Historická Lež: Doba Kamenná

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
4 / total: 6

Udivující Pozůstatky Starobylých Civilizací

Podle mylného konceptu socio-kulturní evoluce, navrhovaného v různých dobách takovými ideology jako August Comte, Herbert Spencer a Lewis Henry Morgan – později kombinované s Darwinovou evoluční teorií – se všechny společnosti rozvinuly od primitivních směrem ke složitým civilizacím. Tento omyl, rozvíjený koncem 19.století, jehož vliv vzrostl po 1. světové válce poskytl "vědeckou" základnu rasismu a kolonialismu a nelítostné hnutí eugeniky. Společnosti v rozdílných světadílech s odlišnými kulturami, barvou pleti a fyzickými znaky byly vystaveny nelidskému zacházení způsobeném zavedením této nevědecké předpojatosti.

Dnes vedle vysoce pokročilých civilizací existují také zaostalé. Avšak to, že některé společnosti jsou více technologicky rozvinuté, neznamená, že jejich členové jsou lépe duševně a fyzicky vyvinutí.

Spisovatelé a myslitelé jako Adam Ferguson, John Millar a Adam Smith nadnesli, že společnosti se rozvíjejí skrze čtyři základní stádia: lovení a sběr, pastevectví a kočování, zemědělství a, nakonec, obchod. Podle evolučních tvrzení, primitivní člověk, který se sotva oddělil od opic pouze lovil a sbíral rostliny a ovoce pomocí nejjednodušších nástrojů. Jak jeho inteligence a schopnosti postupně vzrůstali, počal domestikovat zvířata, jako ovce a skot. Nato jeho inteligence stoupla natolik, aby se zapojil do pěstování plodin a finálně, začal obchodovat a směňovat zboží.

Avšak, pokročilé a nedávné objevy v archeologii, antropologii a dalších odvětvích vědy prokázali chybnost pohádky "kulturní a sociální evoluce". Nejde o nic jiného, než materialistický záměr vykreslit člověka jako vyvinuvšího se z nerozumných zvířat a prosazovat tento mýtus – ve který věří z filosofických důvodů – ve vědě.

To, že lidé přežívali díky lovu nebo zemědělství neukazuje, že byli mentálně pokročilí nebo opoždění. Jinými slovy žádná společnost se nezapojuje do lovu proto, že je mentálně pozadu a blízká opicím. Zapojení společnosti do zemědělství neznamená, že se tak snaží vzdálit od zvířecí nátury. Aktivity žádné společnosti neukazují, že její členové jsou potomky jiných živočichů. Tyto aktivity neprodukují, skrze údajný evoluční proces, jedince, kteří jsou inteligentnější a schopnější. Mnoho kmenů je dnes technologicky pozadu a pouze loví nebo chovají dobytek, ale to určitě neznačí, že jsou méně lidmi. To stejné platí pro lidi, kteří budou žít za několik tisíc let v budoucnosti stejně jako pro lidi, kteří žili o několik tisíc let dříve. Ti z minulosti nebyli primitivními lidmi, stejně jako v budoucnu se neobjeví rozvinutější druhy.

Vytváření evoluční historie lidstva na základě životního stylu společností je nevědecký přístup. Tato perspektiva se opírá o různé archeologické nálezy, jež byly interpretovány skrze materialistickou předpojatost, která předpokládá, že lidé, kteří užívali kamenné nástroje byli opolidé, jenž bručeli, chodili s pokrčenými koleny a nahrbení a předváděli zvířecí chování. Jenže žádný z nalezených ostatků neposkytuje klíč k mentální kapacitě těchto lidí. Toto všechno je pouhý dohad. Jak jsme již uvedli, kdyby byly rozličné formy moderního umění objeveny za 100 000 let a kdyby lidé z budoucnosti neměli jiné informace, na jejich základě by podobně vytvářeli odlišné interpretace dnešní lidské společnosti a technologie, kterou disponuje.

Jak vidíme, idea, že se společnosti rozvíjejí, není vůbec založena na vědeckém důkazu. Základem této teorie je nevědecký pohled, který chybně tvrdí, že člověk měl původně opičí mysl. Evoluční antropolog Harvardské univerzity Wiliam Howells učinil doznání, že teorie evoluce vyvolává další otázky, nikoli o těle, nýbrž o chování, které má co dělat s filosofií, určenovat vědecká fakta o tom je daleko složitější. Howell poukázal, že chování “nefosilizuje” tak jako lebka a nepřetrvává jako kamenné nástroje. Proto, pravil, máme pouze sporadické klíče k analyzování, co se opravdu stalo v minulosti. Také poznamenal, že je nemožné hypotézy vyzkoušet. 36

Nedávno opravdu většina sociálních vědců přiznala omyly v evoluční představě, stanovujíce, že sociálně-evoluční teorie je v rozporu s vědou v těchto bodech:

Je blízká etnické diskriminaci, vytvářejíc předpojaté interpretace různých společností – například závěr, že západní společnosti jsou civilizovanější.

Naznačuje, že všechny společnosti ušly stejnou cestu pokroku, užívajíc stejné metody a sledujíc stejné cíle.

Stanovuje společenskou hodnotu podle materiálních hodnot.

Ve velkém se neshoduje s nálezy. Mnoho komunit žijících v primitivních podmínkách vládne civilizovanějšími duchovními hodnotami, než jiné společnosti považované za moderní – jinými slovy jsou mírumilovné a preferují rovnost. Díky své stravě jsou také silnější a zdravější.

Jak tyto body jasně ukazují, koncepce společností pokračujících od primitivních k civilizovaným neladí s vědeckými hodnotami a fakty. Tato teorie je založena na vysvětleních překroucených pod vlivem materialistické ideologie. Pozůstatky a artefakty, které za sebou minulé civilizace zanechaly odhalují chyby v klamu “evoluce historie a kultury”.

To, že lidé přežívají díky lovu nebo zemědělství neznamená, že jsou pokročilejší nebo zaostalejší co se týče duševních schopností. Jinými slovy společnost, která žije z lovu tak nečiní, protože je údajně blízce zpřízněná s opy. Ani zapojení společnosti do zemědělství neznačí, že se pohnula dále směrem od opů.

Žádný takový primitivní tvor, jak ho ukazují tyto kresby, nikdy neexistoval. Tento a podobné obrázky jsou prací představivosti darwinistických vědců a nemají vědeckou hodnotu.

Stopy Minulosti Vyvrací Evoluci

Nálezy starých civilizací vyvracejí teorii pokroku od primitivního k civilizovanému. Když prozkoumáme běh historie, objeví se pravda, že lidé měli vždy stejnou inteligenci a kreativitu. Díla lidí z doby před statisíci let a stopy, které zanechali, mají velice odlišné významy, než evolucionisté tvrdí. Podíváme-li se na tyto samé stopy, vidíme, že lidé v minulých dobách, se svou inteligencí a schopnostmi, činili nové objevy, plnili své potřeby a vytvářeli civilizace.

Poslové vyslaní pomáhali svým lidem k rozvoji a pokroku způsobem vyvolání hlavních změn. Inspirovaní Bohem, vlastnili podrobné vědecké znalosti. Například prorok Noe (pokoj s ním) znal technologii budování lodí, neboť chápeme z Koránu, že jeho archa byla poháněná párou (Bůh zná pravdu):

Když pak přišel rozkaz Náš a pec vystříkla kupředu vodu, pravili jsme Noemovi: „Nalož na ni od každého druhu pár, rodinu svou kromě toho, proti němuž již dříve bylo slovo vyřčeno a ty, kteří uvěřili!“ A uvěřili s ním jen nemnozí. (Korán, 11:40)

Taková pec, známá jako tannur, se dodnes používá v různých oblastech. V tomto verši se vypravuje, že tato pec vystříkla kupředu vodu. Tak byla archa připravena k pohybu bubláním kamen nebo jinými slovy vařením kamen. Věru ve svém komentáři Hamdi Jazir z Elmali říká, že archa byla "druh parní lodě poháněné pecí ":

Tannur: Popsáno ve slovníku jako uzavřená pec nebo kamna. Slovo "fara" znamená vaření a tryskání s velkou silou a intenzitou. . . . Jinými slovy, plyne z toho, že loď nebyla plachetnice, ale je zde dokaz na parník poháněný pecí. 37

Hlavní pokrok ve vědě, umění a technologii byl dosažen také v době Proroka Šalamouna (pokoj s ním). Korán naznačuje například, že se používali přepravní vozidla tak rychlá jako dnešní letadla: "A Šalomounovi jsme podrobili vítr; měsíční cesta ráno a měsíční cesta odpoledne " (Korán, 34:12).

Tento verš jasně značí, že dlouhé vzdálenosti lze překonat rychle. Toto ukazuje na větrná vozidla, která užívala technologie podobné té dnešní. (Bůh zná pravdu.) Navíc Korán vypravuje, že:

A vyráběli pro něj vše, co si přál: chrámy, sochy, poháry velké jako nádrže a kotle pevně zapuštěné. Buďte rodu Davidovu vděční! Jak málo je však vděčných mezi služebníky Mými! (Korán, 34:13)

Jinými slovy Prorok Šalamoun (pokoj s ním) přiměl své dělníky využívat velice pokročilé konstrukce a stavitelské technologie.

Jiný verš stanovuje, že:

. . . a také démony všechny, stavitele i potápěče. (Korán, 38:36-37)

Fakt, že Prorok Šalamoun (pokoj s ním) mohl kontrolovat démony potápěče značí objevení a využívání podmořských zdrojů. Proces a práce dobývání podmořské ropy a cenných kovů vyžaduje velice pokročilou technologii. Tyto verše zdůrazňují, že taková technologie existovala a byla užívána.

Jiný verš popisuje "pramen mědi tekuté" (Korán, 34:12). Využití tekuté mědi značí existenci pokročilé technologie užívající elektřinu v době Proroka Šalamouna (pokoj s ním). Jak víme, měď je jedním z nejlepších vodičů kovu a tepla, pročež tvoří základ elektrické industrie. Pojem "dali jsme pro něj vytrysknout prameni mědi tekuté" ve vší pravděpodobnosti ukazuje na velký objem elektřiny vyrobené a využité v mnoha technologických oblastech. (Bůh zná pravdu.)

Několik veršů odhaluje, že Prorok David (pokoj s ním) znal práci se železem a výrobu brnění:

A změkčili jsme pro něj železořkouce: „Vyráběj dokonalá brnění a rozměřuj dobře řetízkové pancíře!“ - a konejte zbožné skutky, neboť Já jasně vidím, co činíte." (Korán, 34:10-11)

Korán také uvádí že Zu'l-Qarnajn (pokoj s ním) vybudoval bariéru mezi dvěma pohořími, která nemohla být překročena ani prokopána tehdejšími společnostmi. Podle důležitého verše použil železné ingoty a tekutou měď:

[Zu'l-Qarnajn pravil:] Přineste mi kusy železa!“ A když je narovnal mezi dvě úbočí, rozkázal: „Foukejte!“ Když z toho vznikl oheň, dodal: „Přineste mi k vylití do něho mosaz roztavenou!“ (Korán, 18:96)

Tato informace naznačuje, že Zu'l-Qarnajn užil konkrétní vyztuženou technologii. Železo, jeden z nejsilnějších materiálů užívaných ve stavebnictví, je zásadní pro posílení takových architektonických prací jako budovy, mosty a přehrady. V tomto verši to vypadá, že položil železo v jedné řadě a vytvořil silnou vyztuženou strukturu nalitím malty. (Bůh zná pravdu.)

Nápisy starobylých středoamerických civilizací odkazují na vysokého vousatého muže přicházejícího v bílém oděvu. Také vypravují, že v krátké době se rozšířila víra v jedno božstvo a odehrál se náhlý skok kupředu v umění a vědě.

Mnozí proroci jako Jákob, Josef, Mojžíš a Áron (pokoj s nimi) byli posláni do starého Egypta. Tito poslové a lidé, kteří v ně věřili mohli mít podstatný vliv na rychlý umělecký a vědecký pokrok učiněný v Egyptě v různých dobách.

Muslimští vědci sledující Korán a Sunnu našeho Proroka (pokoj a Boží požehnání s ním) učinili důležité objevy v astronomii, matematice, geometrii, medicíně a jiných vědách. Toto přineslo velké změny a umožnilo významný pokrok ve vědě a sociálním životě. Někteří z těchto muslimských vědců a jejich práce jsou následující:

Abd al-Latif al-Baghdadi je znám pro svou práci v anatomii. Opravil předchozí chyby ohledně mnoha lidských kostí jako dolní čelist a prsní kost. Jeho Al-Ifada wa al-I'tibar byla vydána v roce 1788 a přeložena do latiny, němčiny a francouzštiny. Studoval pět smyslových orgánů ve své Makalatun fial-Havas.

Ibn Sina (Avicenna) popsal léčby mnoha chorob. Jeho nejznámější práce, Kitab al-Qanun fi at-Tibb, byla napsána v arabštině a přeložena do latiny ve 12. století. Bylo podle ní vyučováno a byla považována za nejlepší učebnici na evropských univerzitách až do 17.století. Mnohé z její lékařské informace se dodnes aplikuje.

Zakaria al-Qazvini rozdrtil četné chybné představy o mozku a srdci, které se od doby Aristotela považovaly za přesné. İnformace, kterou poskytl o těchto dvou orgánech se velice podobá dnešním znalostem.

Zakaria al-Qazvini, Hamd Alláh Mustawfi Qazvini (1281-1350), a Ibn al-Nafis všichni studovali anatomii a vytvořili základ moderní lékařské vědy.

Ali ibn Isa napsal třísvazkovou práci o očních chorobách, Tadhkirat al-Kahhalin. První svazek je celý věnován oční anatomii a obsahuje mnoho cenných informací. Později byl přeložen do latiny a němčiny.

Al-Bajruni demonstroval, 600 let před Galileem, že Země se otáčí a vypočítal její průměr 700 let před Newtonem.

Ali Qušdži studoval fáze Měsíce a napsal o tomto tématu knihu. Jeho studie se stala vodítkem pro příští generace.

Thabit ibn Qurra objevil diferenciální výpočet staletí před Newtonem.

Přesnost astronomických pozorování al-Battaniho udivovala nastupující vědce. Pozoroval 533 hvězd a správně vypočetl největší vzdálenost Slunce od Země. jeho studie a výpočty v trigonometrii z něho učinili pionýra matematiky.

Abu'l-Wafa byl odpovědný za vnesení pojmů sekant a kosekant do trigonometrie.

Al-Chwarizmi napsal první knihu o algebře.

Ve své knize Tuhfat al-Ada, al-Maghribi ukázal metody výpočtu oblastí povrchu geometrických obrazců včetně trojúhelníků, čtyřúhelníků a kruhů.

Ibn al-Hajtham je zakladatel optiky. Bacon a Kepler využili jeho prací a Galileo užil jeho práce při objevení teleskopu.

Al-Kindi předložil relativitu a teorii relativity 1100 let před Einsteinem.

Akšamsaddin byl první, kdo vyjádřil existenci mikrobů, 100 let před italským lékařem Fracastorem, který by byl prvním, kdo představil mikroby.

Se svou knihou Kamil as-Sina'a at-Tibbijja, byl Ali ibn Abbas al-Madžusi pionýrem lékařské vědy a jeho kniha byla považována za zásadní odkaz při léčbě mnoha chorob.

Ibn al-Džazzar popsal příčiny a léčbu lepry.

Muslimští vědci, z nichž pouze drobný zlomek je uveden výše, učinili hlavní objevy, které vytvořili základnu moderní vědy následováním Koránu a cesty našeho Proroka (pokoj a Boží požehnání s ním).

Jak jsem viděli mnozí raní lidé dosáhli pokroku v umění, medicíně, technologii a vědě díky poslům k nim vyslaným. Posloucháním proroků a učením se z návrhů a povzbuzení těchto jednotlivců získali vědomosti a předali je dalším generacím. Navíc společnosti, které se kdysi odvrátily od pravého náboženství a vyvinuly pověrčivé víry se obrátily zpět k víře v Jediného Boha díky úsilí těchto poslů.

Když je na zjištění ohledně minulosti nahlíženo bez předsudku, lidské historii lze rozumět jasně a zřetelně.

Jak bylo již stanoveno, zaostalé a pokročilé civilizace existovaly vedle sebe ve všech obdobích historie právě tak, jako je tomu dnes. V dnešní době máme vesmírnou technologii, zatímco lidé v jiných částech planety žijí v primitivních podmínkách, tak jako v minulosti měl starý Egypt velkolepou civilizaci a na druhou stranu v jiných částech světa existovaly společnosti zaostalé. Májové vybudovali vysoce rozvinutá města a z jejich stop lze vidět, že měli pokročilou technologii, vypočítali oběh planety Venuše a objevili měsíce Jupitera. Současně lidé v mnoha oblastech Evropy věřili, že Země je středem Sluneční soustavy. Zatímco byli Egypťané úspěšní v provádění mozkové chirurgie, v jiných regionech se lidé domnívali, že nemoci působí zlí duchové. Se svým právním systémem, literaturou, chápáním umění a astronomickými znalostmi Sumeřané vybudovali v Mezopotámii hluboce zakořeněnou civilizaci zatímco jiný kout světa skrýval lidi dosud negramotné. Proto, takovým způsobem jako dnes nejsou všechny společnosti pokročilé, tak ani v minulosti nebyla doba, kdy by byly všechny společnosti zaostalé.

Dosud jsem zkoumali důkazy patřící do různých období historie a revidovali příklady kultur desítky nebo stovky tisíc let starých. Při pohledu na méně dávnou historii se znovu setkáme s důkazem, že lidské bytosti byly vždy lidské: Zde se nezabýváme “primitivními” lidmi, kteří se nedávno oddělili od opů, ale civilizovanými lidskými bytostmi, které pouze zdědily jen další civilizaci, která přetrvávala tisíce let před nimi.

Jak technologie ve 20.století pokročila, archeologický výzkum se enormně urychlil a začal odhalovat další a další důkazy týkající se pravdivé historie lidstva. Tak vyplynulo, že život v Egyptě, Střední Americe, Mezopotámii a jiných regionech byl před lety paralelní v mnoha způsobem se životem, jaký vedeme dnes.

Megality: Udivující Artefakty Lidské Historie

Stavební technika a technologie použité při stavbě pyramid jsou stále tajemstvím. Tato ohromná díla, jejichž stavbu by bylo těžké zopakovat dokonce i při použití dnešní technologie, byla dokončena vysoce kompetentními lidmi, kteří žili před více než 2500 lety.

Megalit je jméno pro monumenty z velkého kusu kamene. Mnohé starobylé megality přežily do současnosti. Jedním z nejpřekvapivějších aspektů těchto monumentů je, jak obrovské kvádry z kamene, některé vážící více než tunu, byly užívány ve vybudování struktury, způsob, jakým byly dopravovány a technologie, jaká při tom byla užita. Jak lidé té doby budovali struktury umístěním jednoho obrovského kamene navrch druhého? Kámen na tyto monumenty byl obvykle dopravován z velké vzdálenosti, a stavby z nich jsou dnes považovány za div konstrukce a inženýrství. Lidé, kteří je zbudovali museli vlastnit nějakou pokročilou technologii.

Především je ovšemže zásadní plánování pro vytvoření takových monumentů, a tyto plány musí být sděleny přesně a zcela každému, kdo se projektu účastní. Technické nákresy toho, kde bude monument vztyčen je nutno přichystat. Navíc výpočty na těchto náčrtech musí být prosty chyby, jelikož sebemenší nepřesnost znemožní postavení monumentu. Dále i zúčastněná organizace musí být bezchybná, má-li se stavba odehrát. Faktory jako koordinace pracovníků a zajištění jejich potřeb (jídlo, odpočinek atd.) jsou zásadní pro pokračování stavby požadovaným způsobem.

Je jasné, že lidé účastnící se budování těchto monumentů vlastnili nahromaděné vědomosti a technologii daleko nadřazenější, než se obecně předpokládá. Jak uvedeno dříve v této knize, civilizace se ne vždy pohybuje kupředu; někdy také ustupují. A věru, po většinu času jsou pokročilé a zaostalé civilizace schopny existovat zároveň v různých částech světa.

Je nadmíru pravděpodobné, že lidé, kteří vybudovali zmíněné megality, měli pokročilou civilizaci, jak ukazují archeologické a historické zbytky. Stavby, které vyprodukovali, ukazují, že měli dalekosáhlé znalosti matematiky a geometrie; že znali technologii budování monumentů počítáním pevných bodů v kopcovitých oblastech; že užívali vybavení (jako je kompas) k určení zeměpisné polohy a že když to bylo nutné, dovedli přepravit materiály nezbytné pro výstavbu ze vzdálenosti mnoha kilometrů. Toto evidentně nezvládli pouze použitím primitivních nástrojů a lidské síly. Vskutku, četné pokusy badatelů a archeologů ukázaly, že by bylo nemožné tyto monumenty vybudovat za podmínek navržených evoluční teorií. Badatelé, kteří se pokusili postavit podobné monumenty napodobením podmínek imaginární “doby kamenné” jak je předpokládají evolucionisté, žalostně selhali. Tito badatelé nejenže shledali extrémně obtížným podobnou strukturu postavit, ale zakusili hrozné potíže při přepravě těchto kamenů z místa na místo. Toto znovu ukazuje, že lidé té éry nevedli zaostalé životy, jak si evolucionisté přejí, abychom věřili. Těšili se a rozuměli architektuře, prováděli odborné využití stavební technologie a zabývali se astronomickým zkoumáním.

Ištařina brána, Bagdád

Je dokonale pochopitelné, že pouze kamenné bloky, kamenné stavby a rozmanité kamenné nástroje zůstaly z civilizací tisíce let starých. Avšak není logické dívat se na hrst kamenných struktur a artefaktů a uzavřít, že lidé toho času měli nerozvinutou civilizaci naprosto postrádající technologii a byli schopni používat jen kámen. Taková tvrzení založená na rozmanitých dogmatech nemají vědecký význam. Ale pokud prozkoumáme tato zjištění bez negativních vlivů předpojatosti, pak lze dojít k vysvětlením, která se více přibližují pravdě. Dokonce i kdyby společnost před stovkami tisíc let žila v působivých dřevěných domech, stavila krásné vily se skleněnými okny a používala nejatraktivnější ozdobné materiály, je zřejmé, že velmi málo důkazů o tom by mohlo přežít rozkladné účinky staletí větru, deště, zemětřesení a záplav. Za přirozených podmínek to trvá pouze zhruba 100 nebo 200 let než klády, sklo, měď, bronz a jiné kovy zvolna zajdou. Jinými slovy, za dvě století se zdi vašeho domu ztratí a velmi málo zbyde z vnitřního zařízení. Dokonce ještě méně zbyde, bude-li vystaven zemětřesením, záplavám, nebo bouřím. Vše, co zůstane, budou kamenné bloky, kterým trvá mnohem déle, než se rozpadnou. Dokonce i pak budou kamenné materiály odřené do menších úlomků. Proto je nemožné na základě kusů kamene dělat výklady o každodenním životě společnosti. Jejich sociální vztahy, přesvědčení, vkus a umělecké vnímání nelze vydedukovat žádným určitým prostředkem.

Jenže evolucionisté se stále snaží o nemožné, zdobíce rozličné objevy fikčními vysvětleními a vynalézajíce rozmanité scénáře. Produkce fantazií překrucováním faktů je cosi, co je ve skutečnosti kritizováno evolucionisty samotnými! Tomuto přístupu dokonce dali název "Jen takové příběhy."

Tento termín se objevuje v kritice slavného evolučního paleontologa Stephena Jaye Goulda, který si termín vypůjčil ze stejnojmenné knihy z roku 1902 od britského spisovatele a básníka Rudyarda Kiplinga (1865-1936). V této dětské pohádkové knížce Kipling vypravuje množství smyšlených příběhů o tom, jak mohly živé věci získat své rozmanité orgány a charakteristiky. O sloním chobotu, například, napsal toto:

Ve vzdálené době slon, ó nejdražší, neměl chobot. Měl jenom černavý, bambulatý nos . . . Ale byl jeden slon—nový slon, slůně—jenž byl pln neukojitelné zvědavosti . . . Tak vyšel . . .až šlápl na něco, co považoval za dřevěnou kládu na samém břehu veliké šedozelené mazlavé řeky Limpopo, obklopené horečkovými stromy. Ale ve skutečnosti to byl krokodýl . . . Slůně pak sklonilo hlavu blíž ke krokodýlí páchnoucí zubaté tlamě a krokodýl ho chytil za jeho malý nos . . . Potom si slůně sedlo na své malé kyčle a táhlo a táhlo a táhlo a jeho nos se počal natahovat. A krokodýl uvázl ve vodě, měníce ji na krémovou mácháním svého ocasu a táhl a táhl a táhl. 38

Kniha Rudyarda Kiplinga, Jen takové příběhy

Gould a jistí další evoluční vědci kritizovali literaturu za zaplňování se rozličnými scénáři bez podpůrného důkazu na svou obranu. Totéž se vztahuje na ty, kdo se pokoušejí vysvětlit vývoj společností v pojmech evoluční teorie. Tak jako Kiplingovy pohádky, jen takové příběhy evolučních sociologů spočívají čistě na představivosti. Věru, zvažme historii lidstva založenou na společnostech, jejichž údajní předkové byli pouze schopni vrčet a používat hrubé kamenné nástroje, žili v jeskynních a přežívali díky lovu a sběru, a kteří, jak se následně rozvinuli, se počali věnovat zemědělství a později začali využívat kovy, a začala zakládat sociální vztahy jak jejich duševní moc vzrůstala. Tato "historie" se nijak neliší od příběhu, jak slon dostal svůj chobot.

Gould popisuje tento nevědecký přístup:

Vědci vědí, že tyto povídačky jsou jen příběhy; naneštěstí jsou prezentovány v profesionální literatuře, kde jsou brány příliš vážně a doslova. Pak se stávají “fakty” a vstupují do populární literatury. . . 39

Navíc Gould také stanovuje, že tyto povídky nic nedokazují v termínech evoluční teorie:

Tyto povídky, v tradici evoluční přírodní historie “jen-takové-příběhy”, nic nedokazují. Ale váha takových a mnoha dalších případů, ošoupala mou víru v postup po etapách už dávno. Vynalézavější mysli ho mohou ještě ušetřit, ale koncepty zachraňované pouze povrchní spekulací mne příliš neoslovují. 40

Newgrange

Newgrange, jedna z nejlépe známých kamenných staveb, sestává z 93 megalitů

Tento monumentální hrob poblíž Dublinu byl postaven dle shody kolem roku 3200 př.n.l. Newgrange byl již starý v době, kdy egyptská civilizace vznikla, a před zrozením babylonské a krétské civilizace. Stonehenge, jedna z nejslavnějších kamenných struktur na světě, nebyla dosud postavena. Badatelé ukázali, že Newgrange nebyl jen hrobkou, ale že jeho stavitelé měli rozsáhlé znalosti astronomie—a vlastnili inženýrské techniky a stavitelské znalosti hodné vyzdvižení.

Velmi mnoho archeologů popisuje Newgrange jako technický zázrak. Například kupole završující stavbu je inženýrský div sama o sobě. Jednotlivé kameny, dole těžké a v horní části lehké, byly na sebe umístěny tak odborně, že každý lehce vyčnívá z toho, který je vespod. Z toho se zvedá šestiúhelníkový 6 metrů vysoký komín nad střední částí stavby. Na vrcholu komínu je kamenné víko, které lze podle přání otevřít nebo zavřít.

Evidentně byla tato obrovitá struktura postavena lidmi s vynikajícím porozuměním inženýrství, schopných přesně počítat, správně plánovat, transportovat těžké náklady kamene, a dobře využívat svého stavebního know-how. Evolucionisté nemohou vrhnout žádné světlo na to, jak byla tato stavba vztyčena, jelikož, podle jejich nereálného hlediska, lidé té doby pracovali za primitivních a zaostalých podmínek. Jenže je nemožné, aby byl takový ohromný monument vybudován kýmkoli, kdo postrádá sofistikované vědomosti o inženýrství a konstrukci.

Vstupní kámen a střešní krabice v Newgrange. Dosud se neví, jak byly bloky přepravovány ani jaké techniky byly použito během stavby.

Samotné astronomické rysy budovy jsou udivující. Tento obří monument byl postaven takovým způsobem, že při zimním slunovratu dává vzejít působivé hře světla. Krátce po rozbřesku nejkratšího dne v roce (21.prosince), šíp slunečního světla prozáří pohřební komoru Newgrange. V této chvíli se odehraje dokonalá hra světla. Paprsky vycházejícího slunce procházejí skrze úzké otevření na dně střešní krabice nad vchodem a září dolů průchodem do vnitřní komory. Všechny kamenné bloky jsou umístěny v takových úhlech, že dovolují světlu, aby jich dosáhlo a bylo jimi odráženo - zásadní faktor, který celou světelnou šou umožňuje.

Proto vidíte, že budovatelé této ohromné stavby nejenže měli znalosti o inženýrství ale měli i znalost astronomie, která jim umožnila vypočítat délku dne a pohyby slunce.

Newgrange je pouze jednou z mnoha struktur z dávných dob, které přežily v Británii. Z pohledu na tuto stavbu můžete uzavřít, že to bylo vytvořeno lidmi z hluboce nahromaděným věděním, užívajících pokročilé techniky a metody. Jaké vysvětlení lze učinit ohledně druhu životů jaké tito lidé vedli? Ti lidé, kteří postavili takovou budovu mohli dobře žít v pohodlném, civilizovaném okolí. Pokud měli vědomosti o astronomii a dostatečnou odbornost, aby vyložili tato pozorování správně, jejich každodenní životy musely být podobně civilizované, přímo úměrně akumulaci jejich znalostí. Tento kamenný monument může být jedinou přeživší budovou od společnosti, jež bydlela v pohodlných domech, měla dobře udržované zahrady, dostávalo se jí léčby v dobrých nemocnicích, účastnila se obchodní činnosti, vážila si umění a literatury a těšila se z rozsáhlého, významného kulturního dědictví. Toto vše jsou realistické výklady o lidech, kteří zbudovali tento kamenný monument, založené na archeologických zjištěních a historických faktech. Jenže evolucionisté zvyklí na myšlení v materiálních hranicích upřednostňují vypravovat příběhy, jež jsou produkty specifických dogmat, raději než dělat racionální, pravdivá vysvětlení.

Stonehenge

Stonehenge mohlo být vztyčeno jako stavební bloky dřevěné konstrukce. Dřevěná budova na tomto vztyčená by nebyla ohrožována větry a bouřemi. Přichází v úvahu, že pouze základy budovy přežily. Metody a motivy za stavbou Stonehenge jsou dosud záležitostí diskuse, ale jedním významným rysem odhaleným vědci je vztah s astronomií. Lidé, kteří vybudovali tuto stavbu vlastnili pokročilé vědomosti o nebi, tak jako o inženýrství.

Stonehenge, monument stojící v Anglii, sestává z nějakých 30 velkých kamenných bloků naaranžovaných do kruhu. Jednotlivé z těchto bloků jsou v průměru 4.5 metru vysoké a váží 25 tun. Monument poutá pozornost mnoha badatelů a mnoho teorií bylo navrženo ohledně toho jak a proč to bylo vztyčeno. Na čem zde záleží, není, která (pokud nějaká) z teorií je správná, nýbrž, že tento monument znovu vyvrací teorii “evoluce” historie lidstva.

Výzkum odhaluje, že Stonehenge byla zbudována ve třech hlavních etapách, počínaje zhruba rokem 2800 př.n.l. Jinými slovy historie jejího zbudování sahá asi 5000 let zpět. Počáteční stádium budování zahrnovalo vykopání příkopu, náspu a nějakých kruhových jam ve vápenci. V druhé etapě bylo 80 kamenů modré skalice položeno ve dvou prstencích kolem středu místa a vně toho byl vztyčen patní kámen. Později byl zformován vnější kruh z obřích pískovcových kamenů, s průběžnou linií překladů.

Jedním z povšimnutelných aspektů monumentu je modrá skalice zde použitá, jelikož nikde poblíž nejsou zdroje takových kamennů. Tyto kameny byly na místo dovezeny z hor Preseli—asi 380 kilometrů daleko. Kdyby, jak tvrdí evoluční historikové, lidé té doby žili v primitivních podmínkách, s jedinými nástroji k dispozici v podobě dřevěných pák, vorů z klád a kamenných seker, tak jak potom transportovali tyto kameny celou tu cestu do regionu, kde nyní stojí? Na tuto otázku nemohou odpovědět scénáře, které jsou pouze výplodem dohadů.

Jedna skupina badatelů se pokoušela přepravit modré skalice tak daleko jak je Stonehenge reconstrukcí vybavení údajně v té době užívaného. Za tímto účelem použili dřevěné páky, zbudovali vor schopný nést kameny patřičné velikosti svázáním tří vorů dohromady, posunovali vor po proudu dřevěnými holemi a nakonec se pokusili pohnout s kameny do kopce použitím hrubě zrobených kol. Ale jejich snahy byly marné. Toto bylo pouze jeden z experimentů prováděných za účelem stanovit jak mohly být modré skalice přepravovány tak daleko jak dnes leží Stonehenge. Mnoho dalších bylo provedeno, a vyšetřovatelé se pokusili pochopit jaké metody dopravy lidé v té době mohli používat. Jenže žádný z těchto pokusů se nikdy nepřiblížil úspěchu, poněvadž byly prováděny s nepochopením, že lidé, kteří zbudovali Stonehenge měli zaostalou kulturu a používali jen hrubé nástroje vyrobené z kamene a dřeva.

Dalším bodem, který je nutno zdůraznit je, že zmiňované pokusy benefitovaly ze současné technologie. Používali se různé modely vyrobené v námořních loděnicích, využili lana vyrobená v továrnách špičkovou technologií a provedli podrobné plány a výpočty. Jenomže ani tak nedosáhli pozitivního výsledku. Avšak lidé žijící před 5000 lety přepravili tyto kameny, vážící mnoho tun, a uspořádali je do kruhu vypočítáním jejich přesné geografické polohy. Je jasné, že toho všeho nedosáhli pouze s kamennými nástroji, vory vyrobennými z kmenů a klád ze dřeva. Stonehenge a mnohé další megality byly postaveny užitím technologie, kterou dnes nejsme schopni dokonce ani uhodnout.

Udivující Zbytky Města Tiahuanaco

Není možné, aby kameny vážící každý mnoho tun použité zde v jihoamerickém městě Tiahuanaco, byly transportovány bez ocelových lan, navijáků a dalšího stavebního vybavení.

V asi 4000 metrech nad mořem v Andských horách mezi Bolívií a Peru, je město Tiahuanaco plné zřícenin, které udivují návštěvníky. Region je považován za jeden z archeologických divů Jižní Ameriky, a vskutku, celého světa.

Jeden z nejvíce podivuhodných zbytků v Tiahuanaco je kalendář ukazující equinoxy, sezóny a postavení Měsíce v každé hodině a jeho pohyby. Tento kalendář je jedním z důkazů, že tamější lidé měli vysoce pokročilou technologii. Mezi dalšími podivuhodnými zbytky v Tiahuanaco jsou monumenty vyrobené z obrovských kamenných bloků, z nichž některé váží až 100 tun.

Autor Reader's Digest napsal, ". . . nejlepší inženýři dneška se stále táží, zda by mohli sekat a přesunovat obrovské kusy skály, jako ty, co byly použity k vybudování města. Obří bloky vypadají jako by k jejich lámání bylo použito razidlo. . ." 41

Například městské zdi byly postaveny umístěním bloků o váze 60 tun na jiné bloky vážící kolem 100 tun. Kamenická práce použitá k vybudování těchto zdí vyžadovala enormní odbornost. Obrovské čtvercové bloky byly spojeny dohromady přesnými žlábky. Díry 2.5 metru dlouhé byly otevřeny v blocích vážících 10 tun. V některých částech ruin jsou kamenné vodní kanály 1.8 metru dlouhé a půl metru široké. Tyto jsou tak pravidelné, že dnes je jim ztěží rovno. Je nemožné, aby tito lidé vytvořili tyto práce při nedostatku technologických prostředků, způsobem, jak tvrdí evolucionisté. Je tomu tak proto, že za údajných primitivních podmínek by trvalo déle než je lidský život vytvořit pouze jednu z těchto struktur. To by na oplátku znamenalo, že by trvalo dvě století vybudovat Tiahuanaco, což samo o sobě ukazuje, že evoluční teze je falešná.

Brána Slunce podle odhadů vážící kolem 10 tun, nemohla být postavena společností zbavenou technologických prostředků, jak tvrdí evolucionisté. Takové struktury vyvracejí evoluční tvrzení, že lidská historie se vyvíjí od primitivní k pokrokové.

Jedním z nejpozoruhodnějších monumentů v Tiahuanacu je takzvaná Brána slunce. Je vyrobená z jediného bloku, který je vysoký 3 metry a 5 metrů široký a její váha se odhaduje na víc než 10 tun. Brána byla ozdobena rozmanitými řezbami. Nelze podat žádné vysvětlení k tomu, jaké metody byly použity ke kontrukci brány. Jaký druh technologie byl zaměstnán při stavbě takové působivé struktury? Jak byly bloky vážící 10 tu vytěženy a jakými postředky byly převezeny z kamenolomu? Je jasné, že všech těchto věcí bylo dosaženo užitím více než prostých nástrojů a vybavení, toho druhu jaký předpokládají evolucionisté.

Pokud vezmete v úvahu zeměpisné podmínky oblasti, kde Tiahuanaco stojí, celý výkon předpokládá ještě podivuhodnější proporce. Město je mnoho kilometrů vzdáleno od běžných míst osídlení a stojí na vyvýšené planině asi 4000 metrů vysoko, kde atmosférický tlak dosahuje jen asi poloviny ve srovnání s úrovní moře. Velice omezená hladina kyslíku zde činí úkol vyžadující lidskou práci dokonce ještě obtížnějším.

Z toho všeho plyne, že, jako v mnoha jiných oblastech světa, zde v minulosti existovaly pokročilé civilizace—což vyvrací tezi, že společnosti se rozvíjejí směrem k prokročilým stádiím.

 

Odborní Kameníci O Gobekli Tepe Před 11000 Lety

Kamenické práce na fotografii dole nalevo a jejich podrobné tvary projevují umělecký vkus lidí, kteří je vytvořili před 11000 lety. Důležitější však je, že umělci museli používat kovové nástroje, aby vytesali tyto kameny, nikoli tlučením nebo třením kamenů o sebe. Takové jemné práce jsou možné pouze pomocí takových nástrojů jako kovové soustruhy, pilníky a pily používané v kamenictví dnes.

Fotka dole napravo ukazuje současného kameníka při práci, užívajíce podobné techniky. Umělci žijící před 11000 lety mohli vyrpodukovat své práce pouze užitím podobných metod.

 

Obrovské Stavební Bloky Vážící 20000 Tun

Starobylé město Inků Sacsahuamán nedaleko Cuzca v Peru zahrnuje zeď zbudovanou z obrovských kamenných bloků vážících tuny zasazených dohromady tak těsně, že je nemožné mezi ně vsunout kousek papíru. Navíc nikde nebyl užit žádný cement ani malta. Bloky byly umístěny dohromady s velkou odborností a přesností. Jak byly tyto enormní bloky vytvarovány, aby do sebe zapadaly tak dokonale nebylo užitím dnešní technologie dosud odhaleno.

Co je ještě více udivující, je jeden kamenný blok užitý při této stavbě dokonce větší než všechny ostatní. Tento blok je velký jako pětipatrový dům a váží kolem 20 tun! Jak budovatelé Sacsahuamánu zvládli jeho přepravu je záhadou. Dokonce i se současnými stroji je nemožné uzvednout tak obrovskou váhu. Ani ten největší zvedák na světě by těžko zvedl takový náklad. Inkové té doby pravděpodobně používali takovou technologii, kterou si neumíme ani představit.

 

Užití Obřích Kamenů Ve Stavebnictví Volá Po Obrovské Odbornosti

Řady sloupů v Luxoru byly vztyčeny na příkaz Amenhotepa III. A byly ozdobeny za Tutanchamona

Stavby produkované užitím kamenů vážících desítky tisíc kilogramů dodnes lidi udivují. Pohybování takovými enormními kameny lze dosáhnout jen pomocí užití pokročilého stavebního vybavení jako jsou zvedáky a ocelová lana.

Je nemožné získat tyto kameny z lomů, o nic méně je přepravovat, usadit je na místě nebo je opracovat použitím takového vybavení jako dřevo, kmeny, provazy a snadno se lámající měděné nástroje, toho typu jaké byly podle evolucionistů používány. Malý obrázek uprostřed ukazuje jak může být hlavní díl masivní Ramzesovy sochy přepravován pouze použitím navijáků s ocelovými lany.

Bálbek, Jupiterův chrám

Gigantické kamenné bloky byly také použity při stavbě této impozantní budovy, nyní známé jako Jupiterův chrám.

Kamenný blok označený na malé fotografii červeně je jedním ze tří velkých bloků použitých u záchytné zdi.

Každý z těchto tří bloků je nějakých 4.5 metru vysoký, 3.5 metru široký a 19 metrů dlouhý. Jejich průměrná váha je kolem 800 tun. Že takové ohromné bloky byly vytěženy a přepraveny ze svých lomů značí, že muselo být použito pokročilé stavební vybavení.

 

Obelısky Které Evolucıonısté Nedovedou Vysvětlıt

Nedokončený obelisk v žulovém lomu nedaleko Asuánu. Tento obelisk dvakrát těžší než ostatní, je 41.75 metrů vysoký a asi 1168 tun těžký. Pokročilá technologie musela být použita pro vytěžení tohoto obřího kamene z lomu a jeho transportaci na místo.

Část, o níž se domníváme, že byla na vrcholu obelisku (jak ukazuje červený kroužek) může značit, že tyto vztyčené kameny byly užívány jako bleskosvody.

Obelisky jsou jedním z podivuhodných pozůstatků, které dodnes přetrvaly po dávných civilizacích. Nějaká vysoce rozvinutá technologie musela být použita k vytěžení těchto vzpřímených kamenů průměrně 20 metrů dlouhých a vážících mnoho tun, z lomů, jejich přepravu, otesání jejich povrchu a jejich umístění do vzpřímené polohy. Jeden z nejstarších známých obelisků byl vztyčen v egyptském Karnaku kolem roku 1400 př.n.l. Je 29.5 metru vysoký, 1.62 metru široký a váží 325 tun. Technická expertíza a vhodná infrastruktura jsou žádoucí k přepravě takového ohromného, těžkého bloku z lomu na své současné místo v jednom kuse. Nástroje z bronzu a mědi se snadno lámou a nemohou být použity, evidentně byly potřebné nástroje ze železa a oceli. Toto vyvrací evoluční tvrzení, že železo a podobné kovy byly v daném období neznámé.

 

Objevy V Puma Punku Vyvracejí Evoluci

Velikost megalitů ve zříceninách pyramidy v Puma Punku udivují návštěvníky. Jeden blok stupňovité pyramidy, jehož základna měří zhruba 60 metrů na 50 metrů, váží nějakých 447 tun. Jiné použité kameny váží mezi 100 a 200 tunami. Je nelogické tvrdit, tak jako tvrdí evolucionisté, že tyto gigantické bloky byly přepravovány na kmenech pomocí silných provazů.

Evoluční archeologie nedokáže vysvětlit značky tam, kde jsou velké megality v Puma Punku spojeny dohromady. Toto jsou stopy kovových upínadel. Dlouho se myslelo, že tyto skoby ve tvaru T byly prefabrikovány v peci, pak umístěny studené do vytesaných zářezů v blocích. Pozdější zkoumání pomocí skenování elektronovým mikroskopem však odhalilo, že byly do vrubů vylity rozpuštěné. Spektrografická analýza ukázala, že tato upínadla sestávaly ze slitiny 2.05% arzénu, 95.15% mědi, 0.26% železa, 0.84% silikonu a 1.70% niklu. Toto je všechno důkazem, že dávné společnosti používaly pokročilé vybavení v průběhu konstrukčního procesu. 42

Otisk kovového upínadla často potkávaný v Puma Punku

Otisk kovového upínadla viděný na blocích v Ollantaytambo

Otisk kovového upínadla na kamenných strukturách v Angkor Wat v Kambodži

Starobylý Egypt: Vznešená Civilizace Ve Termínech Umění A Vědy

V jedné z nejvelkolepějších civilizací ve smyslu umění a vědy lidstvem založené, staří Egypťané měli více znalostí a zkušenost, než by bylo možné, oni ale byli “dědici” nebo pokračováním nějaké primitivní společnosti. Mezi Egypťany, příslušníky odchýleného, pohanského náboženství, existovali hebrejští pracovníci se znalostmi umění, které měly původ za časů proroka Noema a Abrahama (pokoj s nimi). Tito dovední lidé využívali vědomosti, které se naučili ve dnech minulých proroků.

Dosažení Egypťanů nebyla dosud zopakována v mnoha částech dnešního světa. V rozmanitých částech Asie, Jižní Ameriky a Afriky, včetně samotného Egypta, se dosud vede život pod úrovní minulé civilizace. Civilizace starého Egypta, která zaznamenala veliké úspěchy hlavně v medicíně, anatomii, městském plánování, architektuře, krásném umění a textiliích, je dnes studována vědci s velikým úžasem a údivem.

Původ Medicíny Ve Starém Egyptě

Techniky egyptské mumifikace demonstrují, že měli pokročilé lékařské znalosti.

Sofistikované úspěchy lékařů ve starém Egyptě jsou dosti podivuhodné. Nálezy získané z vykopávek udivovaly archeology, poněvadž žádný historik neočekával tak vysoce rozvinutou technologii v civilizaci, která existovala 3000 let př.n.l.

Rentgenová analýza mumií odhalila, že ve starém Egyptě byla prováděna mozková chirurgie. 43 Ba co víc, tyto operace byly prováděny použitím vysoce profesionálních technik. Když jsou prozkoumány lebky mumií, které prošly operací, lze vidět, že chirurgické řezy byly vedeny velice úhledně. Lebeční kosti, které srostly dohromady dokazují, že pacienti přežívali dlouho po takových operacích. 44

Jiný příklad se týká rozličných léků. Mílovými kroky pokročila medicína v 19.století kvůli rychlému pokroku učiněnému v experimentální vědě, včetně objevu antibiotik. Jenže slovo "objev" není úplně přesné, protože mnohé z těchto technik byli již známy starým Egypťanům.45

Některé z nejdůležitějších důkazů toho, jak pokročilí byli Egypťané na poli vědy a anatomie, leží v mumiích, které za sebou zanechali. Používali stovky rozmanitých technik při procesu mumifikace, která umožnila, aby byla těla živých věcí uchována po tisíce let.

Proces mumifikace je dost složitý. Nejprve byl mozek a některé vnitřní orgány zesnulého odstraněny zvláštními nástroji. V příštím stádiu procedura zahrnovala vysoušení těla natronem po 40 dní. (Natron je minerální sůl, primárně směs kyselého uhličitanu sodného s malým množstvím chloridu sodného a síranu sodného.) Po redukci přebytečných tělesných tekutin byla tělní dutina vycpána lnem, pískem nebo pilinami. Kůže byla pomazána zvláštními bylinnými přípravky a potom potažena tekutou pryskyřicí k dalšímu zachování. Nakonec bylo tělo zamotáno lněnými obvazy. 46

Mumifikace, prováděná bez poškození tvaru těla a vytažením vnitřních orgánů zesnulého, ukazuje, že ti, kdo ji prováděli měli dostatečnou znalost anatomie, tak že znali polohu jednotlivých orgánů.

Vedle technik mumifikace Egypťané se před 5000 lety těšili ze širokého spektra dalších lékařských důmyslností. Například:

-Kněží zabývající se v Egyptě medicínou léčili mnoho chorob ve svých chrámech. Tak jako dnes se egyptští lékaři specializovali na různá odvětví medicíny. Každý doktor poskytoval služby ve své vlastní specializaci.

-Na doktory v Egyptě dohlížel stát. Pokud se pacient neuzdravil anebo zemřel, stát vyšetřil příčiny proč a určil zda metoda použitá lékařem ladila s pravidly. Pokud bylo zjištěno nějaké přehlédnutí v průběhu léčby, doktor byl potrestán v rámci zákona.

-Každý chrám měl dobře vybavenou laboratoř, kde se připravovaly a skladovaly léky.

-První kroky ve farmakologii a použití obvazů a stahovadel sahá do dob starého Egypta. Smithův papyrus (který se celý zabývá medicínou) popisuje jak byly přilnavé pruhy lnu—ideálního materiálu pro výrobu bandáží—používána k pokrytí zranění.

-Archeologické nálezy odhalily detailní obrázek lékařských praktik v Egyptě. Dodatečně byla objevena jména a tituly více než 100 doktorů specializujících se ve svých oblastech.

-V reliéfech na stěně chrámu v Kom Ombo je vytesána krabice chirurgických nástrojů. Tato krabice obsahuje kovové nůžky, chirurgické nože, pily, sondy, špachtle, háčky a svorky.

-Používané techniky byly četné a rozmanité. Zlomeniny a fraktury byly srovnány, byly použity dlahy a zranění uzavřena stehy. Zlomeniny zahojené po léčení s velikým úspěchem byly nalezeny u mnoha mumií.

-Třebaže na mumiích nebyly nalezeny chirurgické jizvy, existuje 13 odkazů na sešívání ran ve Smithově papyru. To značí, že Egypťané léčili rány sešíváním použitím lněné niti. Jehly byly pravděpodobně vyrobeny z mědi.

-Egyptští doktoři rozlišovali mezi sterilními a infikovanými ranami. K čistění infikovaných ran používali směs tuku z ibexe, borovicového oleje a rozdrzeného hrachu.

-Penicilin a antibiotika byla objevena relativně nedávno. Avšak staří Egypťané používali první organické verze těchto a jiných typů antibiotik a psali předpisy hodící se k typům chorob. 47

Vedle tohoto hlavního pokroku v medicíně vykopávky také odhalily, že Egypťané se velice zajímali o takové předměty jako výstavba měst a architektura.

Pokročilá Metalurgie ve Starém Egyptě

Tělo egyptského faraona Tutanchamona bylo uchováno ve dvou rakvích, jedna ve druhé.

The body of the Egyptian Pharaoh Tutankhamen was preserved inside two coffins, one inside the other.

Obecně je metalurgie odvětvím vědy a technologie zahrnující zušlechťování surovin, tvarování a uchování kovů a jejich slitin. Průzkum staroegyptské civilizace ukazuje, že před 3000 až 3500 lety se Egypťané stali odborníky na extrakci a zpracování rozmanitých minerálů a kovů, hlavně zlata, mědi a železa. Jejich vysoce rozvinutá metalurgie ukazuje, že Egypťané byli pokročilí ve vyhledávání, dobývání a zpracování rud a měli vysoce vyvinutou znalost chemie.

Archeologický výzkum zjevil, že Egypťané produkovali detailní práci na měďné rudě a produkovali kovové slitiny kolem roku 3400 př.n.l. Ve Čtvrté dynastii (kolem 2900 př.n.l.), byl důlní výzkum a operace sledovány vysokými úředníky a ví se, že na ně dohlíželi synové faraona.

Smithův papyrus, který popisuje, jak staří Egypťané používali lněné obvazy.

Navíc k mědi Egypťané často užívali železo. Cín se užíval k výrobě bronzu a kobalt k barvení skla. Kovy v Egyptě se přirozeně nevyskytující, byly dováženy z jiných regionů, konkrétně z Perzie.

Nejvíce využívaným a vysoce ceněným kovem pro ně bylo zlato. Stovky zlatých dolů byly objeveny v Egyptě a částech dnešního Súdánu. Jeden papyrus datující se zpět do 14.století př.n.l. obsahuje plány zlatého dolu nedaleko Apollinopolis, zjevující profesionalitu starých Egypťanů v tomto směru. Papyrus popisuje konstrukci více než 1300 obydlí kolem dolu k ubytování těch, kdo tam pracovali. Z toho je zjevná důležitost zlatotepectví a klenotnického umění ve Starém Egyptě. Věru stovky ozdobných zlatých předmětů objevených při archeologických vykopávkách jsou indikací, že staří Egypťané byli odbornými horníky a kovozpracovateli. Toto také ukazuje, že Egypťané měli vědecké znalosti a technologii potřebnou k rozpoznání rudných žil, získání z nich horniny, zušlechtění kovů takto získaných a jejich kombinování k výrobě slitin.

Městské Plánování A İnfrastruktura Ve Starém Egyptě

Vyprahlé klima Egypta za sebou zanechalo mnoho klíčů k jejich civilizaci, dokazujících, že města starých Egypťanů měla vysoce rozvinutou infrastrukturu.

Městské Plánování A İnfrastruktura Ve Starém Egyptě

(1, 2) Jemně vypracované prsní štíty krále, zdobené zlatem, stříbrem a polodrahokamy

(3) Pár jemně opracovaných sandálů

(4) Malý džbánek s dlouhou hubičkou vyrobený z tvrdého zlata si stále uchovává svou sílu a lesk.

(5) Tento zlatý ornament nalezený na krku Tutanchamonovy mumie zahrnuje velice jemnou zlatou řemeslnou práci; kolem 150 dalších klenotů bylo objeveno na stejné mumii.

(6) Dřevěná nosítka pokrytá zlatými pláty na postříbřených saních

(7) Prsní štít ze zlata, lapis lazuli a tyrkysu, objevený v Tanisu

Jemná řemeslná práce na klenotech ukazuje, že byly použity sofistikované zlatotepecké nástroje. Při nedostatku takového vybavení je takové jemné vypracování nemožné. Kvalita a delikátnost egyptského zlatnictví je rovnocená s tím současným.

Dozajista velmi rozvinutá infrastruktura ukazuje, že ti, kdo budovali tato města měli pokročilou znalost architektury a inženýrství. Jak hluboko je nutno vykopat základy tunelů, kde je třeba umístit podpůrné sloupy, jak účinný větrací systém potřebuje být naplánován, uspořádání stezek pro čistou a odpadní vodu, aby se nemísily, a velmi mnoho dalších podrobností je nutno vzít v úvahu. A co je ze všeho nejdůležitější, v ničem z toho se nesmí objevit chyby. Egypťané znali všechny tyto techniky a budovy, které za nimi zůstaly, to dokazují.

Jedním náznakem pokroku egyptské civilizace je bezesporu jejich znalost architekury a inženýrství.

Stavební techniky, které užívali 3000 př.n.l. byly rozsáhle profesionální a určeny k řešení obtíží a problémů infrastruktury. Voda má ohromnou důležitost pro suchopárný region jakým je Egypt. Ve skutečnosti nalezli trvalé řešení na tento problém včetně zásobáren, které budovali k udržení vody.

Velký vodní rezervoár objevený v prohloubenině Fajúmské oázy je jedním z nich. Egypťané také budovali umělá jezera, aby zajistili, že život v určitých oblastech bude pokračovat. Tato jezírka sbírala vodu z Nilu a umožňovala pokročilou civilizaci v egyptské poušti. Vybudovali jezero Moeris, 80 kilometrů jihozápadně od dnešní Káhiry za účelem sbírat vodu z řeky Nil díky kanálu. Usedlosti a chrámy byly pak vybudovány poblíž této nádrže. 48

Egyptská znalost lékařství, plánování výstavby a inženýrství a jak by to mělo být uvedeno do praxe jsou pouze některé z důkazů výjimečně pokročilé civilizace, kterou měli. Jejich vědomosti a prostředky, kterých užívali, znovu odmítají hypotézu, že společnosti pokračují od primitivního stádia k civilizovanému. Společnost, která existovala před 5000 lety vlastnila rozvinutější civilizaci než některé komunity žijící ve stejné zemi dnes, což je něco, co nelze vysvětlit v termínu “evolučního pokroku”. Také není pochyb o tom, že v době, kdy se Egypťané těšili ze své rozvinuté civilizace, existovaly zaostalejší komunity s lidmi žijícími v primitivnějších podmínkách v Africe a dalších částech světa. Jenže žádný z těchto jedinců neměl rysy, které byly méně lidské, ani údajné opičí charakteristiky. Egypťané, jiní lidé v primitivnějších podmínkách v téže době jako oni a lidské komunity, jež existovaly před stovkami tisíc let, ti všichni byli stejně lidští jako současný člověk, v každém ohledu. Některé komunity mohly žít v pokročilejších podmínkách a jiné v zaostalých, avšak z toho neplyne jak darwinisté tvrdí, že byly potomky opic nebo že se jejich rasy vyvinuly jedna z druhé. Takový výklad je znásilněním vědy, rozumu a logiky.

Úspěchy V Textilu Starých Egypťanů

Ukázky lnu pocházející ze Starého Egypta

Lze vidět ze zbytků lněné tkaniny, které přežily z roku 2500 př.n.l. že Egypťané vyráběli vysoce kvalitní látky, ve smyslu materiálu i tkaní. Co je však nejdůležitější ze všeho jsou detaily na tkaní látek. V roce 2500 př.n.l. staří Egypťané produkovali jemná vlákna toho druhu, jaké se dnes vyrábějí ma strojích vybavených pokročilou technologií, kterýžto len byl používán na balení mumií. Jemné předivo těchto textilií udivuje egyptology. 49 Tyto vzorky jsou tak pěkné, že člověk potřebuje lupu, aby je rozlišil od hedvábí a jsou srovnatelné s nejlepší prací dnešních strojních stavů. 50 Ještě dnes tyto látky slují svou kvalitou a egyptský len dělaný dnes vděčí za svou slávu tkalcům, kteří žili ve 2000 př.nl.

Pokročilá Úroveň Matematiky

Rhindský papyrus

Čísla byla užívána ve Starém Egyptě od raných dob. Byly nalezeny papyry z 2000 př.n.l popisující matematické problémy. Čtyři nejodkazovanější dokumenty jsou známy jako Kahunské fragmenty, a Berlínský, Moskevský a Rhindský papyrus. Tyto dokumenty stanovují, s příklady, základy podle nichž se měřilo. Egypťané věděli, že trojúhelník se stranami 3:4:5 je pravý a využívali této znalosti (které se nyní říká Pythagorova věta) ve stavebních výpočtech. 51

Navíc Egypťané znali rozdíl mezi hvězdami a planetami. Dodali hvězdy, z nichž některé jsou jen těžko viditelné pouhým okem, do svého studia astronomie.

A jelikož životy Egypťanů záviseli na Nilu, museli kontrolovat úroveň pravidelných záplav. Vládce měl "Nilometr" vyrobený k měření hladiny říčních vod a úředníky jmenované pro tento účel. 52

Stavební Technologie Plná Tajemství

Nejdůležitější struktury vybudované ve Starém Egyptě, na něž návštěvníci dodnes zírají s úžasem, jsou záhadné pyramidy. Nejvelkolepější z nich je Velká pyramida, považovaná na nejmohutnější kamennou stavbu dodnes na světě zbudovanou. Historikové a archeologové od časů Herodota předložili rozličné teorie, jak byly pyramidy postaveny. Někteří tvrdili, že při práci se používali otroci a navrhli několikero možných technik od techniky rampy po terasovitou pyramidu. Kompletní obrázek, který se vynořuje z hypotetických metod je tento:

-Byly-li pyramidy postaveny otroky, tak jejich počet by byl neobyčejně vysoký, řádově 240000.

-Byla-li postavena rampa při konstrukci pyramidy, tak pak trvalo kolem osmi let jen rozebrání rampy po dokončení pyramidy. Tato teorie je podle dánského inženýra Garde-Hansona směšná, poněvadž jakmile by byla rampa zbourána, obrovské hrubé bloky by zbyly. Jenže takový důkaz není nikde vidět. 53

Stanovujíce, že Garde-Hanson vzal v úvahu aspekty předurčené jinými teoretiky, Moustafa Gadalla, ve své knize Historický klam: Nevyřčený příběh Starého Egypta, pokračuje slovy:

Zkuste si představit ta zarážející čísla, když navštívíte pyramidy: 4000 kameníků celoročně produkuje 330 bloků za den. Během období záplav 4000 bloků za den je převezeno k Nilu, přepraveno, vytaženo na rampu na planině v Gíze a položeno na místo—rychlostí 6.67 bloků za minutu! Představte si 6.67 bloků každých 60 sekund! 54

-Navíc mějme na paměti, že povrch každé strany pyramidy je asi 5.5 akrů. Pak asi 115000 krycích kamenů bylo potřeba na každý povrch. Tyto kameny byli položeny na místo tak pečlivě, že mezery mezi nimi jsou tak malé, že mezi ně nejde vložit ani kousek papíru. 55

Toto jen několik z námitek, které ukazují, že tajemství týkající se konstrukce pyramid nebyla dosud vyřešena vědou a technologií 21.století.

Udıvující Fakta O Pyramıdách V Gíze

Někteří z badatelů nad pyramidami v Gíze ukázali, že staří Egypťané měli vysoce rozvinuté znalosti matematiky a geometrie. Navíc k této znalosti matematiky a geometrie lidé, kteří pyramidy naplánovali, museli znát rozměry Země, její povrch, a úhel, který svírá se svou osou. Tato informace o pyramidách, jejichž stavba započala kolem 2500 př.n.l. je ještě podivuhodnější, vezmeme-li v úvahu, že byly postaveny asi 2000 let před velkými řeckými matematiky Pytagorem, Archimedem a Euclidem:

  • - Úhly Velké pyramidy rozdělují oblast delty Nilu na dvě stejné poloviny.
  • - Tři pyramidy v Gíze byly rozmístěny, aby vytvořily Pytagorejský trojúhelník, jehož poměr stran je 3:4:5.
  • - Poměr mezi výškou pyramidy a jejím povrchem je roven poměr poloměru kruhu a jeho obsahu.
  • - Velká pyramida je obrovskými slunečními hodinami. Stíny, které vrhá mezi prostředkem října a počátkem března odrážejí roční období a délku roku. Délka kamenných desek kolem pyramidy se rovná délce denního stínu.
  • - Normální délka základny pyramidy se rovná 365.342 egyptským yardům (jednotká míry té doby). To se velice přibližuje počtu dní slunečního roku (který byl vypočítán na 365.224 dní).
  • - Vzdálenost mezi Velkou pyramidou a středem Země je rovna vzdálenosti pyramidy od Severního pólu.
  • - V pyramidě je obvod základny dělený dvakrát její výškou roven číslu Pí.

Souhrn povrchu čtyř stran pyramidy je roven druhé mocnině její výšky. 56

Kdyby Si Někdo Přál Znovu Přestavět Pyramidy ...

Velká Cheopsova (Chuvevova) pyramida sestává z 2.5 milionu kamenných bloků. Předpokládejme, že za den by bylo položeno deset bloků—což by vyžadovalo enormní úsilí ze strany dělníků—tak by trvalo 684 let, aby se položilo 2.5 milionu bloků. Jenže se myslí, že dané pyramidy byly postaveny v průměru za 20 nebo 30 let. Jen tento prostý výpočet zjevuje, že při stavbě pyramid Egypťané používali velice odlišnou a svrchovanou technologii.

V roce 1978, Indianský vápencový institut Ameriky, Inc.—jedna z největších světových autorit na vápenec—provedla otázky vyvolávající studii proveditelnosti, aby zjistili, jak velká pracovní síla a jaké druhy materiálů by byly potřebné k vybudování pyramidy podobné Velké pyramidě v Gíze. Společnost úředníků popsala danou obtížnost, poznamenávajíc, že kdyby ztrojnásobili dnešní průměrnou produkci, lámání, zpracování a naloďování takového množství vápence, tak by to trvalo asi 27 let. Navíc by při veškeré této práci byla použita moderní americká technika—jinými slovy, hydraulická kladiva a elektrické pily s krystalovými hlavami. Enormní úsilí by vyžadovalo jen vylámat a transportovat vápenec, nepočítaje v tom laboratorní testy nezbytné k postavení pyramidy ani další takové přípravné práce. 57

Jak potom staří Egypťané tyto ohromné pyramidy postavili? Jakou silou, s jakými stroji, jakými technikami byly položeny kamenné terasy? Jakými prostředky byly vytesány kamenné hrobky? Jak bylo zajištěno osvětlení během výstavby? (Žádné skvrny nebo saze nebyly nalezeny na stěnách nebo stropech uvnitř pyramid a hrobek.) Jak byly bloky kamene odstraněny z lomů a jak byly rozmanitě tvarované facety bloků uhlazeny? Jak byly tyto bloky, vážící několik tun, převáženy a jak byly spojeny dohromady s přesností 1/1000 centimetru? Seznam otázek by mohl být mnohem delší. Mohou být zodpovězeny logickým a rozumným způsobem skrze evoluční klam o historii lidstva? Jistěže ne!

Detail zadního panelu Tutanchamonova královského trůnu, Káhira, Egyptské muzeum

Se svým uměním, medicínou a kulturou staří Egypťané produkovali ohromnou civilizaci. Díla, která za sebou zanechali, lékařské terapie, které užívali a nahromaděné vědomosti a zkušenosti jsou pro to nejdůležitějšími důkazy. Někteří vědci dnes dokonce tvrdí, že práce vyprodukované Egypťany—pro které by, podle hypotézy o evoluci historie, postavení pyramid muselo být mimořádně obtížné—byly ve skutečnosti vytvořeny mimozemskými návštěvníky.

Ovšemže takové tvrzení je výjimečně iracionální a nelogické. Jenže evolucionisté se za ním schovávají, jelikož veškerá jejich demagogie není schopná poskytnout lepší vysvětlení. Zaprvé a především neexistuje ani nejmenší důkaz na podporu jejich tvrzení. Když si evolucionisté uvědomí, že nemohou vyprodukovat žádné vysvětlení založené na náhodě nebo imaginárním evolučním procesu, ihned se schovají za myšlenku “návštěvníků z vesmíru.” Věru s tímto směšným nápadem přišli, když si uvědomili, že DNA v buněčném jádře a první bílkovina, představující základní stavební jednotku života, mají příliš složité a neobyčejné stavby, než aby vznikly náhodou z neživých substancí. A tak návštěvníci z vesmíru museli přivézt první živý organismus na Zemi a nechat ho za sebou. Toto absurdní tvrzení je jedním z žalujících znaků zoufalé pozice, v níž se evolucionisté nacházejí.

Civilizace ve starém Egyptě—a všechny další civilizace napříč dějinami—byly všechny založeny lidmi, kteří vlastnili rozum a vůli. Dnes se divíme artefaktům z 3000 př.n.l. a vědci a odborníci v daném oboru diskutují, jak mohly být tyto věci vytvořeny. Na čem ale opravdu záleží je, že civilizace stará 5000 let, jejíž stopy lze vidět dodnes, byla evidentně vybudována se zkušeností a sofistikovanými vědomostmi hromadícími se tisíce let. Jinak řečeno, kořeny této starobylé civilizace sahají dokonce ještě dále. To znamená, že v úplně raných dobách neexistovali primitivní, polozvířecí lidé, kterým se nedostávalo schopnosti hovořit a žili jen z toho, co ulovili, jak je tvrzeno navrhovateli evoluce historie. Od chvíle, kdy byl první člověk stvořen, těšil se stejným lidským rysům jako je inteligence, koncept krásna, porozumění, vědomí a morální hodnoty jako člověk dnešní.

Pravděpodobně model nakladače daného období

Model současného nakladače

Budovy postavené dávnými společnostmi užívajícími obří kameny značí, že stroje podobné těm užívaným v moderním stavebnictví museli být v minulosti využity. Podobnost tohoto zlatého obdobného předmětu se stavebním strojem je zarážející. O tomto předmětu objeveném v Panamě ve 20.letech se myslí, že byl zavěšen jako přívěsek. Tento a podobné objevy vyvracejí evoluční tvrzení, že dávné společnosti byly zcela primitivní. Odehrál se evidentní pokrok v technologii a znalostech nahromaděných v průběhu dějin, to však neznamená, že lidé v minulosti žili jako zvířata. Dávné společnosti vyvinuly rozmanité přístroje a používaly stroje ve světle svých vlastních požadavků.

 

Model Kluzáku Ve Staroegyptských Hrobkách

Zbytky zanechané četnými civilizacemi naznačují, že v dávných dobách byla využívána letecká doprava. Toto lze jasně vysledovat v majských zříceninách, obrazech v egyptských pyramidách a sumerských nápisech. Pokud víme, lidé stavěli a využívali dopravní prostředky jako kluzáky, letadla a vrtulníky před tisíci let.

Ve skutečnosti Korán naznačuje, že letecká doprava byla užívána už dávno:

A Šalomounovi jsme podrobili vítr—měsíční cesta ráno a měsíční odpoledne. (Korán 34:12)

Model kluzáku datující se zpět do 200 př.n.l.

1-Pohled zezadu

2-Pohled ze strany

3-Pohled shora

The devices seen here, discovered on the wall of the Abydios Temple by Dr. Ruth Hiver, are fascinating in their similarity to today's helicopters and jets.

Je dost pravděpodobné, že dlouhá vzdálenost, o níž hovoří tento verš mohla být rychle uražena v době Šalamouna (pokoj s ním). Tato doprava se mohla odehrát prostředkem větrem nesených vehiklů užívaje technologie podobné dnešním letadlům. (Bůh zná pravdu.)

Jedním kouskem důkazu, že dávné civilizace používali cestování vzduchem, je model kluzáku nalezený v Egyptě. Tento model, objevený v roce 1898, se datuje asi do 200 př.n.l. Jistěže je nalezení modelu kluzáku starého 2200 let spíše významná událost. Toto archeologické zjištění úplně podkopává evoluční koncept historie. Ještě zajímavější obrázek se vynoří, jsou-li prozkoumány technické rysy modelu. Tvar a rozměry křídel tohoto dřevěného modelu byly navrženy takovým způsobem, aby poskytla plavidlu nejvyšší výšku při minimální ztrátě rychlosti, jako je tomu u Concordu, produktu dnešní nejpokročilejší technologie. Toto také ukazuje, že staří Egypťané toho hodně věděli o aerodynamice.

Kolika městům jsme již dali zahynout, protože byla nespravedlivá a dnes jsou od základu zpustošena! A kolik studní je zasypáno a kolik vznosných zámků zbořeno! (Korán, 22:45)

 

A Solid Gold Model of an Aeroplane Found in Nazca

Remains of aircraft belonging to past civilizations have been found not only in Egypt. The aircraft model pictured here was discovered in a cave in Colombia, South America. Thought to be more than 1,000 years old, it is now in the Smithsonian Institution in Washington, D.C.

The aerodynamic structure of this tiny model, with the projections on the edges of the rudder on the tail section, is no different from that of modern aircraft. In his book, The Puzzle of Ancient Man, Donald E. Chittick interprets this gold model in these words:

Of course, it is possible to propose another explanation for this discovery apart from advanced technology. But, when all these hand-made discoveries are put together and their meaning carefully assessed, only one explanation is possible: these remains belong to civilizations with advanced technology.*

* Donald E. Chittick, The Puzzle of Ancient Man, S. 109-110

MaketUcak Misir_Ucak
AltinMaketUcak_1 AltinMaketUcak_2 Hov

This statue found in Vera Cruz, dating from 200 CE, has been compared by researchers to a hovercraft--a present-day vehicle that can travel on both land and water. The rotors on the sides can revolve in a circular motion, and the tail functions as a rudder. There is even a section for exhaust emission, and a control panel. The uniform that the pilot is wearing completes this comparison.

 

Do "Dogus" Represent Pilots Who Lived Thousands Of Years Ago?

Dogus are clay statues ranging between 7 and 30 centimeters (2.8 to 12 in) in height. So far, 3,000 of these statues have been found which are thought to have been crafted between 300 and 10,000 BCE. This makes them older than all former civilizations, including Egypt and Sumeria. Dogus were made by the Jomon people, which are thought to be the oldest known inhabitants of Japan. According to historical records, the Jomon were the first civilization to use ceramics.* In the Fukui Cave in Kyushu was discovered a piece of ceramic that is 12,700 years old.

Dogu figurines are very different from those of other past civilizations. When we look at them carefully, their clothing seems to have a variety of technical components resembling those of suits worn by pilots and deep-sea divers in the first quarter of the 20th century. The armor on Dogu figures is apparently articulated in various places to allow movement. There are openings to allow for breathing. The eyes are protected by special goggles. The hands are covered by removable gloves. The helmets have an especially interesting design: They are round, with a breathing mechanism that includes air hoses and headphones.

*The six thousand year old space suit, Vaughn M. Greene, foreword by Zecharia Sitchin

Robot Resimleri

These figures, which are remarkable for their resemblance with the 20th-century flight suits and diving suits, suggest that peoples of past times had a highly advanced technology. These discoveries indicate that there has been no such thing as any process of evolution over the course of history.

In the Qur'an God states that civilization in the time of Prophet Solomon (pbuh) had a very advanced level of air transport and underwater diving. (God knows best.) Here are two verses that indicate that the jinn serving Prophet Solomon (pbuh) were divers:

So We subjected the wind to him to blow at his command, softly, wherever he directed. And the demons, every builder and diver . . . (Surah Sad : 36-37)

 

A Two-Thousand-Year-Old Analog Computer: A Discovery To Confound The Evolutionists' Scenario

In the year 1900, in one of modern archaeology's first major underwater finds, a sunken ship was discovered at the western entrance to the Aegean Sea between the islands of Crete and Kythera. The ship had been loaded full of figurines and amphorae, now in fragments.

antiken Computers

Pictured here is the geared wheel recovered from the Aegean Sea and determined to be part of an ancient computer.

Most of the remains were determined to be the works of Greek artists of the early pre-Christian period. But among them was a calcified bronze fragment whose purpose was unknown. But after years of research, it was discovered that this mysterious artifact was an amazingly complex scientific device.

As this interesting device slowly dried out, its old wooden case and inner parts cracked, revealing four flat parts. On the inner side of a geared wheel was an inscription that proved very difficult to decipher. Scientists suggested that this was a navigating instrument. There have been many ideas put forward about this object but no clear conclusions. Speculations about it continued until the investigations in 1951 by Yale professor Derek J. de Solla Price.

In order to reconstruct the device, Price and his Greek colleagues investigated it by bombarding it with X-rays and gamma rays. Inside, they discovered layers of gears of various sizes arranged one above another. After long calculations of the probable original proportions of the gears, Price came to a stunning conclusion: The ancient Greeks had designed a mechanism to reproduce the actual movements of the sun, moon and planets in their past, present and future. This "Antikythera" mechanism was a 2,000-year-old analog computer. 1

This discovery confounded the claims of evolutionists that only rudimentary mechanisms were invented and utilized before the Hellenistic period.

The mechanism had originally been a bronze mechanism inside a rectangular wooden box. In front and at the rear were bronze doors on which the craftsman-inventor had inscribed detailed information. To read the information generated by the device, there were three dials. The first contained two scales, one of which displayed the signs of the Zodiac; the other was inscribed with the Greek names for the months of the year.

Zahnrad

*The first dial showed the position of the Sun on every day of the year as it moved throughout the Zodiac.
* The second dial showed the eighteen-year cycle of solar eclipses.
* The third dial depicted the various phases of the moon.

An input was provided by a handle that needed to be turned once a day to turn a wheel of some thirty-nine bronze gears, which were meshed on parallel planes. This moved a driving-wheel that was attached with two trains of gears that were connected through a toothed turntable. The turntable acted as a differential gear train and when the input handle was turned, the two shafts rotated at different speeds. The differential gears, now used in modern-day automobiles that provide the tires to revolve at different rates of speeds on curves, were invented only in the 17th century. Price called the device one of "the greatest basis mechanical inventions of all time." 2

This discovery caused a major repercussion around the world. With it, the evolutionists' fictitious schema of "technological evolution" was upended. According to evolutionists, any civilization 2,000 years old ought to have no sophisticated technology and have used only simple tools. However, this device invented by ancient Greek mechanics showed that civilizations of the past were not as evolutionists imagine. They produced a celestial computer centuries ago and were more advanced than many medieval civilizations. (The first analog computer was developed in 1931 by Vannevar Bush.)3 In his book, The Puzzle of Ancient Man: Advanced Technology in Past Civilizations?, Donald E. Chittick makes this comment:

Even more surprising perhaps is the discovery of an object located on a ship that was sunk in the Aegean Sea before the time of Christ. It appeared to be some type of mechanical computing device. Modern computers are of two types: analog and digital. The object discovered on this ship sunk before Christ's time was a fairly sophisticated analog computer. 4

Of this discovery, an article in The Observer written by Helena Smith bore a headline announcing: "Revealed: World's Oldest Computer." The following extract is taken from her article:

… after the discovery of the calcium-encrusted bronze mechanism on the ocean floor, hidden inscriptions show that it is the world's oldest computer, used to map the motions of the sun, moon and planets. 'We're very close to unlocking the secrets,' says Xenophon Moussas, an astrophysicist with a Anglo-Greek team researching the device. 'It's like a puzzle concerning astronomical and mathematical knowledge.'... Michael Wright, a former curator at London's Science Museum … said the apparatus was the best proof yet of how technologically advanced the ancients were. 'The skill with which it was made shows a level of instrument-making not surpassed until the Renaissance.'

… many experts say it could change how the history of science is written. 'In many ways, it was the first analogue computer,' said Professor Theodosios Tassios of the National Technical University of Athens. 'It will change the way we look at the ancients' technological achievements.' 5

These statements by experts are very significant, because it took approximately 20 centuries before human beings could build a computer similar to the Antikythera mechanism. 2,000 years ago, Greeks had the knowledge to build an analog computer. All this shows us that people who lived so long ago had a higher level of civilization than many later societies—a fact that cannot be explained by evolution.

Certainly, there were backward civilizations in various places in the world while the Greeks were enjoying their own advanced civilization. The fact that some societies existed in an advanced civilization while some others were less-developed, does not indicate that mankind is a species that evolved from apes or that one society developed from another, as the Darwinists claim. This is an uninformed interpretation that goes against all science and logic.

---------------------------------------------------------------

1. http://www.dreamscape.com/morgana/triton2.htm

2. Ibid.

3. Encyclopaedia Britannica Online; www.britannica.com/eb/article-9018261/Vannevar-Bus

4. Donald E. Chittick, The Puzzle of Ancient Man: Advanced Technology in Past Civilizations, Creation Compass, 1998, S. 34-35

5. Revealed: World's oldest computer, Helena Smith, The Observer, 20. August 2006, http://observer.guardian.co.uk/world/story/0,,1854232,00.html

 

Exıstovala Ve Starém Egyptě Elektřına?

Reliéfy v chrámu Hathor v Dendeře odhalily možnost, že staří Egypťané znali a využívali elektřinu. Jsou-li postavy na tomto reliéfu pečlivě prozkoumány, musela být v té době používána izolace vysokého napětí: Tvar podobný žárovce je podepřen obdélníkovým pilířem (zvaným pilíř Džed a považován za izolaci). Tato podobnost mezi tvarem na obrázku a elektrickými lampami je podivuhodná. 58 Při analyzování kovových předmětů ze Starého Egypta v roce 1933 dr. Colin G. Fink—který vynalezl wolframové elektrické žárovky—zjistil, že Egypťané znali metodu pokovování mědi antimonem před 4300 lety. Toto byla metoda, kterou byly dnes dosaženy stejné výsledky galvanickým pokovováním. 59

Vědci experimentovali se systémem vyobrazeným na reliéfech, aby rozhodli, zda by to mohlo vydávat světlo. Rakouský elektroinženýr Walter Garn studoval reliéfy do nejmenších detailů a reprodukoval izolaci, žárovku a spletený drát pilíře Džed. Model, který vyrobil opravdu vydával světlo. 60

Jeden kus důkazu, že staří Egypťané možná využívali elektřinu je nedostatek jakýchkoli stop sazí na vnitřních stěnách hrobek a pyramid. Kdyby —jak tvrdí evoluční archeologové—používali louče a olejové lampy pro svícení, nevyhnutelně by za nimi zůstaly stopy sazí. Jenže nikde takové stopy nejsou, dokonce ani v těch nejhlubších komorách. Nebylo by možné pokračovat v budování bez nezbytného osvětlení ani, co je podstatnější, by bez toho nemohly být na zdech namalovány velkolepé fresky. Toto posiluje možnost, že elektřina byla ve Starém Egyptě opravdu používána.

Die Ähnlichkeit heutiger Glühbirnen

Podobnost dnešních lamp s figurami na těchto reliéfech v chrámu Hathor v Dendeře udivila vědce.

GEnerator fuer ds Licht

Pilíř Džed, často se objevující na egyptských kresbách, může symbolizovat druh elektrického aparátu. Sloup mohl sloužit jako generátor zajišťující osvětlení.

Sumerská Civilizace

Phillip Johnson

Při popisu údajného "evolučního pochodu " historie lidstva, jsou darwinističtí vědci dosti bezmocní u jiného předmětu: lidské mysli, s níž lidstvo vybudovalo univerzity, nemocnice, továrny a státy, komponovalo hudbu, pořádalo Olympijské hry a vycestovalo do vesmíru—zkrátka jedné z nejvýznamějších charakteristik, která dělá z člověka to, čím je.

Evolucionisté tvrdí, že lidská mysl získala svou současnou kapacitu vyvíjením poté, co se člověk odtrhl od šimpanzů, našich takzvaných nejbližších příbuzných. Připisují údajné skoky, které se odehrály v evoluci lidské mysli náhodným změnám, které se objevily v mozku a zdokonalujícímu vlivu dovedností dělání nástrojů. Často narazíte na taková tvrzení v televizních dokumentech a článcích v časopisech a novinách, vypravujících dlouhé báchorky ohledně opičího muže, který se nejprve naučil jak dělat nože z kamene a potom oštěpy. Jenže tato propaganda není platná. Třebaže se snaží vyobrazit tyto scénáře, které vytvořili, jako vědecké, ve skutečnosti jsou založeny čistě na darwinistických předsudcích a jsou zcela nevědecké. Nejdůležitějším bodem ze všeho zde je, že lidská mysl nemůže být redukována na hmotu. Zdokumentováním neplatnosti materialismu, tento fakt sám podkopává jakékoli tvrzení týkající se evoluce mysli.

Evolucionisté tvrdí, že mysl vznikla evolucí, ale nemají žádné prostředky vyzkoušení jaká je primitivní úroveň inteligence nebo replikování podmínek v údajném evolučním procesu. Navzory tomu, že je evolucionistou, Henry Gee, vydavatel časopisu Nature, dobře známého pro svůj evoluční obsah, otevřeně uznává nevědeckou povahu takových tvrzení:

Například u evoluce člověka se předpokládá, že byla řízena zlepšeními v postoji, velikosti mozku a koordinaci mezi rukou a okem, což vedlo k technologickým dosažením jako oheň, výroba nástrojů a užití jazyka. Ale takové scénáře jsou subjektivní. Nikdy nemohou být otestovány pokusem a jsou tak nevědecké. Spoléhají na svou rozšířenost nikoli na vědeckou zkoušku, ale na potvrzení a autoritu své prezentace. 61

Mimoto, že jsou nevědecké, tyto scénáře jsou také logicky neplatné. Evolucionisté tvrdí, že díky intelektu údajně vzniklému evolucí vznikla a rozvinula se schopnost používat nástroje a díky tomu se na oplátku vyvinula inteligence. Jenže takový vývoj je možný pouze tehdy, pokud je lidská inteligence už přítomná. Podle tohoto výčtu otázka, zda evolucí vznikla nejprve technologie nebo mysl zůstává nezodpovězena.

Phillip Johnson, jeden z nejúčinějších kritiků darwinismu, píše k předmětu toto:

Teorie, která je produktem mysli nedovede adekvátně vysvětlit mysl, která produkuje teorii. Příběh veliké vědecké mysli, která objevuje absolutní pravdu je uspokojivá pouze dokud akceptujeme, že mysl samotná je daná. Jakmile se pokusíme vysvětlit mysl jako produkt našich vlastních objevů, jsme v zrcadlovém sále bez východu. 62

Fakt, že darwinisté jsou dost dobře neschopní vysvětlit vlastní lidské mysli odhaluje, že tvrzení, která činí o lidské kulturní a sociální historii jsou stejně neplatná. Věru všechna fakta a zjištění, která jsme přezkoumali, zatím činí tvrzení darwinistů ohledně "evoluce historie " naprosto nesmyslným.

V kontrastu k tomu, co tvrdí evolucionisté, historie lidstva je plná důkazů, že dávní lidé vlastnili mnohem svrchovanější technologie a civilizace než se kdy věřilo. Jednou z takových civilizací je ta Sumeřanů. Výtvory, které za sebou zanechaly, jsou některými důkazy nahromaděného vědění, které lidstvo mělo před tisíci let.

Sumeřané: Pokročilá Civilizace

Mezopotámie znamená v řečtině “mezi řekami”. Tento region je jedním z nejplodnějších na světě, což z něho učinilo kolébku velikých civilizací.

Jedna skupina lidí, která se vynořila z jihu těchto zemí—z oblasti dnes známé jako Kuvajt a severní Sáudská Arábie—mluvila jazykem odlišným od jiných skupin, žila ve městech, vládl jim monarcha podle legální struktury a používala písmo. Toto byli Sumeřané, kteří se rychle rozvinuli založením velkých městských států od 3000 př.n.l. a přivedli velké množství lidí pod svou vládu. 63

1. Mesopotamia

2. The spread of Ancient Near Eastern People by 2000 BC. Sumerian Culture Area

Od 3000 př.n.l. kupředu Sumeřané přivedli velké oblasti pod svou nadvládu neustálým zakládáním velkých městských států.

Později byli Sumeřané poraženi Akkadiánci a přešli pod jejich jařmo. Avšak přijetím sumerské kultury, náboženství, umění, práva, státní struktury a literatury, umožnili civilizaci, aby byla v Mezopotámii zachována.

Ve své době učinili Sumeřané významné pokroky ve všech oblastech od technologie po umění a od práva po literaturu. Měli dobře rozvinutý obchod a mocnou ekonomiku. Bronzová díla, vozidla s koly, plující lodě, sochy a monumentální stavby jsou některými důkazy rychlého pokroku, který přežil do dnešního dne. Navíc je známo, že Sumeřané vlastnili četná umělecká řemesla, která se nedochovala. Tkaní a barvení vlny—důležité vývozní komodity pro mezopotámská města—by mohlo být jmenováno jako jedno z jejich rozvinutých méně významných umění. 64

Sumeřané měli také rozvinutou sociální strukturu. Jejich stát byl monarchií s knězem/králem vládnoucím s pomocí skupiny úředníků. Po sklizni tito rozdělili produkci mezi lidi a navštívili a zkontrolovali pole. Byrokracie tvořila základ sumerského administrativního systému. Kněz v každé oblasti přejímal odpovědnost za lidi tam žijící a tak zajišťoval, že potraviny budou rovnoměrně rozděleny zvláště ve velkých městech. Práce provedená knězi byla zaznamenána a archivována.

Hluboce zakořeněná civilizace založená starobylými společnostmi ukazuje, že Darwinova teze o "pokroku od primitivního k civilizovanému" neodráží fakta. Sumerská civilizace je jedním z příkladů.

Způsob, jakým se asyrský vůz na obrázku pohybuje bez hnací síly je hodný povšimnutí. Zbroj vojáků ukazuje, jak pokročilé řemeslo zpracování kovů tehdy bylo. Jejich oblečení je zcela zakryto brněním, uzpůsobeným tak, aby jim umožňovalo pohodlný pohyb, zatímco jsou chráněni od hlavy až k patě. Vozík musí být dost silný, aby obstál ve válečných podmínkách a vydržel těžké údery, zejména pokud byl užíván jako obléhací vůz. Síla materiálů použitých na vozík je konkrétně pozoruhodná. (2000 př.n.l. až 612 př.n.l.)

Ve společenské, umělecké, vědecké a ekonomické sféře Sumeřané, kteří žili před nějakými 5000 lety od naší doby, jsou v naprostém rozporu s evolučním modelem člověka údajně se zlepšujícího od primitivního k rozvinutému. Veliká civilizace vybudovaná Sumeřany nebyla nejen ohromně rozvinutá na svou dobu, ale také značně pokročilá ve srovnání s příliš mnoha společnostmi dnešního dne. Tato úroveň kulturního rozvoje nemůže být vysvětlena tvrzeními evolucionistů o lidských bytostech nejprve se zbavujících opicím podobných rysů, včetně komunikace mručením, pak se začínajících socializovat a chovat zvířata a teprve potom poznávajíce zemědělství. Je zjevné, že lidské bytosti byly vždy lidské, s celou svou inteligencí, schopnostmi a vkusem ve všech obdobích dějin. Obraz opičích mužů sedících u ohně v jeskyních a trávíce dny výrobou hrubých kamenných nástrojů, tak často vyobrazovaný evolucionisty, je zcela fiktivní a v rozporu se všemi historickými, archeologickými a vědeckými důkazy.

Sumerská Věda

Sumeřané používali 12 měsíční kalendář, nakreslili mapy mnoha konstelací a sledovali pohyby planet Merkur, Venuše a Jupiter. Přesnost jejich výpočtů byla potvrzena objevy a počítačovými výpočty učiněnými v dnešní době.

Podle těchto pozorování si Sumeřané mysleli, že naše Sluneční soustava je tvořena dvanácti planetami, počítajíce v to Slunce a Měsíc. Jejich 12.planeta v některých zdrojích pojmenovaná Nibiru je vlastně desátá planeta, také známá jako Planeta X jejíž existence byla mnoha vědci nedávno přijata.

Obrázek nahoře ukazuje sumerské nákresy Sluneční soustavy. Slunce se objevuje ve středu, zatímco ostatní planety obíhají kolem.

  • Pás Asteroıdů
  • Vnıtřní Planety
  • Vnější Planety

1. Slunce
2. Merkur
3. Venuše
4. Země
5. Měsíc
6. Mars

7. Jupiter
8. Saturn
9. Uran
10. Neptun
11. Pluto
12. Nibiru

Sumeřané měli vlastní soustavu čísel. Namísto současné soustavy založené na čísle 10 (desítkové) vytvořili matematickou soustavu založenou na čísle 60 (šedesátkovou). Jejich systém stále zabírá významné místo v naší době, ve způsobu, jakým máme 60 minut v hodině a 60 sekund v minutě a 360 stupňů v kruhu. Z tohoto důvodu jsou Sumeřané, jejichž matematické znalosti vyprodukovaly první geometrické a algebraické vzorce, považováni za zakladatele moderní matematiky.

Ziggurat

Navíc Sumeřané dosáhli dosti pokročilé úrovně v astronomii a jejich výpočty let, měsíců a dní jsou skoro přesně stejné jako ty naše. Sumerský kalendář s rokem sestávajícím z 12 měsíců byl používán také starými Egypťany, Řeky a mnoha Semitskými společnostmi. Podle tohoto kalendáře rok sestával ze dvou období—léta a zimy. Léto začínalo o jarní rovnodennosti a zima o podzimní rovnodennosti.

Sumeřané také studovali nebe z věží, které se nazývají "ziguraty." 65 Byli schopni předpovědět zatmění slunce a měsíce, jak lze jasně vidět v množství záznamů. Pro záznam svých astronomických objevů vytvářeli Sumeřané grafy velkého počtu konstelací hvězd. Navíc ke studiu Slunce a Měsíce zaznamenali také pohyby Merkura, Venuše, Marsu, Jupitera a Saturnu. Výpočty, které Sumeřané vyprodukovali před 5000 lety, byly nyní potvrzeny obrázky zaslanými na Zemi sondami.

Není pochyb o tom, že existuje absolutní rozpor s tvrzeními o evoluci historie. Díváme se na informaci původně objevenou před 5000 roky, kteroužto jsme získali teprve nedávno díky obrovským teleskopům, rozvinutým počítačům a rozmanité technologii. Toto je případ, kdy by evoluční vědci měli odložit stranou své předsudky a jednat ve světle vědeckých a historických fakt. Tato pravda ukazuje neplatnost myšlenky obhajované darwinisty, že civilizace vždy pokračují od primitivní k pokročilejší. Množství ideologických zájmů leží za pokusem přepsat historii člověka—který zakládá civilizace, skládá hudbu, vytváří umělecká díla, staví působivé budovy, zkoumá vesmír a dělá vědecké technické objevy—v termínech údajného procesu evoluce. Správný přístup pro vědce je chovat se ve světle faktů určených pokusem, objevem a pozorováním, ne podle ideologických zájmů.

A Bohu náleží království nebes a země a Bůh je všech věcí mocen.
God has power over all things.
(Korán 3:189)

 

Nimrodova Lupa

Střep podobný čočce starý kolem 3000 let byl popsán jako důležitý objev, který "by mohl přepsat historii vědy." Historie ukazuje, že lidstvo mělo stejnou mysl, schopnosti a vkus od chvíle svého vzniku.

Objev učiněný archeologem Sirem Johnem Layardem v roce 1850 nastolil otázku, kdo ve skutečnosti používal první lupu? Během série vykopávek v oblasti nynějšího Iráku Layard objevil kus lupy starý 3000 let. V současnosti k vidění v Britském muzeu, tento fragment ukazuje, že první známá lupa byla používána za dnů Asyřanů. Profesor Giovanni Pettinato z Římské univerzity se domnívá, že tato krystalová lupa—což je podle něj hlavní objev vrhající značné světlo na historii vědy—by mohla vysvětlit, jakto, že staří Asyřané toho tolik věděli o astronomii, objevujíce planetu Saturn a prstence kolem ní. 66

K čemu tato lupa sloužila? Tato odpověď může být diskutabilní, ale pořád je zjevné, že ne všechny minulé společnosti žily prostým životem, jak tvrdí evoluční vědci. Společnosti z munulosti využívaly vědy a techniky, budovaly hluboce zakořeněné civilizace a těšily se z pokrokového životního stylu. Pouze omezená informace ohledně jejich každodenních životů přetrvala pro nás dodnes, ale prakticky vše, co víme, ukazuje, že vlastně žádná z těchto společností neprošla evolucí.

Bůh stvořil nebesa i zemi jako skutečnost vážnou a věru je v tom znamení pro věřící. (Korán 29:44)

KD_de_94

 

Bagdádská Baterie

V roce 1938 německý archeolog Wilhelm König objevil předmět podobný váze dnes známý jako “Bagdádská baterie”. Ale jak bylo uzavřeno, že tento předmět starý kolem 2000 let byl sloužil jako baterie? Pokud byl skutečně používán jako baterie—jak provedený výzkum dozajista ukazuje—pak všechny teorie, že civilizace jdou vždy kupředu a že společnosti z minulosti žily v primitivních podmínkách, budou zcela zdemolovány. Tento hliněný hrnec, zapečetěný asfaltem nebo živicí, obsahuje válec z mědi. Dno tohoto válce je pokryto měděným diskem. Asfaltová zátka drží na místě železnou tyč, postavenou dolů do válce, aniž by se ho dotýkala.

Kdyby byl hrnec naplněn elektrolytem, výsledkem bude baterie vyrábějící proud. Tento jev je znám jako elektrochemická reakce a příliš se neliší od toho, jak fungují baterie současné. Během pokusů bylo vygenerováno mezi 1.5 a 2 voltů elektřiny z některých rekonstrukcí založených na Bagdádské baterii.

Toto nastoluje velice důležitou otázku: K čemu tato baterie sloužila před 2000 lety? Jelikož existovala taková baterie, evidentně musely existovat stroje a přístroje, které poháněla. Toto opět ukazuje, že lidé žijící před 2000 lety vlastnili mnohem pokročilejší technologii—a tím pádem životní standard—než se dříve myslelo.

1. Asfaltová zátka
2. Měděný válec
3.Železná tyč
4. Roztok elektrolytu

Výzkum tohoto předmětu známého jako "Bagdádská baterie" a datujícího se zpět 2000 let, značí, že byl používán jako baterie k vytváření elektřiny.

 

Májové: Další Civilizace, Která Vyvrací Myšlenku Evoluce Historie

Zbytky budovy ve starobylém majském městě Uxmal

Někteří evoluční vědci tvrdí, že Májové nepoužívali kovové nástroje. Jenže pokud ne, tak jak vysvětlíme detailní kamenické práce na majských zříceninách? Kovové nástroje by bleskurychle zoxidovaly a rozpadly se v deštném lese na Jucatánu, s jeho vlhkým podnebím. To by mohl být důvod, proč majské kovové předměty nepřežily do současnosti. Ale přežití kamenných staveb ukazuje, že je nemožné vytvořit takové jemné a podrobné práce užitím pouze kamenných nástrojů.

Téměř všechny evoluční publikace mají společnou jednu věc: Všechny věnují značný prostor imaginárním scénářům ohledně toho, proč se některé biologické struktury nebo rysy živých věcí vyvinuly. Zarážejícím faktorem je, že všechny příběhy, které si evolucionisté vybájí, jsou zobrazeny jako vědecký fakt. Skutečností však je, že tyto výčty jsou pouze darwinistickými povídačkami. Evolucionisté se snaží představit scénáře, se kterými přicházejí jako vědecké důkazy. Jenže tyto výčty jsou zcela zavádějící, nemají žádnou vědeckou hodnotu a nemohou nikdy vytvořit důkaz pro tvrzení evolucionistů.

Jedna báchorka, s níž se často setkáme v evoluční literatuře je, jak se domnělí opicím podobní tvorové změnili v lidské bytosti a jak se primitivní člověk postupně stával sociální entitou.

Navzdory tomu, že neexistuje vědecký důkaz, který by je podpořil, rekonstrukce těchto domněle primitivních lidských bytostí—na nichž jsou zobrazovány jako chodící napůl vzpřímeně, vrčící, chodící spolu se svými “jeskynními tlupami” nebo lovící hrubými kamennými nástroji—jsou nejlépe známou součástí tohoto scénáře.

Tyto rekonstrukce obnáší pozvání představovat si a věřit. S nimi se evolucionisté snaží přesvědčit lidi nikoli na základě konkrétních skutečností, ale fantastické spekulace, poněvadž tyto jsou založeny na předsudcích a předpojatosti autora, spíše než na vědeckých faktech.

El Mirador, Guatemala, rekonstrukce předklasického majského města

Evolucionisté nemají žádné výčitky nad uchováváním těchto příběhů v profesionální literatuře, ani o jejich prezentování jako by byly vědeckou pravdou, i přesto, že jsou si dobře vědomi mylné povahy svých výčtů. Leč tyto scénáře tak často vyslovované evolucionisty tvoří dohady, nikoli vědecký důkaz pro teorii evoluce, neboť neexistuje žádný důkaz, že člověk je potomkem opičího předka. Stejným způsobem žádný archeologický nebo historický důkaz nenaznačuje, že společnosti se vyvíjejí od primitivních k pokročilejším. Člověk byl člověk od chvíle svého vzniku a vytvářel rozličné civilizace a kultury ve všech dobách historie. Jednou z nich je májská, jejíž pozůstatky dodnes vyvolávají úžas.

Historické zdroje odkazují na postavu v bílém rouchu, která přišla ke komunitám žijícím v této oblasti. Podle informace obsažené na monumentech, víra v jediného Boha se nakrátko rozšířila, současně s pokrokem ve vědě a umění.

Chrám bojovníků na Chichen Itza
Chrám nápisů zbudovaný během vlády panovníka Pacala

Svrchní část přebudovaného chrámu Rosalila

Detailní sochařská práce na kameni ukazuje, že Májové měli nezbytnou technologii pro kamenictví, které je skoro nemožné při nedostatku takových nástrojů jako jsou ocelové pilníky, dláta a vrtáky.

Májové: Matematičtí Odborníci

Májové žili ve Střední Americe kolem roku 1000 př.n.l. ve značné vzdálenosti od ostatních pokročilých civilizací jako byly ty v Egyptě, Řecku a Mezopotámii. Nejdůležitějšími znaky Májů jsou vědecký pokrok učiněný na polích astronomie a matematiky a jejich složitý psaný jazyk.

Májská znalost času, astronomie a matematiky byla o tisíc let napřed před Západním světem v té době. Kupříkladu jejich výpočet ročního cyklu Země byl mnohem přesně.jší než všechny ostatní výpočty před vynálezem počítače. Májové používali matematický koncept nuly tisíc let před jeho objevem západními matematiky a používali pokročilejší číslice a znaky než jejich současníci.

Májský Kalendář

Háb, občanský kalendář užívaný Máji sestávající z 365 dní je jedním z produktů jejich pokrokové civilizace. Ve skutečnosti si byli vědomi, že rok je o něco delší než 365 dní; jejich odhad byl 365.242036 dní. V Gregoriánském kalendáři, který používáme dnes, tvoří rok 365.24 dní. 67 Jak vidíte v obou cifrách je nepatrný rozdíl—další důkaz májské odbornosti na poli matematiky a astronomie.

Majský kalendář je skoro shodný s 365 denním gregoriánským kalendářem užívaným dnes. Májové vypočítali, že rok je o trochu delší než 365 dní (protější strana).

Aztécký kamenný kalendář (napravo).

Májské Znalosti Astronomie

Astronomické znalosti potřebné pro výpočet jednoho dne potřebného pro odečtení oběžné dráhy Venuše každých 6000 let jsou důležitým příkladem pokročilosti civilizace dávných lidí.

Tři knihy, které přetrvaly do naší doby od Májů, známé jako Májské kodexy, obsahují důležitou informaci týkající se jejich životů a astronomických vědomostí. Z těchto tří—Madridského kodexu, Pařížského kodexu a Drážďanského kodexu—je ten poslední nejdůležitější ve smyslu ukázání hloubky Májské znalosti astronomie. Měli velice složitou soustavu písma, z níž méně než 30% bylo dešifrováno. Přesto i toto stačí k odhalení pokročilé úrovně vědy, jaké dosáhli.

Například strana 11 z Drážďanského kodexu obsahuje informaci o planetě Venuši. Májové vypočetli, že venušanský rok trvá 583.92 dní a zaokrouhlili to na 584 dní. Navíc vytvořili kresby cyklu planety na tisíce let. Dvě další stránky kodexu obsahují informace o Marsu, čtyři jsou o Jupiteru a jeho satelitech, a osm stran je věnováno Měsíci, Merkuru a Saturnu, stanovujících takové komplikované výpočty jako oběžné dráhy těchto planet kolem Slunce, jejich vzájemné vztahy a jejich vztahy se Zemí.

Protější strana: Detail víka rakve v hrobce majského vládce Pacala. Vozidlo, na němž Pacal sedí připomíná druh motocyklu, což mohlo být poháněné vozidlo používané v té době.

Vědomosti Májů v astronomii byly tak přesné, že byli schopni určit, že jeden den musí být odečten od venušanské oběžné dráhy každých 6000 let. Jak získali tuto informaci? Toto je pořád věc diskuse astronomů, astrofyziků a archeologů. Dnes se takové složité výpočty dělají s pomocí počítačové technologie. Vědci poznávají vnější vesmír v obzervatořích vybavených všemi druhy technických a elektrických přístrojů. Jenže Májové obsáhli toto vědění staletí před vynálezem současné technologie. Toto znovu činí neplatnými teze o pokroku společnosti vždy pouze od primitivního po pokročilé stádium. Mnoho zašlých společností mělo právě takovou úroveň civilizace jako je ta dnešní a někdy i vyšší. Mnoho komunit dnes ještě nedosáhlo úrovní dosažených minulými společnostmi. Zkrátka civilizace se někdy pohybují kupředu a jiny zaostávají a pokročilé a primitivní společnosti spolu existují vedle sebe v jedné době.

 

The vehicle Pacal is sitting on resembles a kind of motorbike, which may be a powered vehicle used at the time.

Síť Silnic Ve Starobylém Májském Městě Tikal

Darwinisté tvrdí, navzdory tomu, že proto nemají žádný vědecký důkaz, že dávní lidé byli primitivní bytosti žijící primitivním způsobem a že jejich inteligence se vyvinula časem.

Archeologická zjištění to však vyvracejí. Vykopávky provedené ve starobylém majském městě Tikal, například, odhalují div inženýrství a plánování. Letecké snímky ukazují, že majská města byl navzájem propojená rozsáhlou sítí cest. Toto vše ukazuje, že rozvinuté civilizace existovaly ve všech obdobích historie.

Tikal, jedno z nejstarších májských měst, bylo založeno v 8.století př.n.l. Archeologické vykopávky ve městě, jež stojí v divoké džungli, odkryly domy, paláce, pyramidy, chrámy a shomažďovací prostory. Všechny tyto areály jsou navzájem spojeny silnicemi. Radarové obrázky ukázaly, že vedle kompletního kanalizačního systému mělo město i rozsáhlý zavlažovací systém. Tikal nestojí ani u řeky ani u jezera a bylo zjištěno, že město využívalo deset vodních zásobáren.

Pět hlavních silnic vedlo z Tikalu do džungle. Archeologové je popisují jako obřadní cesty. Fotografie ze vzduchu ukazují, že májská města byla vzájemně propojena rozsáhlou sítí silnic čítajících celkem asi 300 kilometrů délky a prokazujících podrobné inženýrství. Všechny cesty byly vytvořeny z rozbitých skal a pokryty těžko opotřebitelnou vrstvou světlé barvy. Tyto silnice jsou dokonale rovné jako podle pravítka a zůstává zde důležitá otázka, jak byli Májové schopni určit směr během výstavby těchto cest a jaké vybavení a nástroje byly použity. Mentalita evolucionistů nemůže poskytnout racionální a logické odpovědi. Jelikož máme co dělat se zázrakem inženýrství stovky kilometrů dlouhým, je krystalicky jasné, že tyto cesty jsou výsledkem podrobných výpočtů a měření a využití nezbytných materiálů a nástrojů.

Čepy Užívané Máji

Majská ozubená kola v Copanu

Výzkum regionu obydleného Máji ukazuje, že používali stroje obsahující ozubená kola.

Fotografie na druhé straně braná v hlavním májském městě Copan je pro to jedním z důkazů. Společnost vlastnící technologii ozubených kol musí mít znalost mechanického inženýrství.

Je nemožné pro kohokoli prostrádajícího toto vědění, aby vyprodukoval mechanismus s ozubenými koly. Kupříkladu pokud byste byli požádáni, abyste vyrobili podobný mechanismus jako ten na fotografii, pak bez patřičného výcviku byste to nedokázali, ani byste nemohli zaručit, že mechanismus bude náležitě pracovat.

Jenže Májové to zvládli, což je významným ukazatelem úrovně jejich znalostí a dokazuje to, že ti, kdo žili v minulosti nebyli tak “zaostalí” jak evolucionisté tvrdí.

Zatím zde bylo pouze několik příkladů k ukázání pokročilé úrovně civilizace, jaké dosáhly komunity v minulosti. Toto ukazuje na jednu významnou pravdu: Evoluční teze vnucovaná po mnoho let, že v minulosti žily společnosti prostým, zaostalým, primitivním životem, je prostě špatná. Společnosti na různých stupních civilizace a rozmanité kultury existovaly ve všech dobách; jenže žádná se nevyvinula z jiné. Fakt, že před 1000 let existovaly některé zaostalé společnosti neznamená, že samotná historie se vyvíjí nebo že společnosti pokračují od primitivní k pokročilé. Protože vedle těchto zaostalých komunit existovaly vysoce pokrokové, které učinily ohromné kroky ve vědě a technologii a založily zakořeněné civilizace. Ano, kulturní interakce a nahromadění vědění předávaného z generace na generaci může dobře hrát roli ve vývoji společností. Jenže to není evoluce.

V citování příkladů komunit, které žily v minulosti, nám Korán vypravuje, že některé vybudovaly pokročilé kultury:

Což necestovali po zemi, že neviděli, jaký byl konec těch, kdož před nimi byli! A přece byli silnější než oni mocí i stopami, jež na zemi zanechali.. . (Korán, 40:21)

Což po zemi necestovali, že neviděli, jaký byl konec těch, kdož před nimi byli a kteří byli početnější a mocnější silou i stopami, jež na zemi zanechali! A nebylo jim k ničemu to, čeho nabyli. (Korán, 40:82)

Kolika městům jsme již dali zahynout, protože byla nespravedlivá a dnes jsou od základu zpustošena! A kolik studní je zasypáno a kolik vznosných zámků zbořeno! (Korán, 22:45)

Tato prohlášení sdělovaná v Koránu jsou podporována archeologickými nálezy. Když jsou prozkoumány archeologické objevy a místa, kde minulé komunity žily, lze věru vidět, že většina společností se honosila vyšší úrovní než některé komunity dnešní a že dosáhly obrovského pokroku na poli stavební technologie, astronomie, matematiky a lékařství. Toto opět vyvrací darwinistický mýtus o evoluci historie a společností.

Což necestovali po zemi a neviděli, jaký byl konec těch, kdo před nimi žili a kdo mocnější než oni silou byli? Není na nebesích ani na zemi ničeho, co oslabit by mohlo Boha, a On věru je vševědoucí a všemocný.
(Korán, 35:44)

 

Dosud Nevyřešené Linie Nazca

Linie Nazca, u peruánského města Lima, jsou jedním z objevů, které vědci nedovedou vysvětlit. Tyto nejpodivuhodněší linie byly poprvé odhaleny studiem ze vzduchu provedeným dr. Paulem Kosokem z univerzity na Long Islandu v New Yorku v roce 1939. Kilometry dlouhé linie jaksi připomínají letištní ranveje a také zobrazují různé ptáky, opice a pavouky. Kdo vybudoval tyto linie ve vyprahlé peruánské poušti a proč a jak zůstává záhadou. Na druhou stranu kdokoli je vytvořil evidentně nevedl primitivní život, jak tvrdí někteří vědci. Tyto linie, které jsou patřičně viditelné pouze ze vzduchu byly vyprodukovány bezchybně, což je cosi dost neobyčejného a vyzývá ke značné úvaze.

1.A-45 metrů dlouhý obraz pavouka
2. Lidská postava
3. 140 metrů dlouhé znázornění kondora

4. Velký obraz opice, 58 metrů široký a 93 metrů dlouhý
5. Obraz stromu
6. Postava psa

 

Během historie bylo dosaženo velkého pokroku v mnoha oblastech, spolu s enormním vědeckým a technologickým pokrokem. Ale je iracionální a nevědecké popsat tyto změny jako "evoluci" takovým způsobem jako to činí materialisté. Díky nahromadění kultury a znalostí existuje neustálý pokrok v takových oborech jako je věda a technologie. Avšak tak jako neexistuje žádný fyzický rozdíl mezi současnými lidmi a těmi, kteří žili před tisíci let, neliší se ani v termínu inteligence a schopností. Myšlenka, že lidé 20.století měli pokročilejší civilizace, protože kapacita jejich mozku vzrostla je chybnou perspektivou, výsledkem evoluční propagandy.

Slepá Ulička Evoluce Jazyka

Na světě je mnoho etnik hovořících četnými jazyky a každý je jazyk je nanejvýš složitý. Evolucionisté si neumí ani představit, jak tato složitost vznikla postupně.

Při líčení mýtu evoluce lidské historie evolucionisté narážejí na četné vážné problémy. Jedním z nich je především, jak se vyvinulo lidské vědomí. Jinou starostí je původ řeči—jedné z charakteristik, která odlišuje lidské bytosti od ostatních živých tvorů.

Když mluvíme, tvarujeme své myšlenky v jazyk a vyjadřujeme je takovým způsobem, aby jim druhá strana rozuměla. Ačkoli toto vyžaduje vysoce specializované svalové pohyby rtů, hrdla a jazyka, my si to ztěží uvědomujeme. Pouze “chceme” mluvit. Zvuky, slabiky a slova vznikají skrze harmonické stahy a uvolnění kolem 100 různých svalů a věty srozumitelné ostatním jsou tvořeny vhodnými sekvencemi takových gramatických prvků jako podmět, předmět a zájmeno. Fakt, že neděláme více, než že si “přejeme” použít tuto schopnost, zakládající se na takových komplikovaných stádiích, jasně ukazuje, že toto není pouze schopnost, která pramení ze základních biologických struktur.

Lidská schopnost řeči je neuvěřitelně složitý fenomén, jenž nelze vysvětlit v termínech imaginárních požadavků nebo mechanismů evolučního procesu. Navzdory dlouhému výzkumu nebyli evolucionisté schopni poskytnout jakýkoli důkaz, že nesmírně komplikovaná schopnost jakou je řeč se vyvinula z jednoduchých zvířecích zvuků. David Premack z Pensylvánské univerzity učinil toto selhání velice jasným, když pravil, "Lidský jazyk je překážkou evoluční teorie . . ." 68

Richard Dawkins

Proslulý lingvista Derek Bickerton shrnul příčiny pro tuto “překážku”:

Mohl jazyk vzniknout rovnou z nějakého předlidského rysu? Ne. Podobá se formám zvířecí komunikace? Ne . . . ani lidoop, navzdory intenzivnímu výcviku dosud nezískal zárodek skladby . . . jak vznikla slova, jak vznikla skladba. Ale tyto problémy leží v srdci evoluce jazyka. 69

Všechny jazyky na Zemi jsou složité, a dokonce ani evolucionisté si nedovedou představit, že tato složitost mohla být získána postupně. Podle evolučního biologa Richarda Dawkinse, jsou všechny jazyky—dokonce i kmenové považované za nejprimitivnější—vysoce komplikované:

Mým zřejmým příkladem je jazyk. Nikdo neví, jak to začalo. . . Stejně záhadný je původ sémantiky; slov a jejich významu. . . všechny ty tisíce světových jazyků jsou velmi složité. Jsem předpojatý v myšlence, že to bylo postupné, ale není dost zjevné, že to tak bylo. Někteří lidé si myslí, že to začalo náhle, více méně vynalezeno jedním géniem na konkrétním místě v konkrétním čase. 70

Dva evoluční výzkumníci mozku, W.K. Williams a J. Wakefield z Arizonské státní univerzity, říkají k tomuto tématu:

Navzdory nedostatku důkazu pro přechodná stádia v jazykové evoluci, alternativy jsou ztěží přijatelné. Pokud se některý druhový rys nevyvinul postupně, pak to vypadá, že existují pouze dva způsoby, jak vysvětlit jeho objevení. Buď byl položen na místo nějakou stále neobjevenou silou, možná skrze božský zásah, nebo to byl výsledek nějaké relativně náhlé změny ve vývoji druhů, snad nějakého druhu spontánní a rozšířené mutace . . . ale nahodilá povaha takové příhodné mutace působí, že toto vysvětlení je podezřelé. Jak bylo poukázáno (Pinker and Bloom, 1990), nepravděpodobnost, že mutace vyústí v systém tak složitý a zjevně tak ideálně se hodící ke svému účelu jako je jazyk je ohromujícím způsobem vysoká. 71

Noam Chomsky

Profesor lingvistiky Noam Chomsky komentuje složitost schopnosti mluvit:

Zatím jsem neřekl nic o tvorbě jazyka. Příčinou pro to je, že lze říct málo zajímavého. Stranou okrajových aspektů to zůstává z velké části tajemstvím. 72

Pro kohokoli, kdo není v pasti evolučních předsudků, je původ schopnosti řeči dokonale jasný. Je to Všemohoucí Bůh, Kdo věnoval tuto schopnost člověku. Bůh vdechl řeč lidským bytostem a způsobil, že mluví, jak je zjeveno ve verši Koránu:

. . . I odvětí: „Bůh, jenž věci každé promluvit dává, nám slovo udělil a On poprvé vás stvořil a k Němu budete navráceni. (Korán, 41:21)

Stejným způsobem, jako jsou evolucionisté neschopni vysvětlit složitost biologických struktur, které řeč umožňují, nedovedou vysvětlit ani původ vědomí, které dělá jazyk možným. Lidské vědomí a složitost jazyka ukazuje, že člověk byl stvořen svrchovanou Inteligencí, jež patří Všemohoucímu Bohu, našemu Pánu.

 

Poznámky

36. William Howells, Getting Here: The Story of Human Evolution, Washington, D.C.: Compass Press, 1993, p. 229

37. www.kuranikerim.com/telmalili/hud.htm

38. Rudyard Kipling, The Elephant's Child, from Just So Stories, 1902; http://www.boop.org/jan/justso/elephant.htm

39.  Stephen Jay Gould, "Introduction," in Björn Kurtén, Dance of the Tiger: A Novel of the Ice Age, New York: Random House, 1980, pp. xvii-xviii.

40. Stephen Jay Gould, "The Return of Hopeful Monsters," in The Panda's Thumb: More Reflections in Natural History, [1980], London: Penguin, 1990, reprint, p. 158

41. Simone Waisbard, in The World's Last Mysteries (2nd edition), Reader's Digest, 1978, p. 138

42.  Graham Hancock, Santha Faiia, Heaven's Mirror: Quest for the Lost Civilization, New York: Three Rivers Press, 1998, p. 304

43.  Moustafa Gadalla, Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, Bastet Publishing, Erie, Pa., USA, 1996, pp. 295, 296

44.  Interview with Dr. Zahi Hawass, Director of the Pyramids, http://www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid/excavation/hawass.html

45. Gadalla, Historical Deception, p. 296

46. http://www.amonline.net.au/teachers_resources/ background/ancient_egypt04.htm

47. Afet İnan, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyet (Ancient Egyptian History and Civilization), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956, p. 318

48. Ibid., p. 87

49. Ibid., p. 201

50. James Henry Breasted, Ancient Times or A History of the Early World, 1916, p. 64

51. Moustafa Gadalla, Egyptian Harmony: The Visual Music, NC: Tehuti Research Foundation, 2000, p. 64.

52. http://www.waterhistory.org/histories/cairo/

53. Gadalla, Historical Deception, p. 115

54. Ibid., p. 116.

55. Ibid.

56. The Eyes of the Sphinx, NY: Berkley Publishing Group, 1996, pp. 118-119

57. 2 Nova Productions, Who Built the Pyramids, www.pbs.org

58.  Frank Dörnenburg, "Electric Lights in Egypt?", http://www.world-mysteries.com/sar_lights_fd1.htm

59. William R. Corliss, Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts, Maryland: The Sourcebook Project, 1978, p. 443

60. http://www.unsolved-mysteries.net/english/ earchiv/e8archivobj005.htm

61. Henry Gee, In Search of Deep Time: Beyond The Fossil Record to A New History of Life, The Free Press, A Division of Simon & Schuster, Inc., 1999, p. 5

62. Phillip E. Johnson, Reason in the Balance: The Case Against Naturalism in Science, Law & Education, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1995, p. 62

63. Temel Britannica, Vol. 16, Ana Yayıncılık, Istanbul: June 1993, p. 203

64. Georges Contenau, Everday Life in Babylon and Assyria, London: Edward Arnold Publishers, 1964.

65. Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Recorded History, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981. .

66.  Dr. David Whitehouse, "World's Oldest Telescope?", BBC News, 1 July 1999, 

http://news.bbc.co.uk/1/low/sci/tech/380186.stm

67. The Mayan Calendar, http://webexhibits.org/calendars/calendar-mayan.html

68. David Premack, "‘Gavagai!' or the Future History of the Animal Language Controversy," Cognition, 19, 1985, pp. 281-282.

69.  Derek Bickerton, "Babel's Cornerstone," New Scientist, Issue 2102, 4 October 1997, p. 42

70. Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow, Boston: Houghton-Miflin Co., 1998, p. 294

71. Wendy K. Wilkins and Jennie Wakefield, "Brain Evolution and Neurolinguistic Preconditions," Behavioral and Brain Sciences 18 (1): 161-226

72. Noam Chomsky, Powers and Prospects: Reflections on Human Nature and the Social Order, London: Pluto Press, 1996, p. 16

4 / total 6
You can read Harun Yahya's book Historická Lež: Doba Kamenná online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top