Zhroucení Evoluční Teorie

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
18 / total: 21

Kapitola 15: Závěr: Evoluce Je Podvod

Existuje mnohem více důkazů stejně jako vědeckých zákonů, vyvracejících evoluci, ale v této knize jsme se mohli bavit jen o několik a z nich. Dokonce i ty by měly stačit k odhalení nejdůležitější pravdy: Ač zahalena pláštíkem vědy, teorie evoluce není nic než klam: klam obhajovaný jen ve prospěch materialistické filosofie; klam nezaložený na vědě, nýbrž na vymývání mozku, propagandě a podvodu. Co jsme zatím uvedli lze shrnout následovně:

Teorie Evoluce se Zhroutila

Teorie evoluce je teorie, která se hroutí už na svém prvním kroku. Důvodem pro to je neschopnost evolucionistů vysvětlit zformování byť jediné bílkoviny. Ani zákony pravděpodobnosti ani zákony fyziky a chemie neposkytují šanci na náhodný vznik života.

Zní logicky nebo rozumně, pokud nemůže existovat ani jediná bílkovina vzniklá náhodou, aby se miliony takových bílkovin zkombinovaly, aby vyprodukovaly živou buňku; a že se miliardy buněk dokázaly vytvořit náhodou, aby vyprodukovaly živou bytost; a že z nich vznikly ryby; a že ty, co přešly na souš se proměnily v plazy, ptáky, a tak že takto se vytvořily všechny ty miliony rozmanitých živých druhů na zemi?

Dokonce i kdyby to neznělo logicky vám, evolucionisté této báchorce věří.

Avšak je to pouhá víra-nebo spíše falešná víra-protože nemají jediný střípek důkazu, aby svůj příběh ověřili. Nikdy nenašli jedinou přechodnou formu jako napůl ryba/napůl plaz nebo napůl plaz/napůl pták. Ani nebyli schopni dokázat, že bílkovina, či dokonce jen jediná molekula aminokyseliny tvořící bílkoviny, by se mohla vytvořit nahodile v tom co zvou podmínkami prapůvodní země; dokonce ani v jejich komplikovaně vybavených laboratořích to nedokázali udělat. Naopak, s každou svou další snahou sami evolucionisté demonstrovali, že žádný evoluční proces se nikdy neodehrál ani by se nemohl odehrát v kteroukoli dobu na Zemi.

Evoluce Nemůže Být Ověřena Ani v Budoucnosti

Toto vidící se evolucionisté mohou utěšovat jen sněním, že věda nějak vyřeší všechna tato dilemata za čas. Jenže věda nikdy neověří taková zcela nepodložená a nelogická tvrzení, to je vyloučeno bez ohledu na to, kolik let uplyne. Naopak, jak věda pokračuje, pouze činí nesmysly evolučních tvrzení jasnější a prostší.

Tak tomu dosud bylo. Čím více podrobností o stavbě a funkci živé buňky bylo objeveno, tím jasnější je, že buňka není jednoduchá, nahodile zformovaná sloučenina, jak se myslelo v případě primitivního biologického chápání v době Darwina.

Se situací tak samozřejmou se popírání stvoření a stavění původu života na extrémně nepravděpodobných náhodách a pak neústupné hájení těchto tvrzení může eventuálně stát zdrojem velikého ponížení. Jak skutečná tvář evoluční teorie vychází více a více najevo a jak počíná názor veřejnosti spatřovat pravdu, nemusí to trvat dlouho, kdy zaslepení fanatičtí obhájci evoluce nebudou moci ukázat své tváře.

Největší Překážka Evoluci: Duše

Na světě je mnoho druhů, kteří se vzájemně podobají. Například se mnoho druhů podobá koni nebo kočce anebo spousta hmyzu vypadá skoro jeden jako druhý. Tyto podobnosti nikoho nepřekvapují.

Vnějším podobnostem mezi člověkem a opem se dostává příliš mnoho pozornosti. Tento zájem někdy zachází tak daleko, aby se někteří lidé přiměli k víře ve falešnou tezi evoluce. Pravdou je, že povrchní podobnost mezi člověkem a opem nic neznamená. Brouci nosorožíci a nosorožci také sdílejí určitou vnější podobnost, ale bylo by komické snažit se ustanovit nějaký druh evolučního spojení mezi těmito tvory, když jeden je hmyz a druhý savec jen na základě podobnosti.

Mimo vnější podobnost nelze říct, že by opi byli blíže člověku než jiná zvířata. Vlastně kdybychom to brali podle úrovně inteligence, potom včela produkující zázračně geometrické struktury medové plástve nebo pavouk budující inženýrský zázrak by mohl být ještě blíže člověku. V některých ohledech jsou dokonce ještě nadřazenější.

Existuje velký rozdíl mezi člověkem a opem nemající ohled na povrchní podobnost. Op je zvíře a neliší se od koně nebo psa co se týče úrovně vědomí. Jenže člověk je uvědomělá bytost pevné vůle, která může myslet, mluvit, chápat, rozhodovat se a posuzovat. Všechny tyto vlastnosti jsou funkcí duše, kterou člověk vlastní. Duše je nejdůležitější rozdíl, který klade ohromnou překážku mezi člověka a jiné tvory. Žádná fyzická podobnost nemůže přemostit tuto propast mezi člověkem a dalšími živými bytostmi. V přírodě má duši jedině člověk.

Bůh Tvoří Podle Své Vůle

Záleželo by na tom, kdyby se scénář navrhovaný evolucionisty doopravdy odehrál? Vůbec ne. Příčinou pro to je, že stádia navrhovaná evoluční teorií a založená na shodě okolností se mohla odehrát pouze jako výsledek zázraku. Dokonce i kdyby život vznikl postupně skrze po sobě jdoucí stádia, každé následující stádium by mohlo být přivedeno pouze vědomou vůlí. Není jen nepravděpodobné, že se tato stádia mohla odehrát náhodou, je to nemožné.

Kdyby se řeklo, že bílkovinná molekula se vytvořila za původních atmosférických podmínek, pak by se nesmělo zapomínat, že bylo již demonstrováno zákony pravděpodobnost, biologie a chemie, že k tomu nemohlo dojít náhodou. Ale kdyby se muselo předpokládat, že byla vyprodukována, pak není jiná alternativa, než že to za svoji existenci vděčilo vůli Stvořitele. Tatáž logika se vztahuje na celou hypotézu předloženou evolucionisty. Kupříkladu neexistuje ani paleontologický důkaz, ani fyzikální, chemické, biologické či logické zdůvodnění prokazující, že ryba přešla z vody na souš a zformovala suchozemská zvířata. Ale kdyby to někdo musel mít, že ryba vyšplhala na zem a změnila se v plazy, původce tohoto tvrzení by také musel přijmout existenci Stvořitele schopného činit cokoli si přeje, aby vzniklo pouhým slovem "buď". Jakékoli jiné vysvětlení takového zázraku je nevyhnutelně protiřečící a porušuje principy rozumu.

Tato realita je jasná a zjevná. Veškerý život je produktem perfektního designu a svrchovaného stvoření. Toto na oplátku poskytuje konkrétní důkaz existence Stvořitele, majitele nekonečné moci, vědění a inteligence.

Ten Stvořitel je Bůh, Pán nebes a země a všeho mezi tím.

Pád Teorie Evoluce: Skutečnost Stvoření
bav, konferans
 

Evoluční propaganda, která nedávno nabrala na obrátkách, je vážnou hrozbou pro národní víry a morální hodnoty. Nadace vědeckého výzkumu, která si je tohoto faktu dost vědoma, si vzala za povinnost informovat tureckou veřejnost o vědecké povaze hmoty.

PRVNÍ KONFERENCE - ISTANBUL
profesör, duane gish

Prof.Dr. Duane Gish

profesör, duane gish

Prof. Dr. Duane Gish, & Prof. Nevzat Yalçıntaş

První ze série mezinárodních konferencí organizovaných Nadací pro vědecký výzkum (SRF) se odehrála v roce 1998. S titulem "Pád evoluční teorie: Skutečnost stvoření", byla pořádána v Istanbulu 4.dubna 1998.

Konference, která byla ohromným úspěchem, se zúčastnili uznávaní odborníci z celého světa a poskytli platformu, na níž byla evoluční teorie poprvé v Turecku zpochybňována a vědecky vyvracena. Lidé ze všech částí turecké společnosti se dostavili na konferenci, které se dostalo obrovské pozornosti. Ti, kteří nenašli místo v hale, sledovali konferenci živě zvenku na obrazovkách televize s uzavřeným okruhem. Konference zahrnovala slavné řečníky z Turecka a ze zahraničí.

Následně po projevech členů SRF, které odhalovaly skryté ideologické motivy ležící za teorií evoluce, byl představen videodokument připravený SRF. Dr. Duane Gish a dr. Kenneth Cumming, dva světoznámí vědci z Institutu pro výzkum stvoření v USA jsou autoritami v biochemii a paleontologii. Demonstrovali bytelným důkazem, že teorie evoluce nemá žádnou platnost. Během konference jeden z nejváženějších tureckých vědců dneška, dr. Cevat Babuna ilustroval zázrak každé fáze tvoření lidské bytosti s prezentací, která otřásla "hypotézou náhod" evoluce od jejích kořenů.

DRUHÁ KONFERENCE - ISTANBUL
profesör, carl fliermans

Prof. Carl Fliermans

profesör, edward boudreaux

Dr. Edward Boudreaux

Druhá mezinárodní konference ve stejné sérii se konala tři měsíce po první 5.července 1998 v konferenční hale Cemal Resit Rey opět v Istanbulu. Řečníci -šest Američanů a Turek -pronesli projevy demonstrující, jak byl darwinismus moderní vědou vyvrácen. Konferenční hala Cemal Resit Rey s kapacitou tisíc sedadel byla zaplněna obecenstvem uchvácených posluchačů. Řečníci a jejich předměty na této konferenci jsou skrnuty níže.

Profesor Michael P. Girouard: Ve svém projevu, "Je možné, aby život vznikl náhodami?", Michael Girouard, profesor biologie na univerzitě v jižní Louisianě, vysvětlil na rozmanitých příkladech složitost bílkovin, základních jednotek života a uzavřel, že mohly vzniknout pouze jako výsledek způsobilého designu.

Dr. Edward Boudreaux: Ve své řeči, "Návrh v chemii", Edward Boudreaux, profesor chemie na univerzitě v New Orleans, uvedl, že některé chemické prvky musely být svévolně naaranžovány stvořením, aby mohl život existovat.

Profesor Carl Fliermans: Dobře známý vědec v USA a profesor mikrobiologie na univerzitě v Indianě, provádějící výzkum "neutralizace chemického odpadu bakteriemi" podporovaný americkým ministerstvem obrany, Carl Fliermans vyvrátil evoluční tvrzení na mikrobiologické úrovni.

Profesor Edip Keha: profesor biochemie, Edip Keha, byl jediným tureckým řečníkem na konferenci. Prezentoval základní informaci v buňce a zdůraznil skrze důkaz, že buňka mohla vzniknout jen jako výsledek dokonalého stvoření.

profesör, david menton

Prof. David Menton

Profesor David Menton: profesor anatomie na Washingtonské univerzitě, David Menton, v projevu doprovázeném velice zajímavou ukázkou na počítači, prozkoumal rozdíly v anatomii per ptáků a šupin plazů, dokazující tak neplatnost hypotézy, že se ptáci vyvinuli z plazů.

Profesor Duane Gish: Slavný evoluční odborník profesor Gish, ve svém projevu s názvem "Původ člověka", vyvrátil tezi o lidské evoluci z opic.

Prezident ICR profesor John Morris:Profesor Morris, prezident Institutu pro výzkum stvoření a slavný geolog, podal projev o ideologické a filosofické oddanosti ležící za evolucí. Dále vysvětlil, že tato teorie byla změněna v dogma a že její obhájci věří v darwinismus s náboženským zápalem.

Naslouchající všem těmto projevům posluchači byli svědky, že evoluce je dogmatická víra vyvrácená vědou ve všech aspektech. Navíc plakáty výstavy s titulem "Kolaps evoluční teorie: Skutečnost stvoření" organizované Nadací pro vědecký výzkum a vystavovaný ve foyer konferenční haly CRR připoutaly značný zájem. Exhibice sestávala z 35 plakátů, z nichž každý osvětloval jedno zásadní tvzení evoluce nebo důkaz stvoření.

TŘETÍ KONFERENCE - ANKARA

Třetí mezinárodní konference ze série se konala 12.července 1998 v hotelu Sheraton v Ankaře. Účastníci konference-tři Američané a Turek-předložili výslovný a dostatečný důkaz, že darwinismus byl moderní vědou vyvrácen.

Ačkoli hala hotelu Sheraton Ankara byla navržena, aby pojala tisíc diváků, počet účastníků přesáhl 2500. Vně konferenční haly byly umístěny obrazovky pro ty, kdo nenašli místo uvnitř. Výstava plakátů nazvaná "Kolaps evoluční teorie: Skutečnost stvoření" pořádaná vedle konferenční haly také upoutala značnou pozornost. Na konci konference se mluvčím dostalo ovací stojících posluchačů, které dokázaly, jak moc veřejnost toužila po osvícení vědeckých skutečností týkajících se evolučního klamu a faktu stvoření.

Následně po úspěchu těchto mezinárodních konferencí, Nadace pro vědecký výzkum počala organizovat podobné konference po celém Turecku. Jen mezi srpnem 1998 a koncem roku 2005 bylo uspořádáno 2800 konferencí v 72 tureckým městech a 150 krajích. SRF pokračuje v konání těchto konferencí v různých částech země. SRF také uspořádala konference v Anglii, Holandsku, Bruneji, Malajsii, Indonézii, Singapuru, Azerbajdžánu, Austrálii, Spojených státech a Kanadě.

 

18 / total 21
You can read Harun Yahya's book Zhroucení Evoluční Teorie online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top