které by mohly představovat překážku nemilosrdnému "boji o přežití."

Lidstvo ve 20.století zaplatilo tvrdou cenu za rozšiřování těchto necitelných názorů, které vedly lidi ke skutkům bezcitnosti a krutosti.

K Čemu 'Zákon Džungle' Vedl: Fašismus

hitler, faşizm
 

Jak darwinismus krmil rasismus 19.století, vytvořil se základ pro ideologii, která se ve 20.století rozvinula a utopila svět v krvi: Nacismus.

V nacistické ideologii lze vypozorovat silný vliv darwinismu. Když člověk zkoumá teorii, která byla vytvarována Adolfem Hitlerem a Alfredem Rosenbergem, narazí na takové koncepty jako "přírodní výběr", "selektivní páření", a "boj o přežití mezi rasami", které se tucetkrát opakují v pracích Darwina. Když nazval svou knihu Mein Kampf (Můj boj), Hitler byl inspirován darwinistickým bojem o přežití a principem vítězství patřícího nejsilnějším. Zejména hovoří o zápase mezi rasami:

Historie bude kulminovat v novou tisíciletou říši nesrovnatelné slávy, založené na nové rasové hierarchii ustanovené samotnou přírodou.4

Na sjezdu strany v Norimberku 1933 Hitler prohlásil, že "vyšší rasa si podřizuje nižší rasu … právo, které vidíme v přírodě a které lze považovat za jediné myslitelné právo".

To, že nacisté byli ovlivněni darwinismem je skutečnost, kterou všichni historikové, kteří jsou odborníky na tuto záležitost, akceptují. Historik Hickman popisuje vliv darwinismu na Hitlera takto:

(Hitler) byl pevný věřící a kazatel evoluce. Jakkoli hluboké, značné byly složitosti jeho psychózy, je jisté, že [koncept zápasu byl důležitý protože]… jeho kniha, Mein Kampf, jasně předkládá množství evolučních idejí, konkrétně ty zdůrazňující zápas, přežití nejvhodnějších a vyhlazení slabých k vytvoření lepší společnosti.5

Hitler, který se vynořil s těmito názory, zatáhl svět do násilí dříve neviděného. Mnohé etnické a politické skupiny a zejména židé, byli vystaveni strašné krutosti a vraždění v nacistických koncentračních táborech. 2.světová válka, která začala nacistickou invazí stála 55 milionů životů. To, co leží za největší tragédií v lidské historii, to je darwinistický koncept "boje o přežití."

Krvavá Aliance: Darwinismus a Komunismus

Zatímco fašisté zaujímají pravé křídlo sociálního darwinismu, levé křídlo je obsazeno komunisty. Komunisté byli vždy mezi nejzuřivějšími obránci Darwinovy teorie.

Tento vztah mezi darwinismem a komunismem sahá k zakladatelům obou těchto "ismů". Marx a Engels, zakladatelé komunismu, četli Darwinův Původ druhů ihned jak vyšel a byli omráčeni jeho 'dialekticky materialistickým' postojem. Korespondence mezi Marxem a Engelsem ukázala, že viděli Darwinovu teorii jako "obsahující podstatu přírodní historie pro komunismus". Ve své knize Dialektika přírody, kterou napsal pod vlivem Darwina, byl Engels pln chvály na Darwina, a snažil se k teorii sám přispět kapitolou "Part hraný prací při proměně opa v člověka".

Ruští komunisté, kteří šli ve stopách Marxe a Engelse, jako Plechanov, Lenin, Trockij a Stalin, všichni souhlasili s Darwinovou teorií evoluce. Plechanov, který je považován za zakladatele ruského komunismu, považoval marxismus za "aplikaci darwinismu na společenskou vědu".6

Trockij pravil, "Darwinův objev je nejvyšším triumfem dialektiky v celém poli organické hmoty." 7

'Darwinistická výchova' hrála hlavní úlohu v útvaru komunistických kádrů. Kupříkladu historikové zaznamenali fakt, že Stalin byl v mládí pobožný, ale stal se ateistou přímo následkem knih Darwina.8

Mao, který zavedl vládu komunismu v Číně a zabil miliony lidí, otevřeně prohlásil, že "Čínský socialismus spočívá na Darwinovi a teorii evoluce." 9

Historik z Harvardské univerzity, James Reeve Pusey, zachází do velkých podrobností vzhledem k vlivu darwinismu na Maa a čínský komunismus ve své vědecké knize Čína a Charles Darwin.10

Zkrátka, existuje nerozlučné spojení mezi teorií evoluce a komunismem. Teorie tvrdí, že živé věci jsou výsledkem náhody a poskytuje takzvaný vědecký základ pro ateismus. Komunismus, ateistická ideologie, je z tohoto důvodu pevně svázán s darwinismem. Navíc evoluční teorie navrhuje, že pokrok v přírodě je možný díky konfliktu (jinými slovy "boji o přežití") a podporuje koncept "dialektiky" který je pro komunismus fundamentální.

Pomyslíme-li na komunistický koncept "dialektického konfliktu", který zabil kolem 120 milionů lidí v průběhu 20.století, jako "stroj na zabíjení" pak můžeme lépe porozumět rozměrům katastrofy, kterou darwinismus pro planetu znamenal.

Darwinismus a Terorismus

11 eylül, terörist saldırı

Bez ohledu na to, jakou ideologii mohou zastávat, ti, kdo páchají ve světě teror, jsou ve skutečnosti darwinisté. Darwinismus je jedinou filosofií, která si cení—a takto podporuje—konflikt.

Jak jsme dosud viděli, darwinismus je kořenem různých násilných ideologií, které psaly katastrofu pro lidstvo 20.století. Zásadním konceptem za tímto chápáním a metodou je "bojování s kýmkoli, kdo není s námi."

Mohli bychom to vyložit následujícím způsobem: Na světě existují rozmanité víry, světonázory a filosofie. Je naprosto přirozené, že tyto rozmanité myšlenky mají vlastnosti, které si odporují. Avšak tyto odlišné postoje se na sebe navzájem mohou dívat dvěma způsoby:

1) Mohou respektovat existenci těch, kdo nejsou jako oni a snažit se s nimi navázat dialog, používajíc humánní metodu. Věru je tato metoda v souladu s morálkou Koránu.

2) Mohou si zvolit proti ostatním bojovat a snažit si zabezpečit výhody jejich poškozením, jinými slovy, chovat se jako divoké zvíře. Toto je metoda využívaná materialismem, to jest, nenáboženská.

Hrůza, kterou zveme terorismus, není ničím více, než vyhlášením druhého postoje.

Zvažujeme-li rozdíl mezi těmito dvěma přístupy, lze vidět, že myšlenka "člověka jako bojujícího zvířete" kterou darwinismus lidem neuvědoměle vnutil je zvláště vlivná. Jedinci a skupiny, kteří volí cestu konfliktu možná o darwinismu a principech této ideologie nikdy neslyšeli. Ale nakonec souhlasí s hlediskem, jehož filosofický základ spočívá na darwinismu. Co je vede k víře ve správnost tohoto názoru, to jsou takové v darwinismu zakotvené slogany jako "v tomto světě silní přežijí", "velká ryba polyká menší", "válka je ctnost", a "člověk jde kupředu vedením války". Odeberte darwinismus a zbydou jen prázdné slogany.

Vlastně, je-li darwinismus odebrán, nezůstane žádná filosofie 'konfliktu'. Tři božská náboženství, v něž věří většina lidí na světě, islám, křesťanství a judaismus, všechna odporují násilí. Všechna tři náboženství si přejí přivést na svět mír a harmonii a oponují zabíjení nevinných lidí a jejich ukrutnostem a mučení. Konflikt a násilí znásilňují morálku, kterou Bůh člověku seslal a jsou to abnormální a nechtěné koncepty. Avšak darwinismus spatřuje a vyobrazuje konflikt a násilí jako přirozené, ospravedlnitelné a správné koncepty, které existovat musí.

Z tohoto důvodu, pokud se někteří lidé dopouštějí terorismu užívajíce koncepty a symboly islámu, křesťanství nebo judaismu ve jménu těchto náboženství, tak si můžete být jisti, že tito lidé nejsou muslimové, křesťané ani židé. Jsou to sociální darwinisté. Skrývají se pod pláštěm náboženství, ale nejsou to praví věřící. Dokonce i když tvrdí, že slouží náboženství, jsou to ve skutečnosti nepřátelé náboženství a věřících. Je tomu tak proto, že nemilosrdně páchají zločin, který náboženství zapovídá a to takovým způsobem, aby v očích jiných lidí náboženství očernili.

Z této příčiny není kořenem terorismu, který stíhá naši planetu žádné z Bohem zjevených náboženství, nýbrž ateismus, a projevy ateismu v naší době: "darwinismus" a "materialismus."

Islám Není Zdrojem Terorısmu Ale Jeho Řešením

Někteří lidé, co tvrdí, že jednají ve jménu náboženství mohou svoje náboženství mylně chápat anebo praktikovat. Z tohoto důvodu by bylo chybné vytvářet si představy o náboženství, braním těchto lidí za příklad. Nejlepším způsobem, jak porozumět náboženství, je studovat jeho božský zdroj.

Posvátným zdrojem islámu je Korán; a vzor morálky v Koránu/islámu je zcela odlišný od představ, které se utváří v myslích některých lidí na Západě. Korán je založen na konceptech morálky, lásky, soucitu, milosrdenství, pokory, oběti, tolerance a míru a muslim, který žije podle této morálky v jejím pravém smyslu bude nejzdvořilejší, nejohleduplnější, nejvíce tolerantní, důvěryhodný a nejochotnější. Bude kolem sebe šířit lásku, respekt, harmonii a radost ze života.

Islám Je Náboženství Míru a Pohody

Slovo islám je odvozeno od slova znamenajícího v arabštině "pokoj". Islám je náboženství zjevené lidstvu se záměrem představení pokojného života skrze který se na Zemi projevuje nekonečný soucit a milosrdenství Boha. Bůh zve všecky lidi k islámské morálce skrze kterou mohou být milosrdenství, soucit, tolerance a pokoj zakoušeny po celém světě. V súře al-Baqara verš 208, Bůh oslovuje věřící takto:

Vy, kteří věříte, vejděte všichni v mír (islám) a nenásledujte kroky satanovy, vždyť on je pro vás nepřítelem zjevným!

Jak verš objasňuje, pokoj může být zajištěn pouze "vstoupením v islám', to jest, žitím podle hodnot Koránu.

Bůh Odsoudil Zkaženost

zulüm, ırkçılık

Bůh volá lidi k míru a bezpečnosti, zatímco nenáboženské ideologie povzbuzují konflikt a teror.

Bůh odsoudil lidi oddané páchání zla; Zakázal nevíru, amorálnost, vzpurnost, krutost, agresivitu, vraždu a krveprolití. Popisuje ty, kdo neuposlechli jeho příkazu jako "následující stopy Satanovy" a přijímající postoj, který je Koránem otevřeně odhalen jako hříšný. Několik z mnoha veršů Koránu k této věci zní:

Avšak ti, kdož úmluvu s Bohem porušují po jejím uzavření, kdož přetrhávají svazky, jež Bůh nařídil, aby byly spojeny, a ti, kdož pohoršení na zemi šíří, ti nechť jsou prokleti a nechť příbytek mají odporný! (Súra ar-Ra'd: 25)

Spíše usiluj pomocí toho, co ti Bůh daroval, o dosažení příbytku posledního! Nezapomínej na úděl svůj v životě pozemském a čiň dobré tak, jak Bůh učinil dobré tobě! A neusiluj o pohoršení na zemi, vždyť Bůh nemá rád ty, kdož pohoršení šíří!“ (Súra al-Qasas: 77)

Jak vidíme Bůh zapověděl všecky druhy pohoršujících skutků v náboženství islámu včetně terorismu a násilí a odsoudil ty, kdo takové skutky páchají. Muslim nabízí světu krásu a zdokonaluje ho.

Islám Obhajuje Toleranci a Svobodu Projevu

Islám je náboženství, které poskytuje vedení a zaručuje svobodu myšlenek, myšlení a života. Vydal příkazy bránící a zapovídající tlak, hádky, urážky a dokonce i negativní myšlení o lidech.

Stejným způsobem, jakým je odhodlán oponovat terorismu a všem projevům násilí, také zakázal dokonce i ten nejmenší ideologický nátlak:

Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasné rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí. (Súra al-Baqara: 256)

Připomínej, vždyť tys pouze ten, jenž připomíná, a nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává. (Súra al-Ghašijah: 22)

Nucení lidí věřit v náboženství nebo přijmout formu víry je zcela proti esenci a duchu islámu. Podle islámu je pravá víra možná jen se svobodnou vůlí a svobodou vědomí. Ovšemže muslimové mohou radit a pobízet druhé vzhledem k vlastnostem koranické morálky, ale nikdy se nebudou uchylovat k nucení, nebo jakémukoli druhu fyzického či psychologického tlaku. Ani nebudou používat světské privilegium, aby někoho k náboženství přilákali.

Představme si úplně opačný model společnosti. Třeba svět, v němž jsou lidé nuceni zákonem praktikovat náboženství. Takový model společnosti naprosto odporuje islámu, protože víra a uctívání mají nějakou hodnotu pouze jsou-li namířeny k Bohu svobodnou vůlí jedince. Pokud systém vnucuje lidem víru a uctívání, tak budou nábožní jen ze strachu ze systému. Z náboženského pohledu, to, co se opravdu počítá je, že náboženstvím by se mělo žít pro potěšení Boha v prostředí, kde je vědomí lidí naprosto svobodné.

Bůh Zakázal Zabíjení Nevinných

mutlu çocuk, sevimli çocuklar
 

Podle Koránu je jedním z největších hříchů zabít lidskou bytost, která se ničeho zlého nedopustila.

Aby ten, jenž zabije jednoho člověka - nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi - byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k nim již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi... (Súra al-Ma'ida: 32)

A kdož nevzývají spolu s Bohem žádná božstva jiná a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití Bůh zakázal - leda podle práva, a nesmilní. A kdo toto činí, ten hříchu se dopouští. (Súra al-Furqan: 68)

Jak verše značí, osoba, jež zabije nevinné lidi bez důvodu, té hrozí strašný trest. Bůk zjevil, že zabití i jedné osoby je zlé tak jako zabití celého lidstva. Osoba dodržující Boží omezení nemůže ublížit ani jednomu člověku, nechme stranou masakr tisíce nevinných lidí. Ti, kteří se domnívají, že mohou uniknout spravedlnosti a tedy trestu v tomto světě nikdy neuspějí, protože budou muset vydat výčet svých skutků v přítomnosti Boha. Proto věřící, kteří vědí, že se budou zpovídat ze svých činů po smrti, jsou velice pozorní, aby dodržovali Boží omezení.

Bůh Přikazuje Věřícím, Aby Byli Soucitní a Milosrdní

Islámská morálka je popsána v Koránu takto:

... a také být z těch, kdož uvěřili a k neochvějnosti a soucitu se vzájemně nabádají: to budou lidé po pravici stojící. (Súra al-Balad: 17-18)

Jak vidíme z tohoto verše, jedno z nejdůležitějších morálních nařízení, které Bůh seslal Svým služebníkům, aby mohli dosáhnout spásy a milosti a dospět do Ráje je "vzájemně se nabádat k soucitu".

Islám, tak jak je předepsán v Koránu je moderní, osvícené, pokrokové náboženství. Muslim je především pokojná osoba; je tolerantní s demokratickým duchem, kulturní, osvícený, čestný, vzdělaný v umění a vědě a civilizovaný.

Muslim znalý jemných morálních učení Koránu přistupuje ke každému s láskou, kterou islám vyžaduje. Respektuje každou myšlenku a váží si umění a estetiky. Je smířlivý při každé události, zmenšující tlaky a obnovující přátelskost. Ve společnostech složených z takových jedinců bude rozvinutější civilizace, vyšší společenská morálka, více radosti, štěstí, spravedlnosti, bezpečnosti, hojnosti a požehnání než u těch nejmodernějších národů dneška.

Bůh Přikázal Toleranci a Odpuštění

Koncept odpuštění a tolerance, popsaný slovy, 'Buď shovívavý' (Súra al-A'raf: 199), je jedním z nejfundamentálnějších principů islámu.

Podíváme-li se na historii islámu, způsob, jakým muslimové překládali tuto důležitou vlastnost koranické morálky do života ve společnosti lze vidět dost jasně. Muslimové s sebou vždycky přinášeli atmosféru svobody a tolerance a ničili nedovolené praktiky kamkoli šli. Umožňovali lidem náboženství, jazyků a kultur od sebe navzájem zcela odlišných, aby žili společně v pokoji a harmonii pod jednou střechou a poskytovali pokoj a soulad všem svým příslušníkům. Jednou z nejdůležitějších příčin pro staletí trvající existenci Osmanské říše, která se rozšířila do ohromné oblasti, byla atmosféra tolerance a porozumění, které s sebou nesl islám. Muslimové po staletí známí svou tolerantní a milující povahou, byli vždycky nejsoucitnější a nejspravedlivější z lidí. Uvnitř mnohonárodní struktury byly všecky etnické skupiny svobodné, aby žily podle vlastních náboženství a vlastních pravidel.

Pravá tolerance může přivést pokoj a blahobyt světu pouze je-li zaváděna podél linií nastolených Koránem. Pozornost je upoutána k této skutečnosti veršem, jenž zní:

Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím. (Súra al-Fussilat: 34)

Závěr

Toto vše ukazuje, že morálka, kterou doporučuje islám lidstvu, přináší na svět ctnosti míru, harmonie a spravedlnosti. Barbarství známé jako terorismus, které v současnosti tak ovládá svět, je dílem ignorantních a fanatických lidí, zcela odcizených morálce Koránu, a kteří nemají s náboženstvím abolutně nic společného. Řešením na tyto lidi a skupiny, kteří se snaží provádět svoje primitivnosti pod maskou náboženství je učení koranické morálce. Jinými slovy, islám a koranická morálka jsou řešeními na metlu terorismu, nikoli jeho podporovateli.

 

Poznámky

1. Charles Darwin, Sestup člověka, 2.edice, New York, A L. Burt Co., 1874, str. 178

2. Lalita Prasad Vidyarthi, Rasismus, věda a pseudověda, Unesco, Francie, Vendôme, 1983. str. 54

3.Theodore D. Hall, Vědecké pozadí nacistického "očišťování rasy" Program, http://www.trufax.org/avoid/nazi.html

4. L.H. Gann, "Adolf Hitler, Naprostý totalitář", The Intercollegiate Review, podzim 1985, . 24; citováno v Henry M. Morris, Dlouhá válka proti Bohu, Baker Book House, 1989, str. 78

5.R. Hickman, Biostvoření, Science Press, Worthington, OH, str. 51–52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinismus a nacistický rasistický Holokaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101-111, 1999

6.Robert M. Young, Darwinistická evoluce a lidská historie, Historical Studies on Science and Belief, 1980

7.Alan Woods a Ted Grant, Rozum se bouří: Marxismus a moderní věda, London: 1993

8.Alex de Jonge, Stalin a tvarování Sovětského svazu, William Collins Sons & Limited Co., Glasgow, 1987, str. 22

9.K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977

10. James Reeve Pusey, Čína a Charles Darwin, Cambridge, Massachusetts, 1983

1 / total 21
You can read Harun Yahya's book Zhroucení Evoluční Teorie online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."